Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Kalender > Politiske møter 2017

Politiske møter 2017

‹‹ Mars 2017 ››
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

I dag:

Mars 2017:

2 mar

Møte i kontrollutvalet 2. mars

2 mars

Orientering

Juridisk sjef Gudmund Lode vil gi ei orientering om «Styringsstruktur/-fullmakter
og delegasjonsreglement» i fylkeskommunen

Tidsplan
kl 10:00    Saksbehandling
kl 11:30    Lunsj

Møteslutt kl 11:30

Saker til behandling

Saksnr Innhald
KO 11/17 Selskapskontroll - overordna analyse
RS 7/17 Oppfølgingssaker - kontrollsjef orienterer
RS 8/17 Møre og Romsdal Revisjon IKS - status
RS 9/17 Finansrapporter - Møre og Romsdal fylkeskommune
  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.

7 mar

Møte i samferdselsutvalet 7. mars

7 mars

Program båtdåp:

Oppmøte på hurtigbåtkaia i Molde kl. 11.30

Bespisning Molde Fjordstuer kl. 12:30

Møte i samferdselsutvalet fortsetter på fylkeshuset etter bespisning.

Orienteringar:

  • Romsdalsaksen v/Jørn Inge Løvik og Frode Gjelstenli, Romsdalsaksen AS
  • Møreaksen v/Kjetil Strand, Statens vegvesen

Saker til behandling:

SA   15/17 Årshjul   for samferdselsutvalet
SA   16/17 Fråvik   om overdekking tunnel - Nordøyvegen
SA   17/17 Opphør   førehandsinnkrevjing bompengar Nordøyvegen
SA   18/17 Vidare drift av Sulesund kiosk
SA   19/17 Utbedring   av forfall og etterslep på fylkesveg
SA   20/17 Vegeigarrolla -   prosjekteigarstyring og realisering av fylkesvegprosjekt
SA   21/17 Kapasitetsauke   Rute 14 Stranda-Liabygda – saka er unntatt off i hht. off. lova § 23 1. ledd
SA   22/17 Hurtigbåtkaia på Sekken
SA   23/17 Forskings- og innovasjonsstrategi for kommunal sektor i Møre og Romsdal 2017-2020
RS   11/17 Budsjettoppfølging   for politiske utval 2017
RS   12/17 Invitasjon   til å kome med innspel til rapport om kostnadsnøkkelen for båt og ferje
RS   13/17 Utskrift   av sak U-12/17 Kommunale bidrag til Nordøyvegen 

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.

10 mar

Møte i ungdomspanelet 10. - 12. mars

10 mar - 12 mar

Saker til behandling:

UP 3/17 Marknadsføring av ungdomsmidlane - 1. tildeling 2017  
UP 4/17 Nytt namn på ungdomskortet - periodebillett ungdom  
UP 5/17 Opplæringskonferanse   for leiarar og nestleiarar i ungdomsråd i Møre og Romsdal 2017  
UP 6/17 Stopp Hatprat kampanja   
UP 7/17 Energi- og klimatiltak i fylkeskommunale bygg  
UP 8/17 Søknad om permisjon  
UP 9/17 Skolevalet 2017  
RS 1/17 Regional delplan for klima og energi - Handlingsprogram   2017   

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.

13 mar

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 13. mars

13 mar

Saker til behandling:

Saksnr Innhold Uoff
     
PN 2/17 K452 Spjelkavik videregående skole - Prosjektstatus   februar 2017  
PN 3/17 K451 Fagerlia videregående skole - byggeprogram byggetrinn   1  
PN 4/17 Kristiansund videregående skole – B09, B08-BT2  
PN 5/17 Energi og klimatiltak i fylkeskommunale bygg  
  Godkjenning av protokoll  

 

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.

14 mar

Møte i regional- og næringsutvalet 14. mars

14 mar

Program:

kl 10.30 - 11.15    Orientering om kulturnæringshagen, bedrifter i næringshagen, og
                             planar om kunnskapspark, ved Martin Foldal

kl 11.15                Avreise til høgskulen

kl 11.30 - 12.00    Lunsj i kantina på høgskulen

kl 12.15 - 13.45   Orientering om Volda kommune – utfordringar og samarbeid
                            ved ordførar og rådmann

                            Orientering om Høgskulen i Volda – nasjonal og regional rolle –
                            nytt mediebygg, ved rektor Johan Roppen

kl 14.00                Møte i regional- og næringsutvalet

Saker til behandling:

Saksnr Innhold Uoff
RN 11/17 Forskings- og innovasjonsstrategi for kommunal sektor i Møre og Romsdal 2017-2020  
RN 12/17 Nye retningsliner for kommunale næringsfond frå 2017  
RN 13/17 Fordeling av kommunale næringsfond 2017  
RN 14/17 Fordeling av hoppid.no midlar 2017  
RN 15/17 Søknad om tilskot til forprosjekt - etablering av soningssenter i Sunndal  
RN 16/17 Søknad om støtte til GCE Blue Maritime 2017  
RN 17/17 Høyring av NOU 2016:26 - Eit framtidsretta kvotesystem  
RN 18/17 Aqua Nor 2017 - Deltaking frå Møre og Romsdal fylkeskommune  
RN 19/17 Nor-Fishing 2018 - Fellesstand for Møre og Romsdal  
RN 20/17 Statusrapport akvakulturforvalting og fiskeri 2016  
RN 21/17 Energi og klimatiltak i fylkeskommunale bygg  
RN 22/17 Vurdering av klage på avslag - søknad om støtte til kurs for landbruksvikarar  
RN 23/17 Ny behandling av søknad om tilskot til   organisasjonsutvikling i Landbruk Nordvest SA.  
RN 24/17 NORSØK - rapport for bruk av tildelt støtte til   landbruksforsking i 2016  
RN 25/17 Statusrapportering   for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2016  
RN 26/17 Delegering   av myndigheit til løyve av tilskot frå viltfondet  
RN 27/17 Månadsmelding frå NAV februar 2017  
RN 28/17 Fordeling   av regionale utviklingsmidlar frå KMD og Tiltaksfondet per   28. februar 2017  
RN 29/17 Fylkesprisen Årets Bedrift 2016
Ikkje offentleg: Offl §26 2. ledd
X
RS 5/17 Regjeringens havstrategi - Ny vekst - stolt historie  
RS 6/17 Detaljbudsjett 2017 - Regional- og næringsutvalet  
  Godkjenning av protokoll  

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.

20 mar

Møte i eldrerådet 20.mars

20 mar

Program:

kl 10.30 Orientering om Fylkesbiblioteket v/fylkesbiblioteksjef Annette Elin Koch
             Behandling av saker etter sakliste
             Førstekonsulent Inger Lise Aarseth, Fylkesbiblioteket vil vere til stades
             ved behandling av sak E 1/17, Fagplan bibliotek 2017 – 2020.

Saker til behandling:

Saksnr Innhald
E 1/17 Fagplan bibliotek 2017-2020
E 2/17 Val av kommunar som eldrerådet skal besøke i 2017
E 3/17 Kartlegging av rammevilkåra for dei kommunale eldreråda - spørjeskjema
E 4/17 Landskonferansen for fylkeskommunale eldreråd 2017 - status i planleggingsarbeidet
E 5/17 Det   digitale klasseskillet
E 6/17 Fylkeseldrekonferansen 2017
E 7/17 Årsmelding 2016
RS 1/17  Eldrepolitisk handlingsplan for Troms
RS 2/17 Eldreomsorgssvikten - kronikk i Dagbladet 3. mars 2017 - helse- og omsorgsminister Bent Høie
RS 3/17 Ny reform skal gi eldre bedre tjenester - pressemelding i Dagbladet 3. mars 2017 - helse- og omsorgsdepartementet
RS 4/17 Detaljbudsjett 2017 - Eldrerådet
RS 5/17 Budsjettoppfølging - Eldrerådet - Periode 2016/13
  Godkjenning av protokoll

 På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.

22 mar

Møte i kontrollutvalet 22. mars

22 mar

Orientering

  • Juridisk sjef Gudmund Lode vil gi ei orientering om «Styringsstruktur/-fullmakter og delegasjonsreglement» i fylkeskommunen
  • I sak KO 16/17 vil kontrollsjef Tor Harald Hustad gi ei orientering
  • I sak KO-17/17 vil økonomisjef Gunn Randi Seime og fylkeskasserar Rolf D. Arnesen orientere om hovudtala i årsrekneskapet 2016

Tidsplan

10:00:  Orientering om styringsstruktur/-fullmakter og delegasjonsreglement i
            fylkeskommunen

11:00:  Saksbehandling

11:30:  Lunsj

12:00:  Saksbehandling av øvrige saker og referatsaker

Møteslutt seinast kl 14:00

Saker til behandling

Saksnr Innhald
KO 12/17 Sentrale kontrollorgan - årsmelding 2016
KO 13/17 Sentrale kontrollorgan - årsrekneskap 2016
KO 14/17 Finans- og gjeldsforvaltninga - tilsyn 2016
KO 15/17 Rapport om utført revisjonsarbeid 2016
KO 16/17 Tilsyn med revisjonsordninga - rekneskapsrevisjon 2016
KO 17/17 Årsmelding og årsrekneskap - Kontrollutvalet sin uttale
KO 18/17 Plan for selskapskontroll 2017-2018
RS 10/17 Oppfølgingssaker - kontrollsjef orienterer
RS 11/17 Folkevaldopplæring
  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.

23 mar

Møte i utdanningsutvalet 23. mars

23 mar

Program for dagen:

Kl. 10.30 – 12.30     Orientering, omvising og lunsj

Kl. 12.30 -               Behandling av saker etter saklista

Orientering:

-      Orientering om søkinga for skoleåret 2017-2018 v/seksjonsleiar Geir Løkhaug.

-      Orientering om utviklingsplaner v/byggje- og vedlikehaldssjef Per Olaf Brækkan

Saker til behandling:

Saksnr Innhald
   
UD 8/17 Formidlingskoordinator   i skolane - tiltak for å skaffe fleire læreplassar.
UD 9/17 Tiltak   for fleire læreplassar - utviding av oppgåver og ressurs for dei yrkesfaglege   nettverka
UD 10/17 Årsrapport for yrkesopplæringsnemnda 2016
UD 11/17 Plassering   av nytt tilbod - maritim skipselektriker
UD 12/17 Tilbod   som ikkje vert sett i gang 2017/2018
UD 13/17 Skolevalet 2017
UD 14/17 Vurdering   - oppretting av eit tilbod til minoritetsspråklege elever ved Fræna vgs
UD 15/17 K451 Fagerlia videregående skole - byggeprogram byggetrinn   1
UD 16/17 Kristiansund videregående skole – B09, B08-BT2
UD 17/17 Energi og klimatiltak i fylkeskommunale bygg
UD 18/17 Forskings- og innovasjonsstrategi for kommunal sektor i   Møre og Romsdal 2017-2020
RS 6/17 Orienteringssak til utdanningsutvalet om fråværsgrensa
RS 7/17 Karrieredagane   2017 for elevar på 10. trinn
RS 8/17 Detaljbudsjett - utdanningsutvalet 2017
  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.

Show All Events..