Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Kalender > Politiske møter 2017

Politiske møter 2017

‹‹ Juni 2017 ››
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

I dag:

Juni 2017:

1 jun

Møte i rådet for likestilling av funksjonshemma 1. juni

1 juni

Program:

kl. 10.30  Orientering om Molde vidaregåande skole ved rektor Oddgeir Overå –
                omvisning i skolens nye bygg

kl. 12.00   Lunsj

kl. 12.30  Orientering om beredskapsferjene i fylket ved
                ass. samferdselssjef Magne Vinje.

                Saksbehandling av saker etter saklista

Saksnr Innhald
FF 8/17 Fagplan bibliotek 2017-2020
FF 9/17 Spelemidlar 2017 - generelle prioriteringar
FF 10/17 Tiltak for fleire læreplassar - utviding av oppgave og ressurs for dei yrkesfaglege nettverka
FF 11/17 Formidlingskoordinator i skolane - tiltak for å skaffe fleire læreplassar
FF 12/17 Årsrapport 2016 - Den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal
RS 4/17 Sak KF 14/17 Fordeling av tilskot til tiltak i statleg sikra friluftsområder
RS 5/17 Vurdering av søknader om støtte til trafikktryggingstiltak
RS 6/17 Sak KF 13/17 Fordeling av tilskot til friluftslivsaktivitet
RS 7/17 Budsjettoppfølging - FF-utvalet - Periode 2017-04
RS 8/17 Detaljbudsjett 2017 - Rådet for likestilling av funksjonshemma
  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.

6 jun

Plannemnd for byggjeprosjekt 6. juni - avlyst

6 juni

Sakspapir blir lagt ut om lag ei veke før møtet.

6 jun

Møte i regional- og næringsutvalet 6. juni

6 juni

Program

kl 10.30        Besøk på Tjeldbergodden Industrianlegg

                    Orienteringer om Metanolfabrikken, LNG produksjon, forsøk med
                    Hydrogenproduksjon og Bioparken (Tjeldbergodden rensefisk)
                    v/ direktør Gro Jofrid Trovåg Amundsen, Statoil, direktør Arve Goa,
                    Bioparken og fagleg leiar Svein Martinsen, Tjeldbergodden rensefisk.

kl 11.45        Lunsj på Tjeldbergodden

kl 12.30        Avreise og kort rundtur på Bioparken

                    Vi kjører samla til Aure Gjestegård der det blir orienteringar
                    og politisk møte.

kl 13.30        Orientering om Aure kommune v/ordfører Ingunn Oldervik
                    Golmen og rådmann Martin Olav Folde

kl 14.00        Møte i regional– og næringsutvalet

Møtet held fram til ca kl 17.00.

Saker til behandling

Saksnr Innhald
RN 40/17 Fordeling av tilskot til gründermobilisering 2017
RN 41/17 Støtte til tiltak i Byen som regional motor i Ålesund, Molde og Kristiansund 2017
RN 42/17 Tilskot til nyskapande integreringsarbeid
RN 43/17 Vurdering av søknader - Forskingsfond
RN 44/17 Utvikling av fiskeri og havbruk i Midsund og regionen
RN 45/17 Service på merdkanten - leverandørnettverk
RN 46/17 Ferskt konsum av restråstoff frå kystflåten i Møre og Romsdal
RN 47/17 Kartlegging av restråstoff i kvitfisksektoren
RN 48/17 Frå fjord og jord til bord - år 3
RN 49/17 Regionale utviklingsmidlar i 2017 - Årlege tilskot til inkubatorane ved Protomore   Kunnskapspark AS og Ålesund Kunnskapspark    AS
RN 50/17 Oppretting av aksjeselskap - Ocean Industry School (OIS)
RN 51/17 Deltaking på European Week of Regions and Cities
RN 52/17 Fordeling av regionale utviklingsmidlar frå KMD og Tiltaksfondet per 18. mai 2017
RN 53/17 Månadsmelding frå NAV mai 2017
RN 54/17 Tareal Eksponert taredyrking i Møre og Romsdal
RS 10/17 Innspel til regjeringa sin strategi for eksport og internasjonalisering
  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.

7 jun

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 7. juni

7 juni

 

Innleiande orienteringar

  • Orientering om forprosjektet Mat og reiseliv i Møre og Romsdal – grøn og blå sektor, ved prosjektleiar professor Dag Jørund Lønning, Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling (Rogaland)
  • Orientering om mogleg prosjekt Fotballfylket Møre og Romsdal, ved seksjonsleiar Rigmor Hustad Holen, kulturavdelinga
  • Orientering om Møremusikarordninga ved rådgivar Lene Mordal, kulturavdelinga

Saker til behandling

Saksnr Innhald
KF 18/17 Tildeling av spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2017
KF 19/17 Etablering av idrettsstipend frå Møre og Romsdal fylkeskommune
KF 20/17 Nye retningsliner for Fylkeskulturprisen for Møre og Romsdal
KF 21/17 Tilskot   til kulturminne og kulturmiljø av regional og høg lokal verdi. Evaluering av 3-årig prosjekt, sak U-11/15
RS 12/17 Rapportering Arrangementstøtte bibliotek 2017
RS 13/17 Rapportering - Tilskot til lågterskel fysisk aktivitet 2017
RS 14/17 Kultur 2017 - Økonomirapportering - 1. tertial 2017
RS 15/17 Sikringskjøp av Kirkegata 1A i Ålesund til museumsformål
  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.

7 jun

Møte i samferdselsutvalet 7. juni

7 juni

Saker til behandling:

SA   29/17 Investeringsprogram for fylkesvegar 2018-2027
SA   30/17 Plan- og byggeprogram 2017-2018
SA   31/17 Prinsipp   for sjølvfinansierande fylkesvegprosjekt
SA   32/17 Dekketilstand fylkesveg i Møre og Romsdal
SA   33/17 Budsjettkorrigering etter 1. tertial - omdisponering av midlar
SA   34/17 Kontraktstrategi for driftskontraktar i Sunnmøre og Romsdal
SA   35/17 Tiltak for å betre trafikktryggleiken ved Moa Trafikkterminal
SA   36/17 Tiltak Linge ferjekai
SA   37/17 Liggekaier
SA   38/17 Kravspesifikasjon – Romsdalspakken Unntatt off.-off. lova § 23 1. ledd
RS   16/17 Fylkesveg 65 - næringslivet på Nordmøre
RS   17/17 Budsjettoppfølging 

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.

8 jun

Møte i utdanningsutvalet 8. juni

8 juni

Program for dagen:

Kl. 10:30                         Oppmøte på Fannefjord videregående skole

Kl. 10:30 – ca. kl. 12:00  Orientering, omvising og lunsj

Kl. 12:00                         Møterom 700, Fylkeshuset, Molde

                                       Behandling av saker etter saklista.

Saker til behandling:

UD 27/17 Oppretting av aksjeselskap - Ocean Industry School (OIS)
UD 28/17 Pilotprosjekt vaksne flyktningar Sunndal vgs - Helse- og   oppvekstfag (HO)
UD 29/17 I UNG - alternativ opplæring for ungdom som har slutta i vidaregåande   opplæring
UD 30/17 Budsjettendring
 

 

Godkjenning av protokoll

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.

12 jun

Møte i ungdomspanelet 12. - 13. juni

12 jun - 13 jun

Program:

Måndag 12. juni:

kl. 1200 – Lunsj

kl. 1300 – Opning

        - Kulturinnslag

kl. 1330 – Fylkesordførarens tale

kl. 1415 – Besøk frå seksjonsleiar Rita Valkvæ ved kompetansesenter for rus Midt-Noreg og rådgivar folkehelse, idrett og fysisk aktivitet Therese Thue Hvattum som vil orientere  om     folkehelseprogrammet, rusførebygging i eit folkehelseperspektiv og kva rolle ungdomspanelet kan ha i dette arbeidet. 

kl. 1530 – Kaffepause

kl. 1600 – Møte 

kl. 2000 – Middag

 

Tysdag 13. juni:

kl. 0900 – Møte

kl. 1050 – Kaffepause

kl. 1100 – Møte

kl. 1200 – Lunsj

Saker til behandling:

Saksnr Innhald
   
UP 14/17 Ungdomspanelet og TV-aksjonen 2017
UP 15/17 Fordeling av arbeidsoppgåver ungdommens fylkesting 2017
UP 16/17 Nominasjon frå ungdomspanelet i Møre og Romsdal til Årets   barne og ungdomskommune 2017
UP 17/17 HMS for elevar 2017
 

 

Godkjenning av protokoll

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.

12 jun

Møte i fylkestinget 12. - 13. juni

12 jun - 13 jun

Program:

Måndag 12. juni:

kl. 1200 - Lunsj

kl. 1300 - Opning

             - Kulturinnslag

kl. 1330 - Fylkesordførarens tale

kl. 1400 - Gruppemøte

kl. 1530 - Kaffepause

kl. 1600 - Plenumsmøte med behandling av saker etter saklista

kl. 1700 - Fylkesutvalsmøte

kl. 2000 - Middag

 

Tysdag 13. juni:

kl. 0900 - Plenumsmøte med generell politisk debatt

kl. 1050 - 10 min. kaffepause

kl. 1100 - Plenumsmøte

kl. 1200 - Lunsj

kl. 1300 - Plenumsmøte med behandling av strategi og rammer for arbeidet med

               økonomiplan 2018-2021

kl. 1600 - Kaffepause

kl. 1630 - Plenumsmøte med eventuelt behandling av resterande saker, svar på

               interpellasjonar og spørsmål

Saker til behandling:

T 14/17 Melding om status for oppfølging av tidlegare forvaltningsrevisjonar og statlege tilsynsrapportar  
T 15/17 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - FR 2/16: Drift og vedlikehald av skolebygg  
T 16/17 Val av medlem og varamedlem til representantskapet i SpareBank 1 SMN ut valperioden til 31.12.2019  
T 17/17 Yrkesopplæringsnemnda   – suppleringsval (saka skal behandlast   i fylkesutvalet 12.06.2017)  
T 18/17 Endring av vedtekter for ungdommens fylkesting og ungdomspanelet  
T 19/17 Møre og Romsdal fylkeskommune - leigeavtale med Molde kommune om areal for Molde vgs. i Molde kulturskole sine lokalar  
T 20/17 Økonomirapportering per 1. tertial 2017  
T 21/17 K002   Sørsidebygget i Ålesund - Byggeprogram  
T 22/17 Investeringsprogram for fylkeskommunale bygningar  
T 23/17 Anbodsutlysing Nordmørspakken  
T 24/17 Dekketilstand fylkesveg i Møre og Romsdal (saka skal   behandlast i fylkesutvalet 12.06.2017)  
T 25/17 Investeringsprogram for fylkesvegar 2018 -2027 (saka skal behandlast i fylkesutvalet 12.06.2017)  
T 26/17 Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2018-2021 (saka skal behandlast i fylkesutvalet 12.06.2017)  
T 27/17 Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2017 - 2021  
T 28/17 Endring i §12, 3 ledd i Lokal inntaksforskrift- Vg1 Studiespesialisering med toppidrett  
T 29/17 Utviklingsplan Tingvoll vidaregåande skole  
T 30/17 Landbruksmelding for Møre og Romsdal  
T 31/17 Sikringskjøp av Kirkegata 1A i Ålesund til museumsformål  
T 32/17 Søknad om permisjon frå fylkeskommunale verv - Peder Gjerstad  
T 33/17 Søknad om permisjon frå fylkeskommunale verv - Erik Kursetgjerde  
T 34/17 Interpellasjon frå Erik Kursetgjerde ang periodebillett ungdom - inkludering av nattbuss  
T 35/17 Interpellasjon frå Syver Hanken og Peder Gjerstad ang. reduksjon av tal fylkestingsrepresentantar  
T 36/17 Interpellasjon frå Syver Hanken og Peder Gjerstad vedr. reduksjon av politikargodtgjersle  
 

 

Godkjenning av protokoll

 

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.

Show All Events..