Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kultur

Opning av ny kultursti på Gjermundnes

Gjermundnes kultursti er eit breitt samarbeidsprosjekt, og måndag 23.mai blir det opningsmarkering og informasjon om den nye turvegen og turstisløyfene. 

Les meir

Ny modell gir fleire e-bøker i biblioteka

Betre tilgang til e-bøker i norske folkebibliotek.

Les meir

Tilskot skal sikre bevaring av kulturminne av høg verdi

- Vi ser positivt på årets tildeling av tilskotsmidlar frå statsbudsjettet.  Men for å kome i mål med målsettinga om at alle freda bygningar i privat eige skal få eit akseptabelt vedlikehaldsnivå innan 2020, treng vi langt større overføringar, seier fylkeskonservator Bjørn Ringstad. 

Les meir

Ny teknologi førte til funn av gravhaugar

Ved hjelp av geofysiske undersøkingar er det funne eit felt med 11 gravhaugar ved Marstein, like ved E136 gjennom Romsdalen

Les meir

Høyring - forslag om freding av Mølltunet

Møre og Romsdal fylkeskommune foreslår å frede Mølltunet i Geiranger, gnr.112 i Stranda kommune med heimel i lov om kulturminne av 9.juni 1978 nr. 50 (KML) §§ 15 og 19, jf § 22. 

Les meir

Bruk moroturappen til StikkUT! 2016

Søndag går startskotet for friluftsråda sin årlege turkassetrim - StikkUT! Årets utgåve blir den mest omfattande og best forberedte til no. - For at folk skal få mest mulig ut av turopplevingane sine kan ein no laste ned den nye og forbetra utgåva av moroturappen, seier rådgivar Petter Jenset.

Les meir

Høyring - Forslag om freding av Mellemværftet

Møre og Romsdal fylkeskommune foreslår å frede Mellemværftet, GNR 7, BNR 7, 8 og 9, Kristiansund kommune med heimel i lov om Kulturminne av 9. juni 1978 nr. 50 (KML) §§ 15 og 19, jfr 22

Les meir

Biblioteka og veiledning i digital kompetanse

Ny stortingsmelding hvor biblioteka er sentrale.

Les meir

Søk støtte til felles arbeidsverkstad for profesjonelle kunstnarar

Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer store og små prosjekt til å søke støtte til etablering eller vidareutvikling av felles arbeidsverkstad for profesjonelle kunstnarar i Møre og Romsdal. Samla ramme er 1,5 mill. kroner som skal fordelast på aktuelle prosjekt.

Les meir

Ny avtale mellom fylkeskommunen og Møre og Romsdal idrettskrets

Ein ny samarbeidsavtale om folkehelsearbeid vart sist veke underskrive mellom fylkeskommunen og Møre og Romsdal idrettskrets (MRIK). Formålet med avtalen er å bidra til eit folkehelsearbeid som fremjar befolkninga si helse, trivsel, sosiale og miljømessige forhold, samt bidra til utjamning av sosiale helseforskjellar og beskytte befolkninga mot faktorar som kan ha negativ innverknad på helsa.

Les meir

Kontaktpersonar

Heidi-Iren Wedlog Olsen Heidi-Iren Wedlog Olsen
Fylkeskultursjef
71 28 03 38 /
Mob. 482 81 547
Send e-post
Monica Kjøl Tornes Monica Kjøl Tornes
Ass. fylkeskultursjef
71 28 02 91 /
Mob. 971 95 375
Send e-post

Om kulturavdelinga

Møre og Romsdal fylkeskommune har eit omfattande engasjement innan kulturområdet og har koordinerande ansvar på folkehelseområdet. Arbeidet blir gjort i nært samarbeid med kommunane, organisasjonar og institusjonar. Kultur- og folkehelseutvalet har det politiske sektoransvaret medan fylkeskultursjefen har det faglege og administrative ansvaret. Møre og Romsdal fylkeskommune sine arbeidsområde innan kultur omfattar planarbeid, rådgjeving, forvalting av lovverk om kulturminne, kulturtilskot, spelemidlane, statlege tilskotsordningar, initiering og gjennomføring av ungdomskulturtiltak, forvaltning av folkehelselova, drift av folkehelsepartnarskapet God Helse, Møremusikarordninga, fylkesbiblioteket, kulturformidlingstiltak, drift av Kultursekken og utvikling av fagområda fysisk aktivitet og friluftsliv.