Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Mølleruinane på Bruhagen

Kulturvern

Møre og Romsdal fylkeskommune har desse hovudoppgåvene innan kulturvern:

  • Vern og formidling av faste kulturminne
  • Ivareta museumsvesenet i fylke

Dette er oppgåver delegerte frå Miljøverndepartement/ Riksantikvar og oppgåver etter avtale med Kulturdepartementet. Det er også oppgåver etter fylket sitt eige initiativ, som til dømes rådgjeving i bygningsvern og uteskulen i Kultursekken.

I plan- og utbyggingstiltak i fylket er vår oppgåve å medverke til at endringane fører til minst mogleg reduksjon av kulturminneverdiane. Dette skjer gjennom innspel og fråsegner i plan- og byggesaker på grunnlag av fagleg kartlegging og vurdering.

For museumsvesenet i fylket er kulturavdelinga eit styrings- og samordningsorgan med viktige kontaktfunksjonar mellom musea og mot sentrale instansar.

Forståing og engasjement for kulturvernet oppnår ein best gjennom det enkelte individ sin kunnskap og innsikt. Formidling av og tilgjenge til kulturminna og kunnskapen om objekta er viktig å bringe ut til innbyggarane i fylket. Dette skjer gjennom foredrag, seminar, artikkelskriving og deltaking i Kultursekken.


Regional delplan for kulturminner til høyring og offentleg ettersyn

Møre og Romsdal fylkeskommune har i tråd med vedteken planstrategi laga eit forslag til regional delplan for kulturminne. Fylkesutvalet vedtok den 23.februar i sak U-14/15 å legge planforslaget ut til andre gongs høyring og offentleg ettersyn.  Frist for høyringa er sett til 15.april 2015.

Les meir

Ta et tak 2014-2015 - 10 årsjubileum

Norsk Kulturarv lanserer for 10. gong aksjonen "Ta et tak", med stønad på kr. 1.200.000fra Stiftelsen UNI. Midlane går uavkorta til restaturering og vedlikehald av kulturhistoriske bygningar.

Les meir

Funn i fonn og fjell - seminar om arkeologiske funn i snøfonner

Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer til eit ope seminar om arkeologiske funn i tilknytning til snøfonner i høgfjellet. Seminaret vil finne stad på Quality Hotel Alexandra i Molde den 29. januar 2015, kl. 10.00-12.30.

Les meir

Regional delplan for kulturminne til høyring og offentleg ettersyn

Fylkesutvalet i Møre og Romsdal vedtok i møte den 27.01.2014, sak U-1/14, med heimel i Plan- og bygningslova §§ 5-2 og 8-3 å legge framlegg til Regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi til høyring.  Høyringsfristen er sett til 3.april 2014. 

Les meir

Nettverksseminar 13. februar 2014 - analyser av kulturmiljø og kulturlandskap

I samband med kulturminneplanarbeidet i kommunane, vil Møre og Romsdal fylkeskommune invitere til eit nytt nettverksseminar den 13. februar 2014 i Molde, kl. 10.00.

Les meir

Nye midlar til lokale kulturminneplanar

I samband med prosjektet Kunnskapsløftet for Kulturminneforvaltninga lyser Riksantikvaren ut midlar til utarbeiding av lokale kulturminneplanar. Kvar kommune kan søke om inntil kr 100.000,-. Det er også muleg å samarbeide med andre kommunar, museer eller andre kompetansemiljø.

Søknad må innehalde informasjon om organiseringa av arbeidet, namn på deltakarar, budsjett og finansiering, og sendast Møre og Romsdal fylkeskommune innan 7. februar.

Les meir

Fredingsvarsel for M/B Tafjord

Riksantikvaren har sendt ut varsel om oppstart av freding for M/B “Tafjord”, og to andre passasjerskip. Dette er ein del av oppfølginga av fartyvernplanen frå 2010, der Riksantikvaren vil frede ulike fartykategoriar etter tur. Denne gongen er det passasjerskip. Fredinga skal ikkje vere til hinder for vidare drift av fartya.

Les meir

Nettverkseminar 24. april - kontrollregistrering av SEFRAK og verdivurdering av bygningar

Bilde1

I samband med kulturminneplanarbeidet i kommunane, vil Møre og Romsdal fylkeskommune invitere til eit nytt nettverksseminar den 24. april i Molde, kl. 10.00.

Les meir

Samarbeidsmøte med kommunane om kulturminneplanarbeidet

Møre og Romsdal fylkeskommune legg no i vinter opp til fem samarbeidsmøte med kommunane om lokalt og regionalt kulturminneplanarbeid.

Jens Peter Ringstad vil orientere om arbeidet med regional delplan, leggje fram forslag til kart over kulturminne og kulturmiljø av nasjonal og regional verdi i dei ulike kommunane og be om innspel. Kristoffer Dahle vil presentere arbeidet som fylkeskommunen gjer for å tilretteleggje for kommunane sine lokale kulturminneplanar. Vi håpar også at møta vil vere eit godt utgangspunkt for samarbeid på tvers av kommunane.

Klikk "Les meir" for å sjå den førebelse møteplanen. Kommunane vil også få tilsendt skriftleg invitasjon, og det er mogleg det vil komme justeringar.

Les meir

Fagdag om temadata 5. mars

Kartverket ønsker å stimulere til auka bruk av temadata i kommunane, m.a. gjennom å spreie kunnskap om korleis tilgjengelege kartdata kan brukast i kommunal forvaltning. Dette omfattar også kulturminnedata, som vil bli eit av to hovudtema på fagdagen.

Vi oppfordrar kommunane til å møte på fagdagen, og det vil være særleg aktuelt å hekte på dei som jobbar med kart, areal, plan og byggesak.  I tillegg til å presentere tilgjengelege karttema, vil det orienterast om kulturminneplanarbeidet og nye metodar for å påvise arkeologiske kulturminne (LIDAR). Det andre hovudtemaet er risiko og sikkerheit (ROS)

Les meir

Kontaktpersonar

Bjørn Ringstad Bjørn Ringstad
Fylkeskonservator
+4771258841 /
Mob. 414 58 971
Send e-post

Kulturarv på kart

På GISLINK kan du finne informasjon om freda, verna og verneverdige kulturminne og kulturmiljø i Møre og Romsdal.

Du kan også finne informasjon om gamle stadnamn, verdifulle kulturlandskap og arkeologiske registreringar.

Dokument

Plan for kulturminnevernet hefte I
PDF-dokument - 5,27 MB
Plan for kulturminnevernet hefte II
PDF-dokument - 8,89 MB
Plan for kulturminnevernet hefte III
PDF-dokument - 7,60 MB