Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune er ein viktig regional planleggar

Regional planlegging

Regional planlegging er eit samla system for offentleg planlegging i fylka, under folkevald styring og kontroll. Planlegginga skal stimulere utviklinga i regionane, både for samfunn og miljø.

Fylkestinget er regional planmynde og har ansvar for og leiar arbeidet med den regionale planlegginga. Planane skal ligge til grunn for fylkeskommunal verksemd og er retningsgjevande for kommunal og statleg planlegging og verksemd i fylka.

Den regionale planlegginga skal spegle befolkninga og brukarane sine interesser og behov. Dette krev at dialog, samspel og medverknad med aktørar frå offentleg, privat og frivillig sektor kjenneteiknar arbeidsforma i planarbeidet.

Planhierarkiet i Møre og Romsdal fylkeskommune

Sentrale dokument i planhierarkiet i Møre og Romsdal fylkeskommune er regional planstrategi og regionale planer. I Møre og Romsdal nyttar vi omgrepa regional plan og regional delplan, dette for å skilje mellom den overordna regionale planen, Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal, og dei andre regionale delplanane, som skal vere forankra i den regionale planen. Omgrepa skal berre nyttast når planane er utarbeidd etter prosesskrava i plan- og bygningslova.

Til alle regionale planar blir det utarbeidd handlingsprogram, som blir rullert årleg.

Regional planmynde kan fastsette regionale planføresegner knytt til retningsliner for arealbruk i regional planar som skal ta i vare nasjonale eller regionale omsyn og interesser. Planføresegnene kan gjelde for inntil 10 år (PBL§ 8-5). I Møre og Romsdal er det ingen slike planføresegner per desember 2013.

Kontaktpersonar

Ole Helge Haugen Ole Helge Haugen
Fylkesplansjef
71 28 02 44 /
Mob. +4799628055
Send e-post
Ingunn Bekken Sjåholm Ingunn Bekken Sjåholm
Ass.fylkesplansjef
71 28 02 46 /
Mob. +4790746923
Send e-post

Prosessrettleiar

Sentrale dokument