Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fylkesplan

Fylkesplan

Fylkeskommunen har eit overordna ansvar for regionalt samarbeid, regional utvikling og regional planlegging i dialog med kommunar og andre offentlege, frivillige og private aktørar. Fylkesplanen er arena for samarbeid om langsiktig og strategisk planlegging i regionen.

Fylkesplan 2017-2020, regional plan for Møre og Romsdal vart vedtatt fylkestinget 12. desember 2016, T-84/16. Fylkesplan 2017-2020 er den overordna regionale planen i Møre og Romsdal.


Mange gode innspel til Fylkesplan

Møre og Romsdal fylkeskommunen har mottatt 46 høyringssvar til Fylkesplan 2017-2020 

Les meir

Utkast til Fylkesplan på høyring

Fylkesutvalet vedtok 27. juni å legge Fylkesplan for Møre og Romsdal 2017-2020 til høyring og offentleg ettersyn.

Høyringsfrist er 1. oktober 2016.

Les meir

Mange resultat av fylkesplanen i 2014

Fylkesplan 2013-2016 er fylkeskommunen sin overordna regionale plan, og har fire satsingsområde: kultur, kompetanse, verdiskapning og samferdsel - og seks gjennomgående perspektiv: barn og unge, universell utforming, folkehelse, likestilling og klima, internasjonalisering, miljø og klima.

Les meir

Måleindikatorar for Fylkesplan 2013-2016 - statusrapport

I Fylkesplan for Møre og Romsdal 2013–2016 er det gjort greie for korleis planen skal gjennomførast. Ein av føresetnadane for dette er utvikling av eit måleindikatorverktøy som konkretiserer resultatmåla i planen. Det er no utarbeidd ein rapport som viser status ved planperiode start.

Les meir

Fylkesplan 2013-2016, årsrapport 2013

Rapportering på satsingsområda og gjennomgåande perspektiv.
Årsrapport 2013

Les meir

Indikatorverktøy for vurdering av måloppnåing av Fylkesplan 2013-2016

Møreforsking Volda har på oppdrag av og i samarbeid med fylkeskommunen utarbeidd eit indikatorverktøy for vurdering av måloppnåing av Fylkesplan 2013-2016. Dokumentet har fått namnet «Måleindikatorar, Fylkesplan 2013-2016».

Les meir

Handbok – til hjelp for gjennomføring av Fylkesplan 2013-2016

Som ein del av arbeidet med å gjennomføre Fylkesplan 2013-2016 er det utarbeidd ei handbok for arbeidet med dei gjennomgåande perspektiva i fylkesplanen.

Les meir

Fylkesplan 2013-2016

Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal vart vedteken av fylkestinget 11. desember 2012, T-74/12. Fylkesplan 2013-2016 er den overordna regionale planen i Møre og Romsdal. Dei regionale delplanane skal vere forankra i fylkesplanen.

Les meir

Framlegg til Fylkesplan 2013-2016

Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal, er ein av dei prioriterte planane i Regional planstrategi 2012-2016, T-7/12

Les meir

– Dine meiningar viktige for utviklinga av fylket

– Dine meiningar om korleis fylket bør utviklast vil vere viktige innspel til den nye fylkesplanen for Møre og Romsdal, seier assisterande fylkesplansjef Heidi-Iren Wedlog Olsen. Ho oppmodar alle som bur i fylket om å sette seg inn i og engasjere seg i den nye planen, som er på offentleg høyring ut oktober.

Les meir

Kontaktpersonar

Ingunn Bekken Sjåholm Ingunn Bekken Sjåholm
Ass.fylkesplansjef
71 28 02 46 /
Mob. +4790746923
Send e-post
Oddny Wiggen
Rådgivar
71 28 02 38 /
Mob. +4790664446
Send e-post

Rapportering på arbeidet med Fylkesplan 2013 - 2016

Handlingsprogram

Fylkesplan 2013-2016 skal følgjast opp gjennom handlingsprogram
for det enkelte satsingsområde, samt eventuelle enkeltståande prosjekt og tiltak som blir sett å vere føremålstenlege.

Politisk behandling

Vedtak Fylkesplan 2013-2016;  
T-74/12

Vedtak planprogram;
U-106/12