Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Folkehelsestatistikk

Folkehelsestatistikk

OVERSIKT OVER HELSETILSTAND OG PÅVIKNINGSFAKTORAR

Det er ei lovpålagt oppgåve for kommunane og fylkeskommunen å lage ei oversikt over helsetilstanden i befolkninga og dei positive og negative faktorar som kan virke inn på denne. Oversikt over folkehelsa skal inngå som grunnlag for planlegging etter plan- og bygningslova.

På denne nettsida publiserer vi relevant statistikk og publikasjonar knytt opp mot kravet om oversikt. Med folkehelse meinast befolkninga sin helsetilstand og korleis helsa fordelar seg i ei befolkning.

Helse- og sosialdepartementet definerer nærare kravet til oversiktsarbeidet i:

God oversikt – en forutsetning for god folkehelse. En veileder til
arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkingsfaktorer. 
Veiledar  IS-2110 frå Helsedirektoratet.

Oversikt over folkehelsa – korleis gjer vi det?
Møre og Romsdal fylkeskommune.

Frå statlege helsemyndigheiter:
Kommunehelsa statistikkbank, samt Folkehelseprofilar for kommunar og fylker er frå Nasjonalt folkehelseinstitutt.


Seminar om oppfølging av folkehelselova

28. februar 2017 vart det arrangert ei samling med tema oversikt over folkehelsa og plan, i regi av Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Møre og Romsdal fylkeskommune. 

Les meir

Invitasjon til seminar 28. februar om arbeidet med folkehelseoversikt

Kommunane i Møre og Romsdal vert invitert til dagsseminar om arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkingsfaktorar (folkehelseoversikt).

Les meir

Ny teneste frå Statistisk sentralbyrå

Kommunefakta inneheld aktuelle tal frå forskjellige statistikkområder, og gir tal for kommunen både som offentleg organ og lokalsamfunn skriv Statistisk sentralbyrå (SSB) på nettsida si. 

Les meir

Ny utgåve av Kommunestatistikk på nett

Kommunestatistikk er ein statistikkpakke som både skal dokumentere og framheve utviklingstrekka for kvar enkelt kommune i Møre og Romsdal. 

Les meir

Kartlegging av årsverk i helsestasjon- og skolehelsetenesta.

Helsedirektoratet har kartlagt årsverk i helsestasjon- og skolehelsetenesta.  Rapporten som har data på kommunenivå vil være nyttig for arbeidet med oversikt over folkehelsa.

Les meir

Nye tekstar om oversiktsarbeidet på helsedirektoratet.no

Det er lagt ut nokre nye, korte tekstar om arbeidet med oversikt over folkehelsa på Helsedirektoratet sine nettsider.

Les meir

Sjukdomsbyrde i Norge

Folkehelseinstituttet publiserte for første gang nyleg ein rapport om sjukdomsbyrda i Norge (Sykdomsbyrde i Norge 1990-2013). 

Les meir

2,2 millionar til utviklingsarbeid av nærmiljø og lokalsamfunn

Det er løyvd 2,2 millionar til kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmar folkehelse i Møre og Romsdal

Les meir

Oversikt over folkehelsa og UNGDATA

Den 3. september vart det arrangert seminar om oversikt over folkehelsa og Ungdata.

Les meir

God folkehelse i Møre og Romsdal

For første gong har Møre og Romsdal fylkeskommune laga ei omfattande oversikt over folkehelsa. Oversikta vil vere eit viktig fundament for å følgje med på utviklinga og  for å sette inn tiltak. Rapporten vil og vere viktig for å kunne jobbe langsiktig med å betre helsetilstanden og auke trivselen i befolkninga. 

Les meir

Kontaktpersonar

Sigri J Spjelkavik Sigri J Spjelkavik
Rådgivar folkehelse
71 28 03 04 /
Mob. 953 38 348
Send e-post
Sigrunn Myklebust Sigrunn Myklebust
Rådgivar
71 28 02 42 /
Mob. +4795065644
Send e-post

Folkehelsa i Møre og Romsdal

Kommunehelsa statistikkbank

Kommunehelsa statistikkbank inneheld statistikk om helse, sjukdom, risikofaktorar og befolkning i norske kommunar. Her kan du lage tabellar og ulike typar diagram.

Lenke til statistikkbanken.

Folkehelseprofilar for kommunar og fylker

Her kan du hente ut folkehelseprofil for din kommune eller for fylket.
Profilane er i pdf-format.