Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Regional- og næringsutvikling

Regional- og næringsutvikling

Møre og Romsdal fylkeskommune har eit særskilt ansvar for regional utvikling. Næringsutvikling og samfunnsutvikling er hovudarbeidsområde for Regional- og næringsavdelinga. Vi er initiativtakarar og pådrivar, og vi løyser oppgåvene i tett samspel med kommunar, næringsliv og organisasjonar. Arbeidet er forankra i Fylkesplan og Handlingsprogram Verdiskaping. Avdelinga forvaltar omlag 240 mill. kroner årleg i regionale utviklingsmidlar. Av den totale ramma vert det sett av midlar årleg til kommunale næringsfond, og fylkeskommunen nyttar Innovasjon Norge til å forvalte midlar til bedriftsretta satsingar.


Energinettverk gir resultat!

Ei av oppgåvene til fylkeskommunen er å legge til rette for regional utvikling, og som regional utviklingsaktør ønskjer vi å bidra til at bedrifter får fokus på å redusere strømforbruket sitt. Fylket vårt har lenge hatt ein utfordrande kraftsituasjon med større energiforbruk enn produksjon. Energiregion Møre er fylkeskommunen sitt satsingsområde for energi, og har mellom anna arbeidd for å sikre forsyning av elektrisk energi gjennom auka lokal produksjon og betre infrastruktur, og å auke verdiskapning frå fornybare energikjelder, noko som no startar å gje gode resultat. 

Les meir

Midlar til ny fleirbrukskai i Sykkylven

Regional- og næringsutvalet løyver inntil kr. 3.130.000,- til ny fleirbrukskai som skal ligge på Aursneset i Sykkylven. Kaia i sentrum skal rivast, noko som vil frigjere attraktivt strandareal.

Les meir

2,1 millionar til studentbedrifter og kvinnelege gründerar i Møre og Romsdal

I går, måndag 11. november, løyvde Regional- og næringsutvalet inntil kr. 2.147.000 kroner til tiltak som skal styrke gründerfylket Møre og Romsdal. Over halvparten går til entreprenørsamarbeid mellom høgskule og næringsliv, resten til satsing mot kvinnelege entreprenørar.

Les meir

Fem inspirerande konferansar på to dagar

Onsdag 20. og torsdag 21. november samlar Møre og Romsdal fylkeskommune ei rekkje konferansar og nettverk under eit felles arrangement; Inspirasjon Møre og Romsdal. Her vil det bli høve til å delta på heile arrangementet eller velje ut dei konferansane ein har størst interesse for.

Les meir

SkatteFUNN på regional hoppid.no-dag

Rindal 27. november: Har bedrifta di kostnader til forskning og utvikling eller planar om å gå i gang med eit FoU-prosjekt? Då kan du ha rett til skattefrådrag gjennom SkatteFUNN. Lær meir på gratis seminar for etablert næringsliv og etablerarar i regionen.

Les meir

Fylkeskommunen til Open Days i Brussel

Møre og Romsdal fylkeskommune var tilstades på Open Days i Brussel. Open Days er eit årleg møteplass og nettverksplattform for byar og regionar i Europa.

Les meir

Er framtida elektrisk?

Elektrisk kollektivtrafikk er framtida, om vi skal tru forskarar, produsentar og politikarar. Plug-inn hybrid bussar rullar allereie, men utfordringa ligg i å finne gode løysingar for lading.

Les meir

Møte i Regional og næringsutvalet 22.-23. oktober

Det blir rundtur til havs når Regional og næringsutvalet skal ha møte tysdag 22. og onsdag 23. oktober. Utvalet skal besøke både Aukra, Sandøy og Midsund. I tillegg til politiske saker, skal utvalet på synfaring på Ormen Lange-anlegget og I.P. Huse A/S.

Les meir

Til Kroatia for å lære om EU

Oda Monsen, leiar i Molde Ungdomsråd og Asgeir Stavik Hustad, nestleiar i Ungdomspanelet reiser til Kroatia for å lære meir om gruppeutveksling og om korleis ungdom kan jobbe på tvers av landegrensene.

Les meir

Kurs i styrekompetanse – få mest mogleg ut av styret ditt

Ørsta 29. oktober: I aksjeselskap er det lovpålagt å ha eit styre. Korleis kan styremedlemmane bidra til utvikling av bedrifta di? Korleis vert styret ein viktig ressurs for deg? Lær meir på hoppid.no-kurs.

Les meir

Kontaktpersonar

Bergljot Landstad Bergljot Landstad
Regional- og næringssjef
71 25 81 71 /
Mob. 900 89 213
Send e-post
Frank Madsøy Frank Madsøy
Ass. Regional- og næringssjef
71 25 81 91 /
Mob. 971 71 493
Send e-post

Organisasjonskart Regional- og næringsavdelinga

Differensiert arbeidsgivaravgift og distriktspolitisk virkeområde 2014

Handlingsprogram Verdiskaping 2015

Temp 2014