Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Regional- og næringsutvikling

Regional- og næringsutvikling

Møre og Romsdal fylkeskommune har eit særskilt ansvar for regional utvikling. Næringsutvikling og samfunnsutvikling er hovudarbeidsområde for Regional- og næringsavdelinga. Vi er initiativtakarar og pådrivar, og vi løyser oppgåvene i tett samspel med kommunar, næringsliv og organisasjonar. Arbeidet er forankra i Fylkesplan og Handlingsprogram Verdiskaping. Avdelinga forvaltar omlag 240 mill. kroner årleg i regionale utviklingsmidlar. Av den totale ramma vert det sett av midlar årleg til kommunale næringsfond, og fylkeskommunen nyttar Innovasjon Norge til å forvalte midlar til bedriftsretta satsingar.


Kan bli Noreg si beste ungdomsbedrift

29.-30. april konkurrerer ungdomsbedrifter frå heile landet om å bli den beste i Noreg. Lett på kroken UB frå Ålesund vidaregåande er ein av favorittane.

Les meir

Kommunar som legg til rette for lakseoppdrett kan tene gode pengar

Nærings- og fiskeridepartementet legg opp til at kommunar som set av sjøareal til oppdrett av laks blir tilgodesett med 40 prosent av inntektene i tildelingsrunda for nye lakseløyver. Ordninga gjeld både for løyva utlyst til fast pris, og løyva utlyst etter lukka bodrunder.

Les meir

Business boot camp: Korleis tene meir pengar

Molde 20-21. mai: Driv du innan i kreative næringar og har ambisjonar om større lønnsemd? På Business boot camp får deg verktøya du treng til å planlegge og styre bedrifta på ein smart og lønnsam måte.

Les meir

Referat frå møte i "Stakeholder Conference"

I samband med 25 års jubileet til Nordsjøkommisjonen (NSK) vart det 12.-14. mars arrangert ein «Stakeholder Conference» i Aalborg, Danmark.

Les meir

Vil vere ein tydeleg medspelar

Regional- og næringsavdelinga ønskjer å spele på lag med og kome i tidleg kontakt med kommunar og andre aktørar som vil sette i gong utviklingsprosjekt. For første gong er det gjennomført eit søkeseminar for kommunane.

Les meir

Disney-magi, humor og alvor på Reiselivskonferansen

I løpet av to dagar fekk dei om lag 150 deltakarar på Reiselivskonferansen 2014 med seg alt frå Disney-animasjon til kundeservice, kråkebollerogn og strukturdebatt. –Den beste konferansen vi har hatt, seier Arne Aambakk, styreleiar i Møre og Romsdal Reiseliv.

Les meir

Reiselivsprisen 2014 går til DID Adventure v/ Didrick Ose

Didrick Ose og DID Adventure er vinnar av Reiselivsprisen 2014. Selskapet profilerer Møre og Romsdal som ein unik måte og deltek aktivt i reiselivspolitiske spørsmål og prosessar både lokalt, regionalt og internasjonalt, heiter det i grunngjevinga.

Les meir

Du kan få hjelp til å skrive ein god søknad

No har Fylkeskommunen offentleggjort kva som er satsingsområda for regional utvikling i 2014 og kvar det er midlar å søke på. Nytt i år er at du kan få hjelp til å skrive ein god søknad. Det kan løne seg.

Les meir

Regjeringa foreslår at fleire kommunar får differensiert arbeidsgivaravgift

Regjeringa foreslår å auke dagens ordning med differensiert arbeidsgivaravgift med 31 nye kommunar. For Møre og Romsdal sin del vert kommunane Vanylven (sone 3), Sande, Stordal, Vestnes og Nesset med i ordninga. Samstundes er det fleire sektorunntak enn tidlegare, noko som gjer at enkelte næringar må takast ut av ordninga.

Les meir

Fylkesprisen Årets Bedrift 2013 går til Rindalslist AS

Vinnar av Fylkesprisen Årets Bedrift 2013 går til Rindalslist AS i Rindal kommune. –Dette stadfester at det vi held på med er fornuftig og bra, seier ein glad administrerande direktør, Jan Romundstad, tysdag kveld.

Les meir

Contacts

Bergljot Landstad Bergljot Landstad
Regional- og næringssjef
71 25 81 71 /
Mob. 900 89 213
Send e-mail
Frank Madsøy Frank Madsøy
Ass. Regional- og næringssjef
71 25 81 91 /
Mob. 971 71 493
Send e-mail

Organisasjonskart regional- og næringsavdelinga

Søknad og rapportering regionale utviklingsmidlar

Differensiert arbeidsgivaravgift og distriktspolitisk virkeområde 2014

Handlingsprogram Verdiskaping 2015

Temp 2014