Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Regional- og næringsutvikling

Regional- og næringsutvikling

Møre og Romsdal fylkeskommune har eit særskilt ansvar for regional utvikling. Næringsutvikling og sammfunnsutvikling er hovudarbeidsområde for Regional- og næringsavdelinga. Vi er initiativtakarar og pådrivar, og vi løyser oppgåvene i tett samspel med kommunar, næringsliv og organisasjonar. Arbeidet er forankra i Fylkesplan og Handlingsprogram Verdiskaping. Avdelinga forvaltar omlag 240 mill. kroner årleg i regionale utviklingsmidlar. Av den totale ramma vert det sett av midlar årleg til kommunale næringsfond, og fylkeskommunen nyttar Innovasjon Norge til å forvalte midlar til bedriftsretta satsingar.


Velkommen til gassregionen

Stortinget har i dag vedteke utbygging og drift av Aasta Hansteen feltet. Nyhamna er offisielt eit gassknutepunkt. Les intervju med regional- og næringssjef Bergljot Landstad.

Les meir

“Ferskfisk frå Møre” ei ny merkevare?

Kan fisken som er fiska utanfor kysten i Møre og Romsdal verte ei ny merkevare? Ja, meiner næringa. Dei har no gått i lag med Møreforsking om eit prosjekt som skal utvikle ei merkevare med det førebelse namnet “Ferskfisk frå Møre”.

Les meir

To nye Arena-prosjekt til Møre og Romsdal

I dag er det klart at Møre og Romsdal får to nye Arena-prosjekt. Den biomarine næringa med prosjekt Ocean ingredients cluster og prosjektet Arena Møbel/Interiør blir tatt opp i Arena-programmet. –Ei nasjonal anerkjenning, seier ein nøgd regional- og næringssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune Bergljot Landstad.

Les meir

Prisdryss til studentbedrifter frå Ålesund

Under årets NM for studentbedrifter gjekk tre av åtte prisar til Møre og Romsdal, blant anna for størst internasjonale potensial. - Tre av åtte er fantastisk, seier Kirsten Aure, dagleg leiar i Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal.

Les meir

Inviterer ungdom til gratis workshop

Lyst til å lage ungdomskafé eller skatepark? Kva med gruppeutveksling med ungdom frå andre land i Europa? Bli med på gratis WORKSHOP i Molde måndag 17. juni 2013.

Les meir

Løyver 3,8 mill. til samfunnsutvikling

Regional- og næringsutvalet har i dag løyvd 3,8 millionar fordelt på sju prosjekt til lokal samfunnsutvikling i kommunane (LUK). Kompetanse- og rekrutteringstiltak samt gode løysingar for integrering er ein raud tråd.

Les meir

Krafttak for kreativ næring

Kreative næringar er første programpost når politikarane i Regional- og næringsutvalet og Kultur- og folkehelseutvalet møtes denne veka. Møre og Romsdal fylkeskommune ønskjer å bidra til at regionen får fleire nye arbeidsplassar innafor film, foto, spel, musikk, design og andre kreative næringar.

Les meir

Møte i Regional- og næringsutvalet 3. og 4. juni

Måndag 3. og tysdag 4. juni er det møte i Regional- og næringsutvalet. I tillegg til møtesaker, deltek utvalet på Midt-Norsk Fiskerikonferanse i Kristiansund.

Les meir

Tilskot til utviklingsarbeid i landbruket

Fylkeskommunen vil styrke arbeid knytt til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket i fylket. 1,5 mill. kroner skal fordelast på gode prosjekt.

Les meir

To millionar til styrking av gründerfylket Møre og Romsdal

- Møre og Romsdal fylkeskommune deler ut 2 millionar til prosjekt som kan bidra til fleire nyetableringar, auka innovasjon og styrka gründerånd, seier Bergljot Landstad, regional- og næringssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Les meir

Kontaktpersonar

Bergljot Landstad Bergljot Landstad
Regional- og næringssjef
71 25 81 71 /
Mob. 900 89 213
Send e-post
Frank Madsøy Frank Madsøy
Ass. Regional- og næringssjef
71 25 81 91 /
Mob. 971 71 493
Send e-post

Organisasjonskart Regional- og næringsavdelinga

Differensiert arbeidsgivaravgift og distriktspolitisk virkeområde 2014

Handlingsprogram verdiskaping 2014

Temp 2014