Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Regional- og næringsutvikling

Regional- og næringsutvikling

Studietur til Skottland

Øygruppa Ytre Hebridene utanfor Skottland slit med både fråflytting og mindre jordbruksaktivitet, men omlegging til fornybar energi gir optimisme. Gjennom deltaking i EU-prosjekt har Møre og Romsdal fylkeskommune vore på synfaring. 

Les meir

Startstipend kreativ næring

Møre og Romsdal fylkeskommune lyser ut inntil fire startstipend á 100 000 kroner til personar med kreativ fagbakgrunn og som vil starte eller vidareutvikle bedrift i Møre og Romsdal.

Les meir

Søk omstillingsmidlar for leverandørindustrien

Møre og Romsdal fylkeskommunen lyser ut 3,5 mill. kroner til forsking og innovasjon, omstilling mot nye marknader og tiltak for lærlingar.

Les meir

Laks og sjøaure i lokal forvaltning

Laks og sjøaure er viktig for næringsliv, turisme og sportsfiske. Forvaltninga av desse artene er ofte eit diskusjonstema og interessene står steilt mot kvarandre. I løpet av livet møter laks og sjøaure fleire truslar. Dei skal kjempe om oppvekstområde i elva, konkurrere om mat, dei skal passe seg for ikkje bli eten, kjempe mot sjukdom, alle er faktorar som er ein heilt naturleg del av å vere ein fisk. I tillegg møter laks og sjøaure andre truslar. Det kan være jordbruk, samferdselsutbygging, kraftproduksjon, fiske, sjukdommar og parasittangrep som følgje av oppdrettsnæringa, forureining, forsuring og mange andre truslar.

Les meir

Ser moglegheiter for biogassanlegg i Møre og Romsdal

Kan Vestnes vere eigna lokalisering for etablering av biogassanlegg? Dette var hovudtema for ei samling på Vestnes 30. august. Arrangørar var Biogass Møre as, Møre og Romsdal fylkeskommune og Vestnes næringsforum.

Les meir

Søk støtte til Artist-in-residence Møre og Romsdal

Møre og Romsdal fylkeskommune lyser ut prosjektstøtte til aktørar som vil utvikle Artist-in-residence ordning for Møre og Romsdal. Prosjektet skal vere toårig, og det kan søkast om støtte på inntil kr 150 000. Søknadsfrist: 9. oktober.

Les meir

Midlar for å betre situasjonen for lærlingar

Opplæringskontoret i Haram får kr 250 000 i støtte frå Møre og Romsdal fylkeskommune for å betre situasjonen for lærlingar i teknikk- og industriell produksjon. 

Les meir

BYSMART: Frode Thuen om kjærleik og parforhold

Bli med inn i kjærleikens bakgater på Bysmart-foredrag i Molde, Ålesund og Kristiansund. Psykolog Frode Thuen viser veg.

Les meir

Pilotsatsing på heilårs destinasjonsutvikling

Destinasjon Geirangerfjord – Trollstigen AS får 1,4 mill. for eit treårig pilotprosjekt der dei skal jobbe for utvikling av heilårs reiselivsprodukt og reisemål for å møte auken i turist-trafikken. 

Les meir

Mafoss får omstillingsmidlar

Mafoss får fylkeskommunal støtte på kr. 647 375 for å leite etter måtar å effektivisere offshore subsea-flåten og finne nye marknader. 

Les meir

Kontaktpersonar

Bergljot Landstad Bergljot Landstad
Regional- og næringssjef
71 28 02 13 /
Mob. 900 89 213
Send e-post
Ragna Brenne Bjerkeset
Ass. regional- og næringssjef
71 28 03 55 /
Mob. 952 52 352
Send e-post

Om regional- og næringsavdelinga

Vi arbeider for at Møre og Romsdal skal ha vekstkraftige lokalsamfunn med urbane kvalitetar, og eit internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. Det gjer vi ved å legge til rette for nyetableringar og innovasjon i næringslivet. Vi arbeider for gode rammevilkår og støttar kommunane sitt arbeid med nærings- og samfunnsutvikling. Vi styrker innovasjonsmiljøa og fremmer internasjonalt samarbeid. Regional- og næringsavdelinga forvaltar omlag 150 mill. kroner årleg. Av den totale ramma vert det sett av midlar til kommunale næringsfond. Fylkeskommunen nyttar Innovasjon Norge til å forvalte midlar til bedriftsretta satsingar.

Søknad og rapportering regionale utviklingsmidlar

FoI-strategi for Møre og Romsdal

Handlingsprogram kompetanse og verdiskaping 2017

Differensiert arbeidsgivaravgift og distriktspolitisk virkeområde 2014