Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Fornybar energi

Fornybar energi

Vår oppgåve er å legge til rette og vere pådrivar for å utvikle regionen og skape moglegheiter for verdiskaping innan fornybar energi.

Fagområde

Fornybar energi som vindkraft, vannkraft bioenergi, havenergi m.m
Energieffektivisering og utnytting av spillvarme 
Vidareutvikle regionale kompetansesentra for energi
Hovudfokus er leverandørindustri og auka kraftproduksjon.

Vi skal søkje dei gode prosjekta, bidra til utvikling av, og tilrettelegging for leverandørindustrien samt auke kraft tilgangen. Vi har etablert eit godt samarbeid og nettverk med kommunar, fylkeskommunar næringsliv og sentrale mynde for å nå våre målsettingar innan fornybar energi.

Våre innsatsfaktorar er rolla som samfunnsplanleggar, våre økonomiske virkemiddel samt vår arena for politiske innspel.

Senter for fornybar energi

Møre og Romsdal fylkeskommune har oppretta tre nasjonale senter for fornybar energi. Sentra driv med formidling og kompetanseutvikling innanfor sitt fagområde. Ein stor del av drifta blir til gjennom støtte frå fylkeskommunen.
 
Dei tre sentra er:

Sol og Bioenergi på Tingvoll 
Havenergi på Runde
Vindenergi på Smøla

Kontaktpersonar

Bengt Endreseth Bengt Endreseth
Leiar Energiregion Møre
71 28 03 43 /
Mob. 958 78 883
Send e-post
Ketil Valde
Rådgivar fornybar energi
71 28 03 41 /
Mob. 93 03 63 59
Send e-post

Brosjyrer om bioenergi

Energiregion Møre er involvert i arbeidet med å lage brosjyrer om bioenergi.
Det blir laga nye brosjyrer etter kvart. Til no har vi laga desse: