Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Regional- og næringsutvikling > Økonomisk støtte > Tilskotsordning regional delplan for energi og klima

Tilskotsordning regional delplan for energi og klima

Formål: Medverke til at offentleg og privat sektor gjennomfører tiltak som er med på å nå måla i regional delplan for energi og klima, anten energieffektivisering eller miljø.

Vilkår:

Vilkår for støtte vert annonsert i utlysinga.

Målgruppe: Både private og offentlege aktørar kan søke

Søknadsfrist: Eiga utlysing som vert annonsert første halvår 2016

Andre støtteordningar

Fylkesmannen i Møre og Romsdal forvaltar ordningar knytt til mellom anna bygdemobilisering, miljøtiltak i landbruket og utgreiings- og tilretteleggingsmidlar landbruket. Det er sett av inntil 43 millionar kroner til prosjekt som byggar opp under resultatmål 7 i Handlingsprogram verdiskaping:

"Areal og naturressursane skal forfaltast på ein måte som gjev grunnlag for næringsutvikling, samtidig som miljø og artsmangfald vert teke vare på"

Regionalt miljøprogram er rettigheitsbasert, søkjarar får støtte om ein oppfyller visse krav.

I dei andre ordningane er det prioriteringar. Informasjon om korleis ein søkjer, tekniske krav til søknad, kva midlane kan dekke og ikkje, finn de her:

Kontaktpersonar

Arne Håkon Sandnes Arne Håkon Sandnes
Rådgivar Klima og miljø
71 28 03 50 /
Mob. 408 72 123
Send e-post