Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tilskotsordningar forsking og innovasjon

Ny forskings- og innovasjonsstrategi for Møre og Romsdal skal vedtakast i fylkestinget i 2016. Det er mogleg at det som følgje av strategien, kan kome ei særskilt utlysing av midlar.

Vilkår:

  • Tiltaket må forankrast i ny forsking- og innovasjonsstrategi.

Målgruppe: Forskingsmiljø i Møre og Romsdal.

Søknadsfrist: Mogleg utlysing kunngjort hausten 2016.

Andre støtteordningar til forsking og innovasjon

  • Innovasjon Norge. Innovasjon Norge har ulike verkemiddel som kan vere med å finansiere bedriftsretta utviklingsprosjekt. Meir informasjon om dei ulike ordningane finn du på Innovasjon Norge sine nettsider
  • VRI. Virkemiddel for regional innovasjon. VRI Møre og Romsdal bidrar til kunnskapsbasert utvikling i næringslivet og offentleg sektor gjennom mellom anna å knytte kontakt mellom bedrift og forskarar, skape gode arenaer for læring og samarbeid og støtte forskingsprosjekt. For meir om verkemidlane sjå: http://vrimr.no/
  • RFF. Regionalt-forskningsfond Midt-Norge. Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling ved å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder og mobilisere til auka FoU-innsats. Aktuelle utlysingar finn de på regionale forskningsfond sine nettsider.
  • Norges Forskningsråd. Forskningsrådet kan finansiere forskingsprosjekt for aktørar frå privat og offentleg sektor. Søkarar kan til dømes vere forskingsinstitusjonar, bedrifter med eigne forskingsprosjekter eller i samarbeid med forskingsinstitusjonar. Meir informasjon om dei ulike ordningane finn du på www.forskningsradet.no

Kontaktpersonar

Anna-Marie Hatlestad
Rådgivar
71 28 02 11 / Mob. 924 42 568
Send e-post
Annelin Henriksen
Rådgivar
71 28 02 12 / Mob. 975 34 536
Send e-post

Handlingsprogram verdiskaping 2016 - pdf