Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Samferdsel

Alternative finansieringsmodellar for investeringar på Samferdselskonferansen

Møre og Romsdal fylkeskommune og Komvekst sin samferdselskonferanse 2012 vart avvikla i Kristiansund 20. og 21. mars. Sjeføkonom Steinar Juel sine innspel til alternativ finansiering for investeringar i vegsektoren etter  Avinor-modellen fekk stor merksemd.

Les meir

Inviterer kommunar og andre aktørar til innspel på Kollektivstrategi 2012-2021

Møre og Romsdal fylkeskommune er i ferd med å utarbeide Kollektivstrategi for Møre og Romsdal 2012-2021, og i samband med dette er kommunar og andre aktørar  inviterert til å kome med innspel i sluttfasen av arbeidet.

Les meir

Investeringar og trendar tema for Samferdselskonferansen 2012

Samferdselsinvesteringar, samt deira verknad på norsk økonomi er innleiingstema under Samferdselskonferansen 2012. Lars Myraune, medlem av transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, og Steinar Juel, sjeføkonom i Nordea, med fartstid både frå Norges Bank, Finansdepartementet og EFTA-sekretariatet i Geneve, vil innleie om dette temaet. 

Les meir

4,6 millionar til setebelte i alle skulebussar

Møre og Romsdal fylkeskommune vil løyve 4,6 millionar til ettermontering av setebelte i skulebuss, og tek sikte på at utstyret skal vere på plass før skulestart hausten 2012.

Les meir

Møte i samferdselsutvalet 07.03.12

Det er møte i samferdselsutvalet 07.03.12 . Vedlagt følgjer møteinnkallinga med sakspapirer  :

Les meir

Møreaksen først

Kryssing av Romsdalsfjorden og Halsafjorden med tunnelar samt støtte til vidare utgreiing av fjordkryssingsprosjekta Fefast og Hafast. Dette er hovudpunkta i Møre og Romsdal fylkeskommune sin høyringsuttale til framtidig E-39 gjennom fylket.

Les meir

Ungdom engasjerer seg i Kollektivstrategien

Måndag 5. mars har elevar ved Fagerlia vidaregående skole i Ålesund invitert politikarar til debattmøte om kollektivtransporten i Møre og Romsdal.

Les meir

Midt-Noreg samordnar innspela til Nasjonal transportplan

For første gong legg dei tre fylkeskommunane i Midt-Noreg fram ein felles regional transportplan (RTP), som skal tene som eit samordna innspel til Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023. Auka rammetilskot, sterkare framdrift på riksvegprosjekt, dobling av rassikringspotten og styrkt fylkeskryssande kollektivtransporttilbod er mellom dei meste sentrale punkta. RTP skal behandlast i samferdselsutvalet 7. mars.

Les meir

Fem vil bygge ny ferjekai på Festøya - i ferjesambandet E39 Solavågen - Festøya

(14.02.-12) Fem entreprenører vil bygge om ferjekai på Festøya. Ferjesambandet Solavågen – Festøya på E39, er et av de mest trafikkerte sambandene i Møre og Romsdal.

Les meir

Samferdselskonferansen 2012

Velkommen til Samferdselskonferansen 2012.
Møre og Romsdal fylkeskommune arrangerer i samarbeid med Kom Vekst AS samferdselskonferanse tirsdag 20. og onsdag 21. mars i Kristiansund.

Les meir

Kontaktpersonar

Arild Fuglseth Arild Fuglseth
Samferdselssjef
71 28 02 67 /
Mob. 915 30 085
Send e-post
Magne Arild Vinje Magne Arild Vinje
ass. samferdselssjef
71 28 02 79 /
Mob. 913 78 582
Send e-post

Samferdselsavdelinga

Møre og Romsdal fylkeskommune er største vegeigar i fylket og har ansvar for å planlegge tiltak, utbygging, drift og vedlikehald av fylkesvegnettet. Fylkeskommunen har også ansvar for buss, hurtigbåt og ferje i fylket gjennom kollektivtilbodet FRAM.

Gjennom samferdselsarbeidet ønsker fylkeskommunen å bidra til å skape eit attraktivt fylke, med eit godt transportsystem, så vel for gåande og syklande som for kollektivreisande og bilistar.

Kollektivtilbodet

Reisekort

Handlingsplan samferdsel 2013-2022

Handlingsprogram for samferdsel 2017

Snarvegar