Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > UNG > Ungdomspanelet (UP)

Ungdomspanelet (UP)

Ungdomspanelet 2016/2017

Ungdomspanelet består av ni representantar og fem vararepresentantar, som blir valde på ungdommens fylkesting kvar haust. Ungdomspanelet skal vere eit aktivt bindeledd mellom ungdom og Møre og Romsdal fylkeskommune og partnarskap, samt drive lobbyverksemd overfor politiske styresmakter, og iverksetje ungdommens fylkesting sine intensjonar.

Gjennom ungdommens fylkesting og ungdomspanelet skal ungdom i Møre og Romsdal ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement. Vidare skal ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet stimulere til politiske engasjement samt få opplæring og erfaring i demokratiske prosessar. Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet skal vere eit høyrings- og rådgjevande organ for Møre og Romsdal fylkeskommune og alle dei politiske organa. Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet kan sjølve ta opp saker dei ønskjer fremma med administrasjonen og/eller politiske organ i fylkeskommunen.

Ungdomspanelet skal og følgje opp konkrete saker og fordele midlar i høve til søknadar.

Dei skal fronte ungdomspanelet og ungdommens fyllkesting i media, koordinere arbeidet mellom ungdomsråda i kommunane, motivere til aktivtitet og vere pådrivar for å etablere ungdomsråd eller i ungdommens kommunestyre i alle kommunar i fylket.

Ungdomspanelet skal finne nye måtar å mobilisere ungdom til samfunnsengasjement.

Ungdomspanelet skal bestå av ungdom mellom 15 og 23 år, som må ha tilknytning til fylket i den aktuelle valperioden.

Ungdomspanelet skal vere samansett av ungdom frå dei tre regionane i Møre og Romsdal, og det skal, vere ei balansert samansetjing frå by og land. Kjønnsbalansen skal vere ivaretatt i høve til likestillingslova.

Ungdomspanelet har sine møte samstundes med ordinære fylkesting. Representantane har ansvar for kvar sine avdelingar i fylket.

Ungdomspanelet møtast omlag 9 gonger i løpet av året.

Har du spørsmål til Ungdomspanelet, send epost til: ungdomspanelet@mrfylke.no

mrfylke.no, finn du oversikt over alle dei politiske møter og saker som skal opp i Ungdomspanelet og Ungdommens fylkesting, samt fylkestinget, hovedutvala og andre råd og utval. 

Kontaktpersonar

Ingeborg Ellen Forseth Ingeborg Ellen Forseth
Rådgivar
71 28 01 55 /
Mob. 900 13 983
Send e-post