Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Personalseksjonen - kven gjer kva

Preben Geir Irvung– personalsjef
Hovudoppgåver: Leiar for seksjonen og personalsjef for Møre og Romsdal fylkeskommune. Personalsjefen har på fleire områder delegert mynde til å ivareta den utøvande og overordna arbeidsgivarfunksjonen for Møre og Romsdal fylkeskommune på vegne av fylkesrådmannen (forhandlingsleiar for arbeidsgjevar ved lokale lønsforhandlingar, arbeidsgjevarrepresentant ved informasjons- og drøftingsmøte med arbeidstakarorganisasjonane og ved oppfølging av personal- og disiplinærsaker m.m.).
E-post: Preben.geir.irvung@mrfylke.no Tlf. 71 28 04 58 /482 05 539

Marianne Hojem Bye – rådgivar
Hovudoppgåver: Organisasjonsutvikling og tildeling av OU-midlar. Rådgivar og kontaktperson på rekruttering. Fylkesrådmann sin repr. i det sentrale tilsettingsutvalet. Kompetanseutvikling, leiarutvikling og sentral opplæringsplan. Krevjande personalsaker og konflikthandtering. Generell rådgjeving/saksbehandling på personal- og arbeidsgivarområdet. 
E-post: marianne.hojem.bye@mrfylke.no Tlf. 71 28 01 76

Iver Kåre Mjelve – rådgivar
Hovudoppgåver: Personalforvaltnings- og utviklingsoppgåver samt leiarstøtte på heile personal- og arbeidsgjevarområdet overfor dei vidaregåande skolane. Lov- og tariffspørsmål. Saksbehandling til og medlem i stillingsbanken. Saksbehandlar/sekretær til det sentrale tilsettingsutvalet for utdanningssektoren. Grunnopplæring i HMS, prosess-støtte ved oppfølging av langtidssjukefråvær og konflikthandtering.
E-post: iver.kare.mjelve@mrfylke.no Tlf. 71 28 01 52

Berit Dahl - konsulent
Hovudoppgåver: Ivaretar kontorstøtte- og servicefunksjonar for personalseksjonen.
Bistår rådgivarane i seksjonene på dei forskjellige saksområda. Oppdatering og vedlikehald av nett-tenester og informasjon. Support på Visma rekruttering.
E-post: berit.dahl@mrfylke.no Tlf. 71 28 01 77 

Richard Muller – rådgivar
Hovudoppgåver: Leiarutvikling, coaching og prosess-støtte. Arbeid med HMS og inkluderande arbeidsliv. Oppfølging av langtidssjukefråvær og kontaktledd mot sentralt attføringsutval. Krevjande personalsaker og konflikthandtering. Generell rådgjeving/saksbehandling på personal- og arbeidsgivarområdet.
E-post: richard.muller@mrfylke.no Tlf. 71 28 01 73 / 952 04 546

Martin Hauge - seniorrådgivar
Er organisatorisk tilknytta personalseksjonen og har oppgåver både inn mot informasjonsseksjonen og personalseksjonen.
Hovudoppgåver: HMS-koordinatorfunksjon. Prosjektkoordinator for fleire prosjekt m.a. HMS-koordinator i fylkeskommunen, systemansvarleg for avvikssystem og modul for risikovurdering. Hovudsamarbeidsutvalet og SAMU for sentraladm.,   Prosesskoordinator for web-redaktørane på skolane,
E-post: martin.hauge@mrfylke.no Tlf. 71 28 01 74 

Kari Gagnat - rådgivar
Hovudoppgåver:
Kontaktperson for hovudtillitsvalte i utdanningssektoren, saksbehandlar/sekretær til informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte i sektoren. Saksbehandling til og medlem i stillingsbanken. Krevjande personalsaker og konflikthandtering. Generell rådgjeving/saksbehandling på personal- og arbeidsgivarområdet.
epost: kari.gagnat@mrfylke.no  Tlf. 71 28 01 98