Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tannhelse

Her finn du intranettsidene til tannhelsesektoren i Møre og Romsdal fylkeskommune. Sidene er primært laga for eigne tilsette i fylkeskommunen, men er tilgjengelege for alle nettbrukarar. Her finn du også nyttig informasjon om IT-systema som nyttast innan tannhelse, med brukarrettleiingar, spørsmål og svar og relevante kontaktpersoner.


Endring i faktureringsrutiner (ref. fylkestannlegens rundskriv 4/2017) er utsett inn til vidare

Føremålet med endring i faktureringsrutinene har vore å redusere talet på fakturaer til pasientar og auke bruken av betalingsterminalen. På bakgrunn av innspel frå mange klinikkar, har fylkestannlegen i samråd med økonomiseksjonen valt å utsette endringane inn til vidare.  

Les meir

Nye rammeavtaler på Dentalt forbruksmateriell

Møre og Romsdal fylkeskommune har, etter forutgående konkurranse i regi av Fylke-Nord, inngått nye rammeavtaler knyttet til Dentalt forbruksmateriell.

Rammeavtalene var gjeldende f.o.m. 7. mars 2017.

Les meir

Årsrapport 2016 for den offentlege tannhelsetenesta

Årsrapporten for tannhelsetenesta beskriv mål- og produksjonstal for tannhelsearbeidet og prioriterte oppgåver i 2016.

Les meir

Fylkestannlegens etatssamling 31. mai og 1. juni

Vi ønskjer alle medarbeidarar i tannhelsetenesta velkommen til inspirerande dagar med fagleg påfyll og sosialt samvær !

Etatssamlinga er lagt til Scandic Seilet Hotell i Molde. Påmeldingsskjema, program og praktiske opplysningar finn du her: https://mrfylke.no/Kalender/(event)/875946

Les meir

Opus - i praktisk bruk

Tannhelsesekretærane Marie Harstad og Alise Hide Klausen har laga den ultimate "Opus-guiden", med rettleiing, tips og råd om grunnleggande funksjonar i Opus Dental.

Les meir

"Grusomme meg" friskar opp venterommet

Tannlegeassistent Cecilie Adensfield (44) frå Kristiansund var ein av initiativtakarane bak fornying av venterommet på DTK Kristiansund.

Les meir

Laserspesialisering

Overtannlege i Ålesund kompetanseregion, Are Kristofer Hjeltnes, har i haust tatt graden "Master of Science in Lasers in Dentistry".

Les meir

Kristiansund kompetanseregion på Opuskurs

Denne veka det kurs i Kristiansund kompetanseregion. Deltakarane var samla for tips og triks til en betre kvardag med Opus.

Les meir

Tannlegar deltek på leiarutviklingsprogram

Konstituert overtannlege i Molde kompetanseregion, Folkert Seetzen, klinikkleiar ved DTK Bjørgvin Åse Steinsbu, og klinikkleiar Markus Haberberger ved DTK Valldal er i det femte kullet som gjennomfører leiarutviklingsprogram, eit studie på masternivå som utgjer 15 studiepoeng i regi av Høgskolen i Østfold og Akershus, personalseksjonen og Agenda Kaupang.

Les meir

Tannhelsetenesta i samarbeid med asylmottak, flyktningtenesta og deira brukarar

Fylkeskommunen skal sørge for at nødvendig tannhelsehjelp er tilgjengelig for alle som bor eller mellombels oppheld seg i fylket, herunder flyktningar, personar med opphald på humanitært grunnlag og asylsøkarar som bor eller oppheld seg i statlege mottak.

Les meir