Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

2. Prosedyre aktivitetsplikt - §9a-4

1. Mål

Sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt miljø

2. Omfang

Rutinen gjeld for:

Opplæringslov kapittel 9 og tilhøyrande forskrifter - § 9a-4

3. Målgruppe

Elevar i dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal fylkeskommune

4. Organisering og ansvar

Oppgåve  Ansvar 

Lage lokale prosedyrer for  

  • Å følge med 
  • Å gripe inn 
  • Å varsle 
  • Å undersøke 
  • Å sette inn tiltak 
Rektor 

Informere om lovkravet til: 

  • Elevar og føresette 
  • Skolemiljøutvalet, samarbeidsutvalet og FAU 
  • Elevråd 
  • Politikarar 

Rektor og kontaktlærar 

Rektor 

  

Kontaktlærar for elevråd 

Fylkesrådmann 

Lage varslingsrutiner mellom skole og fylkeskommune  Fylkesrådmann 

Merk at for eksempel bussjåførar og andre som har ansvar for skoleskyss ikkje er omfatta av aktivitetsplikta (Rundskriv 3 UDIR3/2017) . Dersom forhold utanfor skolen gjer at ein elev ikkje opplever å ha det trygt og godt på skolen, har skolen plikt til å hjelpe eleven, jf Prop 57 L (2016-17) s.60. I slike tilfeller har skolen ansvar for å undersøke saka og sette inn tiltak.