Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Etiske retningslinjer

Møre og Romsdal fylkeskommune har valt å legge dei etiske retningslinene for statsforvaltninga til grunn for organisasjonen. På denne bakgrunn er det utarbeidd ein etikkplakat som synleggjer hovudpunkta i desse retningslinene.

Etiske retningslinjer

For dei tilsette i Innkjøpsseksjonen og for dei anskaffingsansvarlege må det også leggast vekt på:

1. Inhabilitet

  • Den tilsette skal ikkje søke å oppnå fordelar for seg sjølv eller nærståande personar som gjer at det kan stillast  spørsmål ved deira integritet
  • Den tilsette kan heller ikkje i den forberedande fasen i ein konkurranse ta del i eller søke å påverke prosessen gjennom utgreiing og avgjerder som kan oppfattast som, eller forårsake ei interessekonflikt

2. Privat bruk av rammeavtaler

Rammeavtaler med leverandørar om levering av varer og tenester til fylkeskommunen, skal ikkje brukast av tilsette til privat bruk med mindre det dreier seg om rabattordningar som er allment tilgjengelige for alle tilsette ved fylkeskommunen.

3. Teieplikt

Opplysningar knytta til den enkelte leverandør si verksemd som det vil vere av konkurransemessig betydning å hemmelighalde, er underlagt teieplikt.

Kontaktpersonar

Arnt Ove Hol Arnt Ove Hol
Innkjøpssjef
71 28 02 86 /
Mob. 995 98 981
Send e-post
Jorid Nerland Jorid Nerland
Rådgiver
71 28 02 85
Send e-post
Torgeir Riksfjord Torgeir Riksfjord
Rådgivar
71 28 02 84 /
Mob. 920 30 436
Send e-post

Innkjøpsnytt