Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Onsdag 6. februar 10:30 - Onsdag 6. februar 15:30

Fylkeshuset, Molde, rom 700

Møte i samferdselsutvalet 6. februar

Orienteringar:

  • Status og oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt samt tilsyn innen samferdselsområdet v/Tor Harald Hustad, kontrollsjef
  • Kailøsning - ferjesambandet Sølsnes/Åfarnes v/Statens vegvesen
  • Arbeid knytt til sonar og taktsutrekning ferjesamband v/Olav Arne Vatne, samferdselsavdelinga
  • Bypakke Ålesund v/Hilde Johanne Svendsen, samferdselsavdelinga og Tore Johan Øvstebø, varaordførar Ålesund kommune

Saker til behandling

SA   1/19 Orientering   om internasjonalt arbeid på samferdsel
SA   2/19 Orientering   om bussanbod Ålesund, Giske og Sula - tiltak miljøvennleg miljøtransport
SA   3/19 Drosjeløyva   i Møre og Romsdal - Statusrapport 2018
SA   4/19 F jord Guides AS v/Veronika   Titova - Klage på vedtak om å gjere om tidlegare vedtak om avslag på søknad   om mellombels fritak frå krav om løyveplikt for transport med personbil
SA   5/19 Trips Of Norway AS - Klage   over vedtak om oppheving av tidlegare vedtak om avslag på søknad om   mellombels fritak frå krav om løyvepliktig transport med personbil
SA   6/19 Klage   på avslag om ruteløyve for drift av flybuss mellom Ålesund Lufthavn Vigra og   Moa/Ålesund
SA   7/19 Fortrinnsrett og to-ferje   løysing Eidsdal-Linge og Stranda-Liabygda sommaren 2019
SA   8/19 Fornying/forsterkningsprogram   for fylkesvegar for 2019
SA   9/19 Omdisponering   av varig mindreforbruk i 2018 
RS   1/19 Utvidet   TT- ordning- Rapportering 2018
RS   2/19 Minstebeløp   for påfylling av verdikort / AutoPASS ferjekort
RS   3/19 Årsoppgjør   2019 – Samferdselsutvalet 

På møteplan 2019 finn du sakspapira til møtet.