Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Onsdag 20. mars 08:00 - Onsdag 20. mars 16:15

Carolus i Molde, Bjørnstjerne Bjørnsons veg 6, Molde

Workshop om veien til grønn transport

Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer til to workshoper den 20 mars på Carolus i Molde, Bjørnstjerne Bjørnsons veg 6, Molde. Du kan delta kun på den ene delen eller begge hvis det er av interesse. For at vi skal ha oversikt over hvor mye kaffe og mat vi må beregne ønsker vi at du melder deg på her:  (kommer link)

Vi håper at du har mulighet til å bidra med din kunnskap, innsikt og perspektiv slik at vi sammen kan finne løsningene for et grønt og framtidsrettet Møre og Romsdal.»

 

Del 1 (08.00 – 12.30)

Plassering av Energistasjoner og mulighet til å sette nullutslippskrav til drosjenæringa

Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker å legge til rette for enn grønnere hverdag i transportsektoren.  I 2018 fikk Fylkeskommunen innvilget midler til to prosjekt fra Klimasatsordningen fra Miljødirektoratet til undersøkelse om muligheten for etablering, produksjon, bruk og verdiskaping knyttet til lav- og nullutslipps energilade og fyllestasjoner for lette og tunge kjøretøy og fartøy. Energistasjoner som skal kunne serve kjøretøy og fartøy som bruker enten biogass, hydrogen eller elektrisitet til sin fremdrift. Er det best å plassere disse energistasjonene sammen eller hver for seg? Hvor skal man begynne? Hva er trendene innen transport?

 Det andre klimasatsprosjektet som hører litt sammen med plassering av energistasjonene skal se på tilgjengelige mulighetsrom for å stille krav om utslippsfrie drosjer. Status for drosjenæringa i dag skal belyses og en mulig videre vei for nullutslipp skal defineres. Drosjenæringa er med og positive til å se på disse mulighetene.

Vista analyse er utførende konsulentselskap og skal guide oss gjennom dagen.

 

Del 2 (12.00 – 16.15)

Grønn transport i distriktet – Case Smøla- produksjon og bruk av hydrogen

Som en del av EU-prosjektet «Green Passenger Transport in Rural Areas» (G-PaTRA) jobber Møre og Romsdal fylkeskommune, Nasjonalt Vindenergisenter AS og Smøla Nærings- og kultursenter KF med å se på muligheter for reduksjon av klimafotavtrykket til transport på og rundt Smøla. Dette har ikke minst blitt aktualisert gjennom hurtigbåtprosjektet til Trøndelag fylkeskommune, hvor planen er å kjøre hurtigbåten Trondheim – Kristiansund på hydrogen fra 2024.

En viktig del av arbeidet går ut på å kartlegge potensielle bruksområder for hydrogen på Smøla, anslå hvor store volum man må opp i for å få kostnadene ned på et akseptabelt nivå, og å vurdere hvilke muligheter hydrogenproduksjon vil gi for ny næringsutvikling.

Deler av dette utføres av konsulentselskapet Endrava, som har høy kompetanse på hydrogenteknologi og maritim sektor. På workshopen vil Endrava presentere sine foreløpige resultater, og det vil legges opp til spørsmål og diskusjon. Målet er å gi føringer og prioriteringer for det videre arbeidet som sikrer at sluttrapporten best mulig gjenspeiler de behovene og mulighetene som finnes på Smøla.

Agenda for dagen, 20 mars 2019

Del 1

Plassering av Energistasjoner og mulighet til å sette nullutslippskrav til drosjenæringa

Tid Tema
08.00 – 08.30  Kaffe og registrering
08.30 – 08.45 Bakgrunn og formål med workshopen (Møre og Romsdal fylkeskommune)
08.45 – 09.15 Presentasjon om hva som er gjort til nå; Status og framtidsbilde for energiforsyning for null og lavutslipps transportsektor i Møre og Romsdal. Hvordan kommer vi dit?  (Vista Analyse)
09.15 – 09.45 Runde i salen om hvem som er til stede
09.45 – 10.00 Pause 
10.00 – 11.00 Workshop Energistasjoner og drosjenæringa (nærmere innhold kommer). I Østfold har de et lignede klimasatsprosjekt for drosjenæringa – innspill fra det prosjektet. 
11.00 – 11.15 Pause
11.15 – 12.00 Diskusjon i plenum, finne retning i prosjektet videre
12.00 – 12.30 Lunsj og vel hjem eller velkommen til å være med videre J

Del 2

Grønn transport i distriktet – Case Smøla- produksjon og bruk av hydrogen

Tid Tema
12.00 - 12.30 Lunsj og registrering
12.30 – 12.45 Bakgrunn og formål med prosjektet (Møre og Romsdal fylkeskommune)
12.45 – 13.15 Tilnærming og resultater-aktivitet 1 (markedet) inkl diskusjon (Endrava)
13.15 – 14.00 Tilnærming og resultater – aktivitet 2 (tekniske konsept) inkl diskusjon (Endrava)
14.00 – 14.15 Pause
14.15 – 14.45 Konseptevaluering, kriteriesett for konseptevaluering (Endrava)
14.45 - 15.15 Konseptevaluering gruppearbeid (alle)
15.15 – 15.30 Pause 
15.30 – 16.00 Konseptevaluering, presentasjon og diskusjon (Endrava, alle)
16.00 – 16.15 Oppsummering av prosjektet så langt og planen og veien videre. Valg av konsept og nødvendige avklaringer og aksjoner for leveranse

Kontaktpersonar

Lina Vassdal Lina Vassdal
Rådgivar Energi
71 28 03 42 /
Mob. 934 57 221
Send e-post