Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Onsdag 4. oktober 10:00 - Onsdag 4. oktober 15:00

Fylkeshuset, Molde, møterom 102

Møte i kontrollutvalet 4. oktober

Orientering

  • I sak KO-41/17 er det lagt opp til følgande orienteringar
    • Fylkesutdanningssjef Erik Brekken vil kort orientere om SFS 2213 og nærare om ressursplanlegging av undervisningspersonale (inntil 20 min)
    • Revisor frå Møre og Romsdal Revisjon IKS vil orientere om observasjonar og funn knytt til forvaltningsrevisjonsrapporten «Ressursstyring av lærarar og bruken av overtid i vgs» (inntil 30 min)
    • Kontrollsjef Tor Harald Hustad vil gi ein kort orientering om prosjektet (inntil 15 min)
  • I sak KO-42/17 vil kontrollsjef Tor Harald Hustad orientere om observasjonar og funn knytt til utført arbeid med eigarskapskontroll «Melding om utført kontroll av eigarskapsforvaltninga» (inntil 30 min)
  • I sak KO-45/17 vil elev- og lærlingombodet Tove Regine Stranden orientere om status når det gjeld elev- og lærlingsituasjonen i fylket (inntil 30 min)

Det er sett opp slik tidsplan for møtet:

Tidsplan

kl 10:00 :   Saksbehandling

kl 11:30:    Lunsj

kl 12:00:    Saksbehandling av øvrige saker og referatsaker

Møteslutt seinast kl 14:00

Saker til behandling

Saksnr Innhald Uoff
KO 41/17 Forvaltningsrevisjonsrapport - FR 3/2017: Ressursstyring   av lærarar og bruken av overtid i vgs  
KO 42/17 Eigarskapskontroll - Melding om utført kontroll av eigarskapsforvaltninga (blir ettersendt)  
KO 43/17 Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt FR 6/2017:   Nordøyvegen - organisering, styring, kontroll og rapportering
Vedlegg nr 6 er ikkje offentleg, jfr Offl §13, Fvl §13
X
KO 44/17 Rettstvistar i Møre og Romsdal fylkeskommune pr 31. august 2017
Vedlegg nr. 2 og 3 er ikkje offentleg, jfr Offl §13, Fvl §13

 

 X

KO 45/17 Orientering om elev- og lærlingsituasjonen i Møre og   Romsdal - status og utfordringar  
KO 46/17 Oppdragsavtale med Møre og Romsdal Revisjon IKS
Vedlegg nr. 1 og 2 er ikkje   offentleg, jfr Offl §13,
Fvl §13

 

X

KO 47/17 Avtale om overdraging av verksemd  
KO 48/17 Økonomirapportering pr 31. august 2017 for Sentrale   kontrollorgan  
KO 49/17 Økonomiplan for 2018 - 2021 med budsjett 2018 for Sentrale kontrollorgan
Vedlegg nr. 5 er ikkje   offentleg, jfr Offl §13, Fvl §13

 

RS 20/17 Finansrapport pr 31. august 2017  
RS 21/17 Fagsamling for fylkeskommunale kontrollutval
15.-16. januar 2018
 
RS 22/17 Deltaking på rekneskapskonferanse - Statens vegvesen  
RS 23/17 Oppfølgingssaker 6/17 - kontrollsjef orienterer  
  Godkjenning av protokoll  

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet