Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Mandag 2. juli 10:30 - Mandag 2. juli 15:30

Møterom 700, Fylkeshuset

Møte i fylkesutvalet 2. juli

Saker til behandling:

Saksnr Innhold Uoff
U 62/18 T - 26/18 Inndekning av auka kostnader i ferjedrifta frå   2020 - oversendingsforslag frå Roger Magne Osen (AP)  
U 63/18 T - 27/18 Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2019-2022, samt revidert økonomiplan 2018-2021  
U 64/18 Møteplan for fylkesting og fylkesutval 2019  
U 65/18 Representant til styret for Norsk senter for Økologisk   Landbruk (NORSØK) frå Møre og Romsdal fylkeskommune  
U 66/18 NOU 2018:4 Sjøvegen vidare - Forslag til ny hamne- og   farvasslov  
U 67/18 Prosjekt fleire statlege arbeidsplassar 2017-2020 - rapport 1. halvår 2018  
U 68/18 Klage på vedtak - Ørsta kommune - oppføring av to   2-mannsbustader gbnr 14/22 - dispensasjon frå reguleringsplan  
U 69/18 Stiftelsen Atlanterhavsparken - nasjonalt akvarium og   marint formidlingssenter  
U 70/18 Orientering om nye løysingar for  vedlikehald og bygging av bruer  
U 71/18 Fullmakt til fylkesordførar og fylkesrådmann   ("feriefullmakt")  
U 72/18

Ferjeanbod ***** *****

Ikkje offentleg: Offl § 23 1. ledd

X
U 73/18

Avståing frå særaldersgrense - ***** ***** ***** *****

Ikkje offentleg: Offl § 13, Fvl § 13 1. ledd

X
U 74/18

Vedkommande oppfølging av krav til universell utforming i ferjekontraktar med ***** *****

Ikkje offentleg: Offl. § 13,fvl. § 13,1. ledd nr. 2 og Offl. § 23, 1. ledd

 X
U 75/18 Fv. 659 Nordøyvegen - Konkurranse om entreprise K5 Skjeltene - Harøya  - Utfordringar  
  Godkjenning av protokoll  

På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.