Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Onsdag 24. oktober 10:30 - Onsdag 24. oktober 15:30

Fylkeshuset, Molde

Møte i samferdselsutvalet 24. oktober

Orientering:
Forskrift om liberalisering av drosjenæringa v/Møre og Romsdal taxiforbund

Saker til behandling:

SA   54/18 Høyring-omklassifisering   av kommunal veg - Opdølvegen til fylkesveg - Molde kommune
SA   55/18 Søknad   om fråvik-avstand mellom kryss-fv.655 Brungot-Mosflatevegen-Ørsta kommune
SA   56/18 Drosjeløyva   i Halsa kommune - Ny vurdering av behovet for ledig løyve tilknytt Halsa Taxi
SA   57/18 Fjord   Guides AS v/Veronika Titova - Oppheving av tidlegare vedtak om avslag på   søknad om mellombels fritak frå krav om løyveplikt for transport med   personbil
SA   58/18 Trips   Of Norway AS - Oppheving av tidlegare vedtak om avslag på søknad om   mellombels fritak frå krav om løyveplikt for transport med personbil
SA   59/18 Godstransport   på Raumabanen
SA   60/18   Ruteendringsprosessen   2019
SA   61/18 Trafikktryggingstiltak   langs fylkesveg 61 - Sula kommune
SA   62/18 Private   initiativ innan finansiering av samferdselsprosjekt
SA   63/18 Konkurranseutsetting   bussruter rutepakke 1 Ålesund, Sula og Giske kommunar
 (Off. lova § 23 1. ledd)
SA   64/18 Ferjeanbod   - Indre Sunnmøre (ettersendes)
(Off. lova § 23 3. ledd)
RS   23/18 Budsjettoppfølging   2. tertial 2018
RS   24/18 Ønske/krav   om beredskapsferje Solholmen-Mordalsvågen og Aukra-Hollingsholmen
RS   25/18 Tilskudd   til tiltak for økt sykkelbruk  i   kommuner og fylkeskommune - Invitasjon til å søke om midler for 2019
RS   26/18 Løyvefritak   for småskala turistverksemd - Klargjering av visse spørsmål

På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.