Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Onsdag 7. februar 10:30 - Onsdag 7. februar 15:30

Fylkeshuset, Molde, møterom 102

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 7. februar

Orienteringar

  • Orientering om satsing på digital formidling av historie, ved Laila Skaret, Smøla Nærings- og kultursenter KF
  • Orientering med arbeidet og forslag til satsingsområde i ny «Kunstpolitikk Møre og Romsdal», ved rådgivar Carina Stokke, kulturavdelingaSaker til behandling

Saker til behandling

Saksnr Innhald
KF 1/18 Kulturtilskot 2018 - driftstilskot til regionale kulturinstitusjonar
KF 2/18 Kulturtilskot 2018 - treårig driftstilskot til regionale kulturorganisasjonar og -institusjonar
KF 3/18 Handlingsprogram kultur 2018
KF 4/18 2018 - Fylkeskommunale tilskot til kulturminne og kulturmiljø med regional og høg lokal verdi
KF 5/18 Orientering om prioriteringar for kulturminneforvaltninga 2018
KF 6/18 Orientering om prioriteringar DKS - Kulturtanken
KF 7/18 Justering av eigendelane for brukarane av Møremusikarordninga
KF 8/18 Evaluering av bokbåttenesta
KF 9/18 Forslag til møtestadar for kultur- og folkehelseutvalet sine møte i 2018
RS 1/18 Rapportering kulturtilskot 2017
RS 2/18 Rapport - kartlegging av rammevilkåra for dei kommunale råda for funksjonshemma
RS 3/18 Rapport - Mat og måltider i grunnskulane i Møre og Romsdal
RS 4/18 Rapport - eigenorganisert bruk av seks anlegg for fysisk aktivitet i Molde
RS 5/18 Verdiskapingsprosjekt kulturarv - tildeling og søknadar til Riksantikvaren
RS 6/18 Orientering   om søknader for 2018 til Riksantikvaren, knytt til Bevaringsprogram for utvalde arkeologiske kulturminner og kulturmiljø (BARK) og Bevaringsprogram   for bergkunst (BERG)
RS 7/18 Frå Filmfondet Fuzz til Mediafondet Zefyr
RS 8/18 Bruk av møremusikartenester 2017
RS 9/18 Budsjettoppfølging - KF-utvalet - Periode 2017-13
  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.