Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Kalender > Politiske møter 2017

Politiske møter 2017

‹‹ November 2017 ››
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

I dag:

November 2017:

1 nov

Møte i kontrollutvalet 1. november

1 nov

Orientering 

  • I sak KO-50/17 vil rådgivar Eirik Jenssen ved juridisk avdeling orientere om korleis fylkeskommunen førebur innføringa av nye personvernreglar i 2018 (inntil 30 min)
  • I sak KO-51/17 vil Møre og Romsdal Revisjon IKS orientere om overordna revisjonsstrategi for rekneskapsåret 2017 (inntil 30 min)
  • I sak KO-56/17 vil kontrollsjef Tor Harald Hustad gi ei orientering om status i arbeidet med overordna analyse som grunnlag for val av forvaltningsrevisjonsprosjekt for 2018 (inntil 45 min)

Det er sett opp slik tidsplan for møtet:

Tidsplan

10:00:  Saksbehandling

11:30:  Lunsj

12:00:  Saksbehandling av øvrige saker og referatsaker

Møteslutt seinast kl 13:30

Saker til behandling

Saksnr Innhald Uoff
KO 50/17 Nytt personvernreglement - Orientering om status og   utfordringar  
KO 51/17 Rekneskapsrevisjon 2017 - Overordna revisjonsstrategi (vedlegg 2 - unntatt off, Offl §13, Fvl §13)  
X
KO 52/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport
FR 1/2017 Fylkesveg - drift og vedlikehald
 
KO 53/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport FR 2/2017 Den kulturelle skolesekken (DKS)  
KO 54/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport
FR 3/2017 Ressursstyring av lærarar og bruken av overtid i vgs
 
KO 55/17 Oppfølging av rapport frå eigarskapskontroll  
KO 56/17 Forvaltningsrevisjon 2018 - Orientering om status i   arbeidet med overordna analyse  
RS 24/17 Oppfølgingsliste 7/17 - kontrollsjef orienterer  
RS 25/17 Innkalling til eigar- og representantskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS  
RS 26/17 Invitasjon til fagsamling i Molde 14. - 16. januar 2018  
  Godkjenning av protokoll  

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.

6 nov

Møte i plannemnd for byggjeprosjekt 6. november

6 nov

Saker til behandling:

Saksnr Innhald
   
PN 15/17 K104. Romsdal videregående skole. Orientering om   prosjektet
PN 16/17 Revidert   utviklingsplan Gjermundnes vidaregåande skule
PN 17/17 K751 Borgund vgs - Byggeprogram BT5
PN 18/17 Spjelkavik   Arena AS - kjøpe aksjar/utvide økonomisk ramme (saka blir trekt)
 

 

Godkjenning av protokoll

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.

9 nov

Møte i ungdomspanelet 9. november

9 nov - 10 nov

10 nov

Møte i ungdommens fylkesting 10. - 12. november

10 nov - 12 nov

Program ungdommens fylkesting 2017:

Fredag 10. november

Frå kl. 13.00: Oppmøte og registrering

Kl. 14.30: Velkommen til UFT ved leiar Norunn Brøste Kjersem

Kl. 14.45: Opning av UFT ved fylkesordførar Jon Aasen og Ålesund kommune sin ordførar Eva Vinje Aurdal

Kl. 15.10: Fylkesstatistikk ved Trygve Grydeland frå plan- og analyseavdelinga

Kl. 15.30: Tettstadsutvikling ved Eivind Vartdal Ryste frå regional- og næringsavdelinga

Kl. 16.00: Oppvarming – inndeling i grupper

Kl. 16.45: Kva er ungdomspanelet (UP) og ungdommens fylkesting (UFT)?

Kl. 17.00: Praktiske opplysningar ved møteleiar, konstituering og val av redaksjonskomite og valnemnd

Kl. 17.30: Val av Årets ungdomskommune

Kl. 18.30: Open runde

Kl. 19.30: Middag

Kl. 21.00: Kurs i møte- og taleteknikk ved Monica Molvær

Kl. 22.00: Sosialt

Kl. 24.00: Stille

Laurdag 11. november

Kl. 08.00: Frukost

Kl. 09.00: Orientering om økonomiplana ved ass. fylkesrådmann Willy Loftheim

Kl. 09.30: UFT-saker

Kl. 09.45: «Klimaendringane; globalt problem, lokale løysingar» ved Lasse Bjørn frå Natur og ungdom

Kl. 11.15: Orientering ved elev- og lærlingombod Tove Regine Stranden

Kl. 13.00: Lunsj

Kl. 14.00: Fotografering (gruppebilde av heile UFT). HUSK t-skjorte!

(Frist for å stille til val er kl.14.00 – skjema ligg på https://mrfylke.no/UNG/Ungdomspanelet-UP)

Kl. 14.15: Foredrag om psykisk helse ved Mental Helse Ålesund

Kl. 16.30: Paneldebatt

Kl. 18.00: Kulturelt innslag ved elevar frå Fagerlia vgs.

Kl. 19.30: UFT festmiddag

Kl. 20.30: Sosialt

Kl. 24.00: Stille

Søndag 12. november:

Kl. 08.00: Frukost

Kl. 09.00: Handlingsprogram UP, UFT-saker og val av nytt ungdomspanel

Kl. 13.00: Lunsj

Kl. 14.00: Vel heim

Ver merksam på at det kan bli endringar i programmet!

Saker til behandling:

UFT 1/17 Konstituering

UFT 2/17 Val av redaksjonskomite

UFT 3/17 Val av valnemnd

UFT 4/17 Årets ungdomskommune 2017

UFT 5/17 Økonomiplan for 2018-2021, med budsjett for 2018

UFT 6/17 Oppfølging av ungdommens miljøkrav

UFT 7/17 Tettstadsutvikling og distriktsarbeid

UFT 8/17 Kommunereforma - vegen vidare for ungdomsråda

UFT 9/17 Årsrapportar for ungdomspanelet og elev- og lærlingombodet

UFT 10/17 Arbeid for statleg finansiering av vaksine mot smittsam hjernehinnebetennelse for elevar i vidaregåande opplæring

UFT 11/17 Psykisk helse blant unge

UFT 12/17 Eksamen før russetida

UFT 13/17 Handlingsprogram for ungdomspanelet 2017/2018

UFT 14/17 Val av ungdomspanel

UFT 15/17 Avvikling av trykte rutehefter

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.

13 nov

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 13. november

13 nov

Orientering

  • Orientering frå Stiftinga Atlanterhavsparken om retningsval for vidare utvikling ved dagleg leiar Tor Erik Standal

Saker til behandling

Saksnr Innhold Uoff
KF 35/17 Fylkeskulturprisen 2017 Ikkje offentleg: Offl §26 2. ledd X
KF 36/17 Kjøp av aksjar - Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival AS  
KF 37/17 Økonomiplan 2018-2021 med budsjett for 2018  
KF 38/17 Søknad om midlar til prosjektet Storgatas ansikter  
KF 39/17 Søknad om prosjekttilskot til Kirkens SOS Møre og Romsdal  
RS 25/17 Mestre hele livet. Regjeringa sin strategi for god psykisk   helse (2017-2022)  
RS 26/17 Bruk av Møremusikarordninga 2013-2017  
RS 27/17 Tildelingar frå Kulturrådet til prosjekt i Møre og Romsdal, 2016 og 1. halvår 2017  
RS 28/17 Rapport - kartlegging av rammevilkåra for dei kommunale eldreråda  
  Godkjenning av protokoll  

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.

13 nov

Møte i samferdselsutvalet 13. november

13 nov

Saker til behandling:

SA 58/17 Ruteendringsprosessen 2018
SA 59/17 Fordeling av midlar til trafikktryggingstiltak med   kommunetilskot (50/50) - store tiltak for 2018
SA 60/17 Orienteringssak om status og framdrift i bypakkearbeidet i Møre og Romsdal per oktober 2017
SA 61/17 TS midlar - mindre tiltak - status, korrigering og tiltak   for 2018
SA 62/17 Søknad om konsesjon for drift av hurtigbåtrute mellom   Ålesund og Øye
SA 63/17 Drosjeløyva i Halsa kommune - Vurdering av behovet for to ledige løyve tilknytt Halsa Taxi
SA 64/17 Fråvvikssøknad for fv. 20 - Nerlandsøybrua
SA 65/17 Høyring - Kystverkets handlingsprogram 2018 - 2029
SA 66/17 Høyring - Statens vegvesen sitt utkast til   handlingsprogram 2018-2023 (2029)
SA 67/17 Økonomiplan 2018-2021 med budsjett for 2018
RS 28/17 Høring for tilskuddsprogram for skredsikring på   fylkesvegnettet 2018-2023 

 På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.

13 nov

Møte i utdanningsutvalet 13. november

13 nov

Saker til behandling:

Saksnr Innhald
UD 41/17 Skolebruksplan 2018-2021
UD 42/17 Kvalitetsmelding 2017 for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal
UD 43/17 Økonomiplan 2018-2021 med budsjett for 2018
UD 44/17 Revidert   utviklingsplan Gjermundnes vidaregåande skule
UD 45/17 K751 Borgund vgs - Byggeprogram BT5
UD 46/17 I UNG - eit alternativt opplæringsløp for elevar med store  motivasjonsvanskar i den ordinære skolen
UD 47/17 Endring av lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling av læreplassar,   Møre og Romsdal fylkeskommune - § 5 skoleplass i anna fylke, og § 14 permisjon frå vidaregåande opplæring og reservasjon av skoleplass.
UD 48/17 Tilskot til kjøp av eigen pc
 

 

Godkjenning av protokoll

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.

13 nov

Møte i regional- og næringsutvalet 13. november

13 nov

Saker til behandling

Saksnr Innhald Uoff
RN 74/17 Økonomiplan 2018-2021 med budsjett for 2018  
RN 75/17 Arbeidet med fleire statlege arbeidsplassar til Møre og Romsdal  
RN 76/17 Søknad - Marine for Health (M4H) - auka verdiskaping for marin ingrediensindustri i Møre og Romsdal  
RN 77/17 Søknad om støtte til utvikling av Svendsengarden i Ørsta sentrum  
RN 78/17 Forslag til endringar i vassforvaltninga – frå regional plan til sentral styring av vassressursane - uttale til høyring om endringar i vassforskrifta og naturmangfaldlova  
RN 79/17 Høyring - endring av forskrift av 22. desember 2004 om   akvakultur for andre artar enn laks, aure og regnbogeaure - akvakultur av vasslevande plantar  
RN 80/17 Miljøprisen 2017 Ikkje offentleg: Offl §26 2. ledd X
RN 81/17 Månadsmelding frå NAV oktober 2017  
RN 82/17 Fordeling av regionale utviklingsmidlar frå KMD og Tiltaksfondet per 27. oktober 2017  
  Godkjenning av protokoll  

På møteplan 2017 finn du sakspapira til møtet.

Show All Events..