Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Kalender > Politiske møter 2018

Politiske møter 2018

‹‹ Februar 2018 ››
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

I dag:

Februar 2018:

5 feb

Møte i yrkesopplæringsnemnda 5. februar

5 feb

Saker til behandling:

Saksnr Innhald
YN-1/18 Utarbeiding av lokal samfunnskontrakt og handlingsplan
YN-2/18

Rullering av skoleruta - fram til og med skoleåret   2020/2021

 

RS-1/18 Periode 2017 - 13 Budsjettoppfølging -   yrkesopplæringsnemnda
RS-2/18 Innhenting av halvårsvurdering frå ungdomsskolane januar 2018
RS-3/18

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for   skoleåret 2018-2019

 

  Godkjenning av protokoll

 På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet

6 feb

Plannemnd for byggjeprosjekt 6. februar - avlyst

6 feb

Sakspapir blir lagt ut om lag ei veke før møtet.

6 feb

Møte i regional- og næringsutvalet 6. februar

6 feb

Program
Oppmøte: Rådhuset, Averøy kommune

kl. 10.30-11.45   Bedriftspresentasjonar:
                           Maritech Systems AS
                           Marell AS

kl. 12.00-12.30    Lunsj

kl. 12.30-12.50    Informasjon frå Averøy kommune ved ordførar Ingrid Ovidie
                           Rangønes og rådmann Knut Mostad

kl. 13.00-15.30   Møte i regional- og næringsutvalet - rådhuset, Averøy kommune

Saker til behandling:

Saksnr Innhald
RN 1/18 Handlingsprogram kompetanse og verdiskaping 2018
RN 2/18 Regional delplan for klima og energi - Handlingsprogram 2018
RN 3/18 Uttale: Satsing på havrom i Innovasjon Norge bør leggast til Møre og Romsdal
RN 4/18 Sykkylven Næringsutvikling AS - Søknad om tilskot til utviklingsprosjektet Designvegen
RN 5/18 Søknad – Delfinansiering av Nasjonalt vindenergi sin deltagelse i Interreg prosjektet G-PaTRA – Green passenger transport in Rural   areas
RN 6/18 Forprosjekt senter for additiv produksjon
RN 7/18 Vidareføring av pilotprosjekt - Kartlegging av marin natur i Møre og Romsdal
RN 8/18 Aqua Nor 2019 - Fellesstand for Møre og Romsdal
RN 9/18 Statusrapport akvakulturforvalting og fiskeri 2017
RN 10/18 Søknad om støtte til innføring av miljøleiing i 13 kommunar på Sunnmøre
RN 11/18 Søknad om støtte til GCE Blue Maritime 2018
RN 12/18 Fordeling av midlar frå kap 551 post 60 og Tiltaksfondet per 23. januar 2018
RN 13/18 Månadsmelding frå NAV desember 2017 og januar 2018
RS 1/18 Oppdragsbrev 2018 frå Kommunal- og moderniserings-departementet
RS 2/18 Regional styringsmodell mellom fylkeskommunen, Innovasjon   Norge, SIVA og Forskningsrådet
RS 3/18 Budsjettoppfølging - RN-utvalet - Periode 2017-13
  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.

7 feb

Møte i samferdselsutvalet 7. februar

7 feb

Program:

Kl. 10.00 – 12.00     Orientering om bypakkane, møterom 101
Kl. 12.00 – 12.30     Orientering om biogass v/Biogass Møre
Kl. 12.30 – 13.00     Lunsj
Kl. 13.00                 Møte i samferdselsutvalget, møterom 700

Orienteringar:

-          Ideverksted Smart transport i Blue Innovation arena
-          Innspill/anbud riksvegferjene v/Statens vegvesen
-          Bompenger E39 v/Statens vegvesen

Saker til behandling:

SA 1/18 E39 Digernes - Vik - tilleggsutgreiing til   konseptvalutgreiing for strekninga Ålesund - Bergsøya - fråsegn ved høyring
SA 2/18 Utbygging av gang- og sykkelvegar i perioden 2018 -2021
SA 3/18 Fornying/forsterkningsprogram for fylkesvegar i 2018
SA 4/18 Høyring - omklassifisering av rv. 70 Meisingset-Saghøgda i   Tingvoll kommune
SA 5/18 Høyring - omklassifisering av E136 i samband med   Vågstrandtunnelen
SA 6/18 Anløpsavgifter for ferjer og hurtigbåtar i fylkeskommunale   kontrakter
SA 7/18 Søknad om fråvik - Veglys TS-tiltak Tresfjorden vest -   Vestnes kommune
SA 8/18 Vedlikeholdstiltak fv. 390 - Steinvågbrua
SA 9/18 Fv. 659 Nordøyvegen - Fråviksøknad bergoverdekkning
SA 10/18 Fv. 129 Giske kommune - forskottering Skulevegen
SA 11/18 Revisjon av rammeplan for avkøyslar og innføring av   differensierte byggegrenser
SA 12/18 Handlingsprogram Samferdsel 2018
SA 13/18 Drosjeløyva i Møre og Romsdal - Statusrapport - 2017
SA 14/18 Orientering om ruteendringar 2018 – ferjer
RS 1/18 Pågående prosjekt for nullutslippshurtigbåt mellom   Trøndelag og Møre og Romsdal
RS 2/18 Vurdering av behov for selskapsvognløyve i   Ålesund-regionen (Giske, Sula og Ålesund kommunar)
RS 3/18 Kollisjonssikkerhet i buss
RS 4/18 Utvidet TT- ordning- Rapportering 2017
RS 5/18 Søknad om midler til utvidet TT- ordning 2018
RS 6/18 Trasevalg NX146 Ulsteinvik - Oslo
RS 7/18 Budsjettoppfølging årsoppgjør 2017
RS 8/18 Riksvegferjene i Møre og Romsdal - uttale
RS 9/18 Svar på søknad som gjeld oppseiing av ruteløyve
i Molde og redusert rutekøyring med hotellshuttle i Kristiansund

På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.

7 feb

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 7. februar

7 feb

Orienteringar

  • Orientering om satsing på digital formidling av historie, ved Laila Skaret, Smøla Nærings- og kultursenter KF
  • Orientering med arbeidet og forslag til satsingsområde i ny «Kunstpolitikk Møre og Romsdal», ved rådgivar Carina Stokke, kulturavdelingaSaker til behandling

Saker til behandling

Saksnr Innhald
KF 1/18 Kulturtilskot 2018 - driftstilskot til regionale kulturinstitusjonar
KF 2/18 Kulturtilskot 2018 - treårig driftstilskot til regionale kulturorganisasjonar og -institusjonar
KF 3/18 Handlingsprogram kultur 2018
KF 4/18 2018 - Fylkeskommunale tilskot til kulturminne og kulturmiljø med regional og høg lokal verdi
KF 5/18 Orientering om prioriteringar for kulturminneforvaltninga 2018
KF 6/18 Orientering om prioriteringar DKS - Kulturtanken
KF 7/18 Justering av eigendelane for brukarane av Møremusikarordninga
KF 8/18 Evaluering av bokbåttenesta
KF 9/18 Forslag til møtestadar for kultur- og folkehelseutvalet sine møte i 2018
RS 1/18 Rapportering kulturtilskot 2017
RS 2/18 Rapport - kartlegging av rammevilkåra for dei kommunale råda for funksjonshemma
RS 3/18 Rapport - Mat og måltider i grunnskulane i Møre og Romsdal
RS 4/18 Rapport - eigenorganisert bruk av seks anlegg for fysisk aktivitet i Molde
RS 5/18 Verdiskapingsprosjekt kulturarv - tildeling og søknadar til Riksantikvaren
RS 6/18 Orientering   om søknader for 2018 til Riksantikvaren, knytt til Bevaringsprogram for utvalde arkeologiske kulturminner og kulturmiljø (BARK) og Bevaringsprogram   for bergkunst (BERG)
RS 7/18 Frå Filmfondet Fuzz til Mediafondet Zefyr
RS 8/18 Bruk av møremusikartenester 2017
RS 9/18 Budsjettoppfølging - KF-utvalet - Periode 2017-13
  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.

8 feb

Møte i utdanningsutvalet 8. februar

8 feb

Saker til behandling:

Saksnr Innhald
   
UD 1/18 Handlingsprogram kompetanse og verdiskaping 2018
UD 2/18 Rullering av skoleruta - fram til og med skoleåret   2020/2021
UD 3/18 Skolevalet 2017
UD 4/18 Budsjettendring februar
UD 5/18 Orienteringssak - Aktivitet - Karriere Møre og Romsdal
UD 6/18 Orientering om skolesatsinga for barn og unge busett i   barrneverninstitusjon i Møre og Romsdal
UD 7/18 Psykisk helse - orientering

 

RS 1/18

 

Møteplan for utdanningsutvalet 2018

RS 2/18 Periode 2017 - 13 Budsjettoppfølging - Utdanningautvalet
RS 3/18 Innhenting av halvårsvurdering frå ungdomsskolane januar   2018
RS 4/18 Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for   skoleåret 2018-2019
 

 

Godkjenning av protokoll

På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet

13 feb

Møte i plannemnd for samferdselsutbygging 13. februar

13 feb

Saker til behandling:

PNS-1/18 Nordøyvegen - Orientering om møtekalender
PNS-2/18 Val av konsept på kaikonstruksjonar Åfarnes og Sølsnes   (Romsdalspakka) 

 På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.

13 feb

Møte i fylkestrafikktryggingsutvalet 13. februar

13 feb

Orientering:

Prosjekt v/Trygg Trafikk

Saker til behandling:

FTU 1/18 Forslag til FTU budsjett 2018
FTU 2/18 Utkast til Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på   veg 2018-2021 til uttale 
RS 1/18 Oversikt over fartsgrensevedtak og avslag på   fartsgrensesøknader i 2017
RS 2/18 Orientering om TS-inspeksjoner på fylkesvegnettet 2017 og   planer for 2018
RS 3/18 Budsjettoppfølging årsoppgjør 2017 
RS 4/18 Smøla
kommune - søknad om trafikksikringstiltak i Kjønnøykrysset

På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.

Show All Events..