Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Kalender > Politiske møter 2018

Politiske møter 2018

‹‹ Juni 2018 ››
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

I dag:

Møte i ungdomspanelet 18.-19. juni

18 juni 12:00 - 19 juni 12:00

Møte i fylkestinget 18. - 19. juni

18 juni 12:00 - 19 juni 15:30

Juni 2018:

4 jun

Møte i fylkesutvalet 4. juni

4 juni

Orientering 

  • Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2019-2022

Saker til behandling

Saksnr Innhald
U 35/18 T-6/18 Forvaltningsrevisjonsrapport FR 6/2017: Nordøyvegen - organisering, styring, kontroll og rapportering - oversendingsforslag frå Viggo Jordahl (SV)
U 36/18 Program for fylkestinget i Ulsteinvik 18.-19. juni 2018
U 37/18 Tariff 2018 - Tariffrevisjonen pr. 1. mai 2018 – Forslag til ny Hovudtariffavtale - Uravrøysting
U 38/18 Nesset   kommune - detaljregulering - reguleringsplan Bergmesteren Raudsand AS gbnr 40/81 m.fl. - fråsegn ved offentleg ettersyn
U 39/18 Mindretalsanke vedrørande evaluering av bokbåttenesta
U 40/18 Uttale - regionreforma - ny forskrift om mynde med vidare etter kulturminnelova og   overføring av andre oppgåver
U 41/18 Om eventuell utgreiing av Romsdalsaksen
U 42/18 Høyring - ny ferjestandard og utrekning av ferjekriteriet i inntektssystemet
U 43/18 Alternativ til mobildekning i området Trollstigen
U 44/18 Høyring - forslag til offentleg kjøp av regionale flyruter i Sør-Noreg frå 1. april 2020
U 45/18 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge – Regionreform og endring av regioninndeling
U 46/18 Rullering   av handlingsprogram 2018-2021 for regional plan for vassforvaltning i vassregion Glomma og Grensevassdraga 2016-2021
U 47/18 Kystverket Midt Norge - Vurdering av søknader om tilskot til infrastruktur i fiskerihamner Kap 1360 - post 60
U 48/18 Regionalt forskningsfond Midt Norge: Årsrapport 2017 og oppdatert handlingsplan   2018-2019
U 58/18 Intensjonsavtale om utbygging av Campus Kristiansund
RS 7/18 Været - 52/25 - Smøla kommune - Oppført terrasse - Dispensasjon frå reguleringsplan - klage frå Riksantikvaren
  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.

5 jun

Møte i fylkesutvalet 5. juni

5 juni

Saker til behandling

Saksnr Innhald
U 49/18 Utale til plan for omdanning gjennom samanslåing av Stiftinga Sunnmøre museum og Stiftinga Folkemusikkarkivet i Møre og Romsdal
U 50/18 Investeringsprogram for fylkesvegar 2019-2027
U 51/18 Investeringsprogram for fylkeskommunale bygninger 2018
U 52/18 Inndekning av auka kostnader i ferjedrifta frå 2020
U 53/18 Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2019-2022 , samt revidert økonomiplan 2018-2021
U 54/18 Økonomirapportering per 1. tertial 2018
U 55/18 Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2018-2022
U 56/18 Fræna vidaregåande skole - Revidert utviklingsplan
U 57/18 Sal av eigedom på Nesjestranda
U 59/18 Overføring av fylkesvegadministrasjon til regionalt folkevald nivå - høyringssvar frå   Møre og Romsdal fylkeskommune
U 60/18 Strukturelle endringar i den offentlege tannhelsetenesta, Haram kommune - samlokalisering av distriktstannklinikkane Brattvåg og Vatne
U 61/18 Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge (TkMN) IKS - justert selskapsavtale
  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.

12 jun

Møte i regional- og næringsutvalet 12. juni

12 jun

Program

Oppmøte: Sandøy kommune, rådhuset, kommunestyresalen kl 10.30

kl 10.30 – 11.00     Orientering frå kommunen ved ordførar Oddvar Myklebust og
                               rådmann Anny Sønderland

kl 11.00 – 11.30      Lunsj

kl 11.45 – 13.00      Bedriftsbesøk: I.P. Huse AS, Industrivegen 11, 6487 Harøy

kl 13.15                   Møte i regional- og næringsutvalet – rådhuset,
                                kommunestyresalen

Saker til behandling

Saksnr Innhald
RN 35/18 Fordeling av regionale utviklingsmidlar og tiltaksfondet per 30. mai 2018
RN 36/18 Byen som regional motor - tilskot til byutvikling i Ålesund, Molde og Kristiansund 2018
RN 37/18 Helseinnovasjonssenteret - samarbeidsavtale og tilskot til utvikling
RN 38/18 Prosjekt fleire statlege arbeidsplassar 2017-2020 - rapport 1. halvår 2018
RN 39/18 Tilsagn om tilskot til entreprenørskap i høgare utdanning
RN 40/18 Årlege tilskot til inkubatorane ved Protomore Kunnskapspark, Ålesund Kunnskapspark og Vindel
RN 41/18 Destinasjon Ålesund & Sunnmøre - søknad om tilskot til utvikling av Hjørundfjorden som reisemål
RN 42/18 Søknad om støtte til utstyr til utviklingsarbeid ved Innovasjonssenteret Åndalsnes
RN 43/18 Parallelloppdrag: utvikling av Tingvollvågen
RN 44/18 Bluefish set Ålesund på kartet som Fiskerihovudstad
RN 45/18 NOU 2018:4 Sjøvegen vidare - Forslag til ny hamne- og farvasslov
RN 46/18 Månadsmelding frå NAV april og mai 2018
RS 8/18 Brev frå Vestlandsrådet datert 16. mai 2018 - Endring av vassforskrifta - eit   klart brot med intensjonen i regionreforma
RS 9/18 Kystverket Midt Norge - Vurdering av søknader om tilskot til infrastruktur i   fiskerihamner Kap 1360 - post 60
RS 10/18 Budsjettoppfølging - Regional- og næringsutvalet - Periode   2018/4
  Godkjenning av protokoll

På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.

13 jun

Møte i kultur- og folkehelseutvalet 13. juni

13 jun

Program

kl 10.00        Fagdag likestilling

kl 12.30        Lunsj

kl 13.00        Møte i kultur- og folkehelseutvalet med behandling av saker etter saklista

Saker til behandling

Saksnr Innhold Uoff
KF 29/18 Tildeling av idrettsstipend 2018
Ikkje offentleg: Offl §26 2. ledd
X
KF 30/18 Tildeling av spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2018  
KF 31/18 Toppidrettssatsing i Møre og Romsdal  
KF 32/18 Kjøp av kunnskapsgrunnlag - toppidrettssatsing i Møre og Romsdal  
KF 33/18 Evaluering Kulturtorget – vidare vegval  
KF 34/18 Evaluering UKM (Ung Kultur Møtes)  
KF 35/18 Kunstpolitisk tiltaksplan 2018  
KF 36/18 Kjøp av teneste – bok- og litteraturformidling i Møre og   Romsdal  
RS 27/18 Kulturtanken - oppdatering vår 2018  
RS 28/18 Rapportering - Handlingsprogram kultur 2018  
RS 29/18 Rapportering - Arrangementsstøtte bibliotek våren 2018  
RS 30/18 Program for møte i kultur- og folkehelseutvalet
23. - 24. oktober 2018
 
RS 31/18 Oppfølging av sak KF-26/18 - midlertidig endring i   tilskotsordning  
RS 32/18 Orientering - Retningsliner for prosjekttilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune  
RS 33/18 Rapportering - Tilskot til lågterskel fysisk aktivitet 2018  
RS 34/18 Brev til Møre og Romsdal fylkeskommune frå Kirkens SOS Møre og Romsdal  
  Godkjenning av protokoll  

På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.

13 jun

Møte i samferdselsutvalet 13. juni

13 jun

Orientering:

Status igangsatte prosjekt ihht plan og byggeprogram v/Gitte Beiermann, Statens vegvesen

Saker til behandling:

SA 30/18 Driftsstatus for fylkesvegferjesambanda i Møre og Romsdal   2017
SA 31/18 Søknad om fråvik - Vegprosjektet Otrøya - Gossen   (Kjerringsundet) - Midsund og Aukra kommuner
SA 32/18 Nordøyvegen - eksisterande vegnett
SA 33/18 Moglegheiter for kutt i påbegynte gang- og   sykkelvegprosjekt
SA 34/18 Rapportering per 1. tertial og forslag om omdisponering/   budsjettendring
SA 35/18 Samfunnsbåten i Sande - søknad om fornying av løyve for   persontransport med fartøy i rute
SA 36/18 Klage over avslag på mellombels fritak frå løyve for   transport med personbil - Hvitserk of Norway AS
SA 37/18 Søknad om løyve for persontransport med fartøy i rute på   strekninga Ålesund – Geiranger 
SA 38/18 Kontraktsstrategi - Driftskontraktene 1500 Ålesund og 1502 Indre Sunnmøre
SA 39/18 Finansiering av kapasitetsauke på Rute 15 Eidsdal - Linge
RS 20/18 Innspill/klager på takstvedtak - orientering
RS 21/18 Orientering Edøy hamn - Smøla kommune 

På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.

14 jun

Møte i utdanningsutvalet 14. juni

14 jun

Program for dagen: 

Kl. 10.30 – 12.30    Orientering, omvising og lunsj

Kl. 12.30 -                Behandling av saker etter saklista 

Saker til behandling:

Orientering:

- Innføring av nytt skoleadministrativt system

Saksnr Innhald Uoff
     
UD 22/18 Toppidrettssatsing i Møre og Romsdal  
UD 23/18 Undervisning i kinesisk - Ålesund videregående skole og   Molde videregående skole  
UD 24/18 Søknad om prøveprosjekt med skriftleg eksamen før   russetida  
UD 25/18 Budsjettendring  
UD 26/18 Orienteringssak - innføring av nytt skoleadministrativt   system  
UD 27/18

Orientering om   pilotprosjekt ved Sunndal vgs, vaksne flykningar

Offl §13, Fvl §13 1. ledd

X
RS 13/18 Innhenting av standpunkt og eksamenskarakterar - våren   2018  
RS 14/18 Klagebehandling eksamenskarakterar og standpunktkarakterar   2018  
RS 15/18 Prøveinntak - våren 2018  
RS 16/18 Innhenting av karakterar frå standpunkt, halvårsvurdering   2 og eksamen - skoleåret 2017-2018  
 

 

Godkjenning av protokoll

 

18 jun

Møte i ungdomspanelet 18.-19. juni

18 jun - 19 jun

Program:

Måndag 12. juni:

kl. 1200 – Lunsj

kl. 1300 – Opning

kl. 1330 – Fylkesordførarens tale

kl. 1400 – Møte med saker etter saklista

kl. 1530 – Kaffipause

kl. 1600 – Møte

kl. 2000 – Middag

 

Tysdag 13. juni:

kl. 0900 – Møte

kl. 1050 – Kaffipause

kl. 1100 – Møte

kl. 1200 – Lunsj

Saker til behandling:

Saksnr Innhald
UP 12/18 HMS for elevar - årsrapport 2018
UP 13/18 Fordeling av arbeidsoppgåver ungdommens fylkesting 2018
UP 14/18 Innspel til ruteendringsprosessen 2019
UP 15/18

Kvalitetsplanen   for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2018-2022

 

RS 12/18 Ressursar til helsesøstertenesta
RS 13/18 Toppidrettssatsing i Møre og Romsdal
RS 14/18 Evaluering Kulturtorget – vidare vegval
RS 15/18 Evaluering UKM (Ung Kultur Møtes)

 På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.

18 jun

Møte i fylkestinget 18. - 19. juni

18 jun - 19 jun

Program:

Måndag 18. juni:

kl. 1200 - Lunsj

kl. 1300 - Opning

kl. 1330 - Fylkesordførarens tale

kl. 1400 - Gruppemøte

kl. 1530 - Kaffepause

kl. 1600 - Plenumsmøte med behandling av saker etter saklista

kl. 2000 - Middag

 

Tysdag 19. juni:

kl. 0900 - Plenumsmøte med generell politisk debatt

kl. 1050 - 10 min. kaffepause

kl. 1100 - Plenumsmøte

kl. 1200 - Lunsj

kl. 1300 - Plenumsmøte med behandling av strategi og rammer for arbeidet med

     økonomiplan 2019-2022

kl. 1600 - Kaffepause

kl. 1630 - Plenumsmøte med eventuelt behandling av resterande saker,
               svar på interpellasjonar og spørsmål

Saker til behandling:

Saksnr Innhald
T 21/18 Forvaltningsrevisjonsrapport FR 1/2018 "Svart   økonomi, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping"
T 22/18 Statusmelding - "Kontrollutvalet sin oppfølging av   tidlegare forvaltningsrevisjonar og tilsynsrapportar"
T 23/18 Uttale til plan for omdanning gjennom samanslåing av   Stiftinga Sunnmøre museum og Stiftinga Folkemusikkarkivet i Møre og Romsdal
T 24/18 Investeringsprogram for fylkeskommunale bygninger 2018
T 25/18 Investeringsprogram for fylkesvegar 2019-2027
T 26/18 Inndekning av auka kostnader i ferjedrifta frå 2020
T 27/18 Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2019-2022
T 28/18 Økonomirapportering per 1. tertial 2018
T 29/18 Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og   Romsdal 2018-2022
T 30/18 Fræna vidaregåande skole - Revidert utviklingsplan
T 31/18 Sal av eigedom på Nesjestranda
T 32/18 Overføring av fylkesvegadministrasjon til regionalt   folkevald nivå - høyringssvar frå Møre og Romsdal fylkeskommune
T 33/18 Strukturelle endringar i den offentlege tannhelsetenesta,   Haram kommune - samlokalisering av distriktstannklinikkane Brattvåg og Vatne
T 34/18 Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge (TkMN)   IKS - justert selskapsavtale
T 35/18 Interpellasjon frå Victoria Smenes (KRF) - Tøndergård   videregående skole
T 36/18 Interpellasjon frå Erik Kursetgjerde (AP) og Line Hoem   (AP) - "mobbeknapp"

 På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.

Show All Events..