Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Kalender > Politiske møter 2018 > Møte i samferdselsutvalet 13. juni

Onsdag 13. juni 12:00 - Onsdag 13. juni 15:30

Dødeladen, Kristiansund

Møte i samferdselsutvalet 13. juni

Orientering:

Status igangsatte prosjekt ihht plan og byggeprogram v/Gitte Beiermann, Statens vegvesen

Saker til behandling:

SA 30/18 Driftsstatus for fylkesvegferjesambanda i Møre og Romsdal   2017
SA 31/18 Søknad om fråvik - Vegprosjektet Otrøya - Gossen   (Kjerringsundet) - Midsund og Aukra kommuner
SA 32/18 Nordøyvegen - eksisterande vegnett
SA 33/18 Moglegheiter for kutt i påbegynte gang- og   sykkelvegprosjekt
SA 34/18 Rapportering per 1. tertial og forslag om omdisponering/   budsjettendring
SA 35/18 Samfunnsbåten i Sande - søknad om fornying av løyve for   persontransport med fartøy i rute
SA 36/18 Klage over avslag på mellombels fritak frå løyve for   transport med personbil - Hvitserk of Norway AS
SA 37/18 Søknad om løyve for persontransport med fartøy i rute på   strekninga Ålesund – Geiranger 
SA 38/18 Kontraktsstrategi - Driftskontraktene 1500 Ålesund og 1502 Indre Sunnmøre
SA 39/18 Finansiering av kapasitetsauke på Rute 15 Eidsdal - Linge
RS 20/18 Innspill/klager på takstvedtak - orientering
RS 21/18 Orientering Edøy hamn - Smøla kommune 

På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.