Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Kalender > Politiske møter 2018 > Møte i samferdselsutvalet 15.-16. mai

Tirsdag 15. mai 10:00 - Onsdag 16. mai 15:00

Finnøy sjøhus, Finnøya

Møte i samferdselsutvalet 15.-16. mai

Program:

Tirsdag 15. mai 2018

Kl. 09.45 Oppmøte fylkeshusa i Molde, avreise med buss                               

Synfaring Nakkedalen – Nordøyvegen

Kl. 16.30 Møte i samferdselsutvalet, Finnøy Sjøhus                           

Onsdag 16. mai 2018

kl. 08.30 Møte i samferdselsutvalet                                                         

kl. 12.40 Avreise frå Finnøya med buss, ferje til Aukra

Orienteringar:

- Sykkeltilrettelegging Mordalsvågen – Aukra grense v/Geir Göncz, Aukra kommune

- Kjerringsundet v/Bernhard Riksfjord, Aukra kommune

 kl. 15.00 Ankomst Molde

Orienteringar:

  • Nordøyvegen v/Marianne Nærø, prosjektleiar
  • Miljøferger, utfordringar knytt til drift  og infrastruktur v/Arild Fuglseth, samferdselsavdelinga
  • Løypemelding, forenkla standard v/Ole Jan Tønnesen, Statens vegvesen
  • Dekkelegging, årets dekkeprogram og informasjon om prioritering og metode v/Thor Asbjørn Lunaas, Statens vegvesen
  • Gang og sykkelvegar til gjennomføring i 2018 – 2020, inklusiv sak om kostnadsreduksjon v/Gitte Beierman, Statens vegvesen

Saker til behandling:

SA 23/18 Delegasjon av mynde til å gi dispensasjon etter   yrkestransportlova §21
SA 24/18 Klage over avslag på søknad om mellombels fritak frå   løyveplikt - Trips Of Norway AS
SA 25/18 Klage over avslag på søknad om mellombels fritak frå   løyveplikt - ENK Guide Veronika Titova
SA 26/18 Omklassifisering E136 Ytsneset-Skutvika Ålesund
SA 27/18 Søknad om fråvik - rekkverk ved Røv fv. 65 i Surnadal   kommune
SA 28/18 Høyring - ny ferjestandard og utrekning av ferjekriteriet   i inntektssystemet
SA 29/18 Investeringsprogram for fylkesvegar 2019-2027 
RS 12/18 Innsparingspotensiale for gang- og sykkelveg prosjekt på   Tunheim
RS 13/18 Tilskotsprogram for skredsikring av fylkesveg 2018-2023
RS 14/18 Gangveg E39, Hjellen i Barstadvika, Ørsta
RS 15/18 Trafikkforhold - fv. 45 Volda, forbi Vikebygda skule
RS 16/18 Utvidet TT-ordning - tildeling av midler for 2018
RS 17/18 Budsjettoppfølging januar-april 2018
RS 18/18 Årsmelding 2017 - Rådet for likestilling av funksjonshemma
RS 19/18 Årsmelding 2017 - Eldrerådet

På møteplan 2018 finn du sakspapira til møtet.