Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Nyheiter > Fylkesutvalet har møte i dag 2. juli

Kontaktpersonar

Jon Aasen Jon Aasen
Fylkesordførar
71 28 04 47 /
Mob. 900 80 387
Send e-post
Ottar Brage Guttelvik Ottar Brage Guttelvik
Fylkesrådmann
71 28 01 63 /
Mob. 901 08 512
Send e-post

Fylkesutvalet har møte i dag 2. juli

Uttale til NOU 2018:4 Sjøvegen vidare - Forslag til ny hamne- og farvasslov, Stiftelsen Atlanterhavsparken - nasjonalt akvarium og marint formidlingssenter og Fv. 659 Nordøyvegen - Konkurranse om entreprise K5 Skjeltene - Harøya  - Utfordringar, er mellom sakene utvalet skal behandle.

Saker til behandling (vedtaka blir lagt ut fortløpande)

Saksnr  Tittel

U-62/18 T - 26/18 Inndekning av auka kostnader i ferjedrifta frå 2020 - oversendingsforslag frå Roger Magne Osen (AP)
Tilrådinga samrøystes vedteken

U-63/18 T - 27/18 Strategi og rammer for arbeidet med økonomiplan 2019-2022, samt revidert økonomiplan 2018-2021     
Tilrådinga samrøystes vedteken

U-64/18 Møteplan for fylkesting og fylkesutval
Tilrådinga samrøystes vedteken med ei endring.

U-65/18 Representant til styret for Norsk senter for Økologisk Landbruk (NORSØK) frå Møre og Romsdal fylkeskommune
Kristin Sørheim (Sp) la fram forslag til vedtak. Forslaget frå Sørheim vart samrøystes vedteken

U-66/18 NOU 2018:4 Sjøvegen vidare - Forslag til ny hamne- og farvasslov
Tilrådinga samrøystes vedteken

U-67/18 Prosjekt fleire statlege arbeidsplassar 2017-2020 - rapport 1. halvår 2018
Kristin Sørheim (Sp) m/fleire la fram alternativt forslag til vedtak i pkt. 2. Det vart votert punktvis. Ved votering vart tilrådinga pkt. 1 samrøystes vedteken. Ved votering av pkt. 2, vart forslag frå Kristin Sørheim (Sp) m/fleire samrøystes vedteken.

U-68/18 Klage på vedtak - Ørsta kommune - oppføring av to 2-mannsbustader gbnr 14/22 - dispensasjon frå reguleringsplan
Frank Sve (Frp) m/ fleire la fram alternativt forslag til vedtak. Ved votering vart fylkesrådmannen sitt framlegg til vedtak vedteke mot fem stemmer.

U-69/18 Stiftelsen Atlanterhavsparken - nasjonalt akvarium og marint formidlingssenter 
Tilrådinga samrøystes vedteken

U-70/18 Orientering om nye løysingar for vedlikehald og bygging av bruer
Tilrådinga samrøystes vedteken

U-71/18 Fullmakt til fylkesordførar og fylkesrådmann ("feriefullmakt")
Tilrådinga samrøystes vedteken

U-72/18 Ferjeanbod ***** ***** Paragraph Unntatt off   Beh. (1)  

U-73/18 Avståing frå særaldersgrense - ***** ***** ***** ***** Paragraph Unntatt off    

U-74/18 Vedkommande oppfølging av krav til universell utforming i ferjekontraktar med ***** ***** Paragraph Unntatt off  

U-75/18 Fv. 659 Nordøyvegen - Konkurranse om entreprise K5 Skjeltene - Harøya – Utfordringar
Charles Tøsse (H) fremma forslag om å trekke saka. Ved votering vart forslaget om å trekke saka samrøystes vedteke.

Fullstendig møteinnkalling og saksframlegg finn du her