Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Politikk > Politiske organ > Fylkestrafikktryggingsutvalet > Økonomisk støtte til trafikktryggingstiltak

Økonomisk støtte til trafikktryggingstiltak

Møre og Romsdal fylkeskommune løyver gjennom fylkestrafikktryggingsutvalet (FTU) sitt budsjett midlar til "Støtte til trafikktryggingstiltak". Utvalet har ansvaret for tildelinga av desse midlane til frivillige lag og organisasjonar, som til dømes:

  • frivillige organisasjonar og lag, burettslag, velforeiningar, idrettslag, ungdomslag og bygdelag.
  • skoler, FAU og barnehagar.

Frist for å søkje om støtte er 1. mars og 1. september kvart år.

Støtte til trafikktryggingstiltak

Underteikna er ansvarleg for at den økonomiske støtta blir brukt som føresett, og at rekneskap (revidert rekneskap ved støtte over kroner 25.000) blir sendt inn ved årets slutt. Eg har sett meg inn i retningslinene som ligg til grunn for tilskot for trafikktryggingstiltak.

Dokument