Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Frivillig arbeid

I fylkesplan for Møre og Romsdal 2013-2016 er det satt som mål at:

Frivillige lag og organisasjonar skal vere berekraftige og vere offensive i sine lokalsamfunn.

Kulturaktivitet og kulturoppleving er ein berebjelke for lokal identitet, trivsel og utvikling. Samstundes er det uråd å tenke seg kulturaktivitet utan frivillig engasjement. Frivillig engasjement og innsats blir i stor grad teke for gitt, og det er viktig at kommunane har ein gjenomtenkt frivilligpolitikk. Det frivillige arbeidet bør ha gode rammer for å blomstre i lokalmiljøa og ha ei tydeleg rolle i kommunen som fellesskap. Det vil vere viktig å arbeide for ein inkluderande profil og låge deltakaravgifter i frivillige lag og organisasjonar, slik at flest mogleg kan delta.

For perioden 2013 – 2016 vil fylkeskommunen ta initiativ overfor kommunar og regionråd med ønskje om å få fram gode eksempel på god samhandling mellom frivillig og offentleg. Fleire kommunar har utvikla frivilligplan og gjer gode grep for å legge til rette for frivillig arbeid. Men vi har fortsatt eit stort utviklingspotensiale for å frigjere ressursane i frivililg sektor.

For tilskot til frivillige organisasjonar, sjå:

http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Kulturtilskot

Frivillighet - KS

Dokument

Frivilligplan Møre og Romsdal
PDF-dokument - 2,01 MB