Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Kultur > Fylkesbiblioteket > Nyheiter > Midlar til moglegheitsstudium for utvikling av bibliotekrommet som ein inkluderande møteplass

Midlar til moglegheitsstudium for utvikling av bibliotekrommet som ein inkluderande møteplass

Biblioteka er ein viktig møteplass og arena for inkludering og utjamning av sosiale forskjellar.  Møre og Romsdal fylkeskommune, kulturavdelinga lyser ut midlar for moglegheitsstudium for utvikling av bibliotekrommet som ein inkluderande møteplass.

Gode bibliotektenester må sikrast gjennom realisering av moderne bibliotek og gjennom etablerte bygningar. Forat folkebiblioteka skal kunne vere gode arena for deltaking, inkludering og demokrati lyser kulturavdelinga uttotalt kr 500.000 for å støtte inntil 3 forprosjekt i fylket kor ein vil satse på utvikling av bibliotekrommet sominkluderande møteplass. Sjå Handlingsprogram s. 13 Resultatmål 1.https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Plan‐og‐analyse/Regional‐planlegging/Fylkesplan/HandlingsprogramFylkesplan 2017‐2020 for Møre og Romsdal har som mål under innsatsområde kultur: Biblioteka skal vere aktiveformidlarar av kunnskap og kultur, ein uavhengig møteplass og debattarena. http://mrfylke.no/fylkesplanSøknadSøknaden må vere forankra i kommunale planar og innehalde mål, beskriving (funksjon, samarbeidspartar ogframdriftsplan) og budsjett av forprosjektet.Det skal gå fram i omtale av prosjektet at det er støtta med midlar frå Møre og Romsdal fylkeskommune. Rapportmå leverast 1 månad etter prosjektslutt og tilskotsmottakar må presentere prosjektet eksternt etter avtale medfylkesbiblioteket.Søknad sendast: post@mrfylke.no og merkast: ePhorte 2017/11371Søknadsfrist: 19.9.17