Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Kultur > Kultursekken > Den kulturelle spaserstokken

PolkaBjørn og Kleine Heine (Bjørn Tomren og Heine Bugge)

Den kulturelle spaserstokken

I 2014 fekk Møre og Romsdal fylkeskommune ansvaret for Den kulturelle spaserstokken (DKSS). 

Den kulturelle spaserstokken blir finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet, og fylkeskommunane mottek øyremerka midlar til drift av ordninga.

Målet for Den kulturelle spaserstokken er å legge til rette for auka samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren. Dette samarbeidet skal gi gode kunst- og kulturprosjekt for eldre lokalt. Den kulturelle spaserstokken kan formidle alle kunstsjangrar. Midlane skal hovudsakleg nyttast til profesjonell kunst- og kulturformidling av høg kvalitet, etter modell frå Den kulturelle skolesekken. Samarbeid med kunst- og kulturinstitusjonar, kunstnarar og andre kulturaktørar på lokalt, regionalt eller nasjonalt er ein føresetnad for tildeling av midlar.

Kommunen er ansvarleg for at representantar for publikumsgruppa (personar som er 70 år og eldre) deltek i planarbeidet. Dette skal sikre at kulturtilboda blir oppfatta som relevante. Slike representantar kan til dømes vere representantar for pensjonistlag, eldreråd eller andre organisasjonar.

Det er berre kommunane i Møre og Romsdal som har høve til å søke om midlar til DKSS. 

Fristen for å søke om midlar til Den kulturelle spaserstokken for 2018/2019 er 15. september 2018.

Elektronisk søknadsskjema skal nyttast. Om de har fleire enn 3 tiltak, last opp eigen liste som vedlegg til skjema. 

Søknadsfristen er utgått.

Kontaktpersonar

Camilla Wiik Camilla Wiik
Rådgivar
71 28 03 09 /
Mob. 906 74 399
Send e-post