Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Bygningsvern

Bygningsvern

Menneskeleg aktivitet inneber til ei kvar tid behov for bygningar og anlegg. Enkeltbygg og heile bygningsmiljø ber med seg historiene om særskilde hendingar og enkeltmenneske, og viser typiske tidsbilete knytt til samfunnsliv og næringsgrunnlag. Bevaring av bygde kulturminne er ei kjelde til informasjon om ressursgrunnlag og livsform, materialkunnskap og handverksmetodar i eldre tider.  Vi utviklar identiteten vår i møtet med  bygningar og kulturmiljø som fortel om dei som brukte staden før oss. Og i dag  produserer vi sjølve kulturminne for seinare generasjonar. Verneverdien kan ligge både i det sjeldne og det representative, både i kvardagslege og meir framtredande byggverk.

Svært mykje verneverdige bebyggelse har ikkje eit formelt vern, men i kvar kommune er det gjennomført såkalla SEFRAK-registreringar som gir informasjon om enkeltbygningar og bygde anlegg. Istandsetting  og vedlikehald av slike kulturminne bør skje med kunnskap om og ei medveten haldning til det som gir den enkelte bygning eller bygningsmiljø verdi.

Kommunane vernar og forvaltar kulturhistorisk verdifull bebyggelse i kommune- og reguleringsplanlegginga si. Riksantikvaren kan  etter ein eigen prosess frede utvalde objekt eller miljø av nasjonal verdi. Ved formelt vern vil føresegner gjere nærare greie for korleis istandsetting og eventuelle endringar kan skje.

Riksantikvaren sine heimesider finn du fyldigare informasjon om både vern, restaurering og utvikling.

Dei tilsette på kulturvernseksjonen har ansvar for kvar sine kommunar.  Her er kart over fordelinga av bygningsvern/nyare tids kulturminne. Klikk for større bilde.

Nyare tids kulturminne - kart

Kontaktpersonar

Christ Allan Sylthe Christ Allan Sylthe
Bygningsantikvar
71 28 03 32 /
Mob. 415 57 888
Send e-post
Helge Aarset Helge Aarset
Rådgivar, overarkitekt
71 28 03 31
Send e-post
Siv Aksdal Siv Aksdal
Rådgivar kulturvern
71 28 03 36
Send e-post
Toril Moltubakk Toril Moltubakk
Rådgivar kulturvern
71 28 03 37
Send e-post

Kulturarv på kart

På GISLINK kan du finne informasjon om freda, verna og verneverdige kulturminne og kulturmiljø i Møre og Romsdal.

Du kan også finne informasjon om gamle stadnamn, verdifulle kulturlandskap og arkeologiske registreringar.