Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Plan- og byggjesak

Plan- og byggjesak

Jamfør gjeldande forskrifter til Lov om kulturminner er fylkeskommunen delegert ansvaret for å ivareta dei samla verneinteressene knytt til kulturminne i plan- og utbyggingssakar. Vi uttalar oss mellom anna til følgende planer etter  plan- og bygningsloven: reguleringsplaner (område- og detaljregulering), kommuneplaner, kommunedelplaner, konsekvensutgreiingar, konsesjonssøknader og søknader om dispensasjon. Fylkeskommunen kan i slike saker krevje at det foretas arkeologiske registreringer forut for en eventuell godkjenning, jamfør kulturminneloven § 9. Alle kulturminner eller spor etter menneskelig virksomhet frå før reformasjonen, det vil si før år 1537, er automatisk fredet etter § 4 i Lov om kulturminner (kulturminneloven).

Dei tilsette har ansvar for kvar sine kommunar. Fordelinga finn du på karta under. Det første kartet viser kommunefordeling på nyare tids kulturminne og det andre kommunefordeling på automatisk freda kulturminne:

 "Klikk på karta for større bilde"

Nyare tids kulturminne februar 2019

-

Automatisk freda kulturminne 2019

 

Kontaktpersonar

Siv Aksdal Siv Aksdal
Rådgivar kulturvern
71 28 03 36
Send e-post

Kulturarv på kart

På GISLINK kan du finne informasjon om freda, verna og verneverdige kulturminne og kulturmiljø i Møre og Romsdal.

Du kan også finne informasjon om gamle stadnamn, verdifulle kulturlandskap og arkeologiske registreringar.

Dokument

Føresegner i arealplan - dømer
PDF-dokument - 360,19 kB
Søknad om dispensasjon (kml §8.1)
PDF-dokument - 1,18 MB