Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kontaktpersonar

Therese Thue Hvattum Therese Thue Hvattum
Rådgivar folkehelse, idrett og fysisk aktivitet
71 28 04 22 /
Mob. 997 89 781
Send e-post

Tilskot til lågterskel fysisk aktivitet

Tilskot til stimulering av lågterskelaktivitetar for personar som fell utanfor dei ordinære idretts- og aktivitetstilboda.

Søknadsfrist: 15.mars

Formål:

Auke i fysisk aktivitet for grupper som har helserisiko på grunn av inaktivitet. Ordninga vil særleg stimulere til aktivitet for dei som fell utanfor dei ordinære idretts-og aktivitetstilboda.

Stimulere til utjamning av sosiale skilnader i aktivitetsvanar og helse.

Kven kan søke?

Frivillige lag og organisasjonar. Friluftsråda i Møre og Romsdal.

Søknadsfrist

15.mars

Kva kan det søkast tilskot til?

 • Kompetanseheving og utvikling
 • Innkjøp av utstyr
 • Marknadsføring
 • Utvikling av aktivitetstiltak for grupper

Støttenivå

Ein kan søke om støtte til heile kostanden for gjennomføring av tiltaket.

Avgrensing

Det vert ikkje gitt støtte til:

 • Lønn
 • Transport
 • Matutgifter
 • Ordinær drift
 • Grupper som allereie har eit moderat eller høgt aktivitetsnivå
 • Enkeltpersonar 

Krav til søknaden

Ei kort skildring av prosjektet med anslag for kostnad.

Søknadsbehandling

Tilskot til frivillig verksemd blir administrativt fordelt etter retningsliner vedtekne av Kultur- og folkehelseutvalet. Retningslinene finn ein i høgre marg.

Tildelte midlar blir offentleggjort i brev/epost til søkarane.

Utbetaling

Utbetaling skjer etter innsending av kort omtale av kva som er gjennomført, kopi eller bilete av faktura/kvittering for utgifter til gjennomføring av tiltaket.

Send gjerne eit bilete frå aktiviteten.

Korleis søker ein?

Elektronisk søknadsskjema skal nyttast. Skjema finn du her:

Søknadsskjema - Lågterskel fysisk aktivitet
 1. Lag/organisasjon/friluftsråd
 2. Mobiltelefonnummer, privat nummer e.l.
 3. Formål, målgruppe, antall personar med meir.

Rapportering

Elektronisk rapporteringsskjema skal nyttast. Skjema finn du her:

Rapporteringsskjema - Lågterskel fysisk aktivitet
 1. Lag/organisasjon eller person som er ansvarleg for tiltaket.
 2. Kort om gjennomføringa av tiltaket med opplysningar om program/aktivitet. Her må du samle all dokumentasjon i ei fil før du lastar opp.
 3. Ved tilskot over 200 000 kroner skal rekneskapen vere revidert av autorisert revisor.