Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Kultur > Økonomisk støtte og stipend > Kulturminneforvalting > Tilskot til fartøyvern - istandsettings- og vedlikehaldstiltak

Kontaktpersonar

Arve  Nytun Arve Nytun
Arkeolog/Rådgivar
71 28 03 25 /
Mob. +4795707431
Send e-post

Tilskot til fartøyvern - istandsettings- og vedlikehaldstiltak

Tilskot til fartøyvern - istandsettings- og vedlikehaldstiltak.

Søknadsfrist: 15. oktober 2017

Føremål

Medverke til kunnskap og verdiskaping gjennom sikring og istandsetting av verneverdige fartøy i Møre og Romsdal. 

Kven kan søke?

Søkarar kan vere alle eigarar og forvaltarar av verneverdige fartøy i Møre og Romsdal. 

Eigar/forvaltar kan vere privatperson, stifting, styret i ei foreining/sameige e.l.  

Søknadsfrist

15. oktober 2017

Krav til søknaden

For at søknaden skal bli behandla  følgande informasjon vere fyllt ut:

            4.1 Fartøyets eigenart/historikk

            4.2 Tiltakets karrakter

            4.3 Gjennomføring av tiltaket

            4.4 Finansiering og budsjettering

            4.5 Effekt av tiltaket

Avgrensing

Det blir ikkje gitt faste, årlege tilskot. 

Kva kan det søkast om tilskot til?

Tilskot kan tildelast fartøy som er listeført som verna eller freda av Riksantikvaren. 

Korleis søker du?

Elektronisk søknadsskjema skal nyttast. Søknadsskjema finn ein under her:

Søknadsskjema - Tilskot til fartøyvern
Eigar
  1. Mobiltelefonnummer, privat nummer e.l.
  2. Ev. tilskot blir betalt ut til dette kontonummeret.
Om objektet
  1. Huset/anlegget, særnamn/gatenamn/nr.
  2. Frå kommune/fylkeskommune/Riksantikvaren e.l. Oppgi årstal og beløp.
Beskriving av objektet
  1. Last opp bilete av fartøyet her!
  2. Opphavleg funksjon og noverande funksjon.
  3. Søknadssum på fylket sine kulturverntiltakmidlar, eventuelt tilskot frå kommunen, andel av eigne midlar, verdi av dugnad/eigeninnsats, andre midlar.
  4. Her kan ein laste opp eventuelle andre dokument det er ønskeleg å leggje ved søknaden.