Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Tilskot til frivillig verksemd

Prosjekttilskot til enkelttiltak eller prosjekt som i hovudregelen omfattar aktivitet med eit regionalt nedslagsfelt. 

 

 

Formål:

Å styrke grunnlaget for vidareutvikling av eksisterande aktivitet og stimulere frivillig engasjement, mangfald og kvalitet i kulturlivet og folkehelsearbeidet i Møre og Romsdal.

Kven kan søke?

Regionale frivillige organisasjonar, kommunar og einskildpersonar i Møre og Romsdal kan søke om tilskot.

Søknadsfrist

1.april og 1.september

Kva kan det søkast tilskot til?

Enkelttiltak eller prosjekt som i hovudregelen omfattar aktivitet/har betydning for minst 5 kommunar i fylket, eller som er av interesse for store delar eller heile fylket.

Støttenivå

Prosjekttilskot skal normalt ikkje overstige 50% av totalbudsjett. Øvre grense for tilskot skal normalt ikkje overstige 100 000 kroner.

Avgrensing

Ordninga gjeld ikkje for:

  •     Politisk verksemd
  •     Humanitær verksemd
  •     Trosamfunn
  •     Studiereiser inn/utland
  •     Organisasjonar som samlar inn og vidarefordeler midlar.
  •     Verksemder/institusjonar mv som får tilskot etter avtale  mellom fylkeskommunen og andre offentlege instansar.

Søknadsbehandling

Tilskot til frivillig verksemd blir administrativt fordelt etter retningsliner vedtekne av Kultur- og folkehelseutvalet. Retningslinene finn du i høgre marg.

Korleis søker ein?

Elektronisk søknadsskjema skal nyttast. Søknadsskjema finn du her, navn på søknadsskjema er prosjekttilskot frivillig verksemd.

OBS!

Det er ikkje mogleg å registrere nye søknader i rapporteringsskjema.

Rapporteringsskjema for prosjekttilskot tildelt før 2018

Elektronisk rapporteringsskjema skal nyttast. Skjema finn du her:

Rapporteringsskjema - Prosjekttilskot tildelt før 2018
  1. Lag/organisasjon eller person som er ansvarleg for tiltaket.
  2. Kort om gjennomføringa av tiltaket med opplysningar om program/aktivitet. Her må du samle all dokumentasjon i ei fil før du lastar opp.
  3. Ved tilskot over 200 000 kroner skal rekneskapen vere revidert av autorisert revisor.