Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Kultur > Økonomisk støtte > Folkehelse og fysisk aktivitet > Prosjekttilskot til frivillig, fleirkulturell verksemd

Kontaktpersonar

Anna Lianes
Rådgivar - STAB - Kulturavdelinga
71 28 03 07 / Mob. 992 98 395
Send e-post

Prosjekttilskot til frivillig, fleirkulturell verksemd

Prosjekttilskot til frivillig, fleirkulturell verksemd.

Søknadsfrist: 1.april og 1.september

Formål

Formålet med tilskotsordninga er at den skal gå til frivillig verksemd som er med på å skape møteplassar og aktivitet på tvers av ulike grupper i befolkninga. 

Kven kan søke?

Målgruppa er i første rekke frivillige organisasjonar som gjer ein særleg innsats på det fleirkulturelle området.  

Søkarar kan vere frivillige lag og organisasjonar, også stiftingar og kommunar kan søkje om tilskot. 

NB! Kommunar som forvaltar IMDi-midlar til dette formålet, kan ikkje søke. Det gjeld også aktørar i desse kommunane. 

Søknadsfrist

1.april og 1.september

Søknadsbehandling

Tilskot til frivillig, fleirkulturell verksemd blir administrativt fordelt etter retningsliner vedtekne av Kultur- og folkehelseutvalet.

Korleis søker ein?

Elektronisk søknadsskjema skal nyttast. Skjema finn ein under her:

Søknadsskjema - Prosjekttilskot til frivillig, fleirkulturell verksemd
  1. Organisasjon, kommune e.l.
  2. Svarbrev blir sendt til denne e-postadressen.
  3. Mobiltelefonnummer, privat nummer e.l.
Om prosjektet
  1. Last opp budsjett for prosjektet her.
  2. Kommune/region
  3. Oppgi namn og beløp.