Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Plan og analyse

Fleire av våre sentrumsområde er kartlagt

Kartverket oppretta i 2004 ein tilgjengelegheitsportal.  Portalen presenterer tilgjengelegheita for byer, tettstader og andre områder.

Les meir

Regional delplan for attraktive byar og tettstader på høyring

Fylkesutvalet har i sak U-69/14 vedteke å legge ut forslag til Regional delplan for attraktive byar og tettstader til høyring og offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningslova § 8-3. Planen skal avløyse gjeldande senterstrukturplan frå 2004 og er ei av dei prioriterte planoppgåvene i Regional planstrategi 2012-2016. Høyringsfristen er forlenga til 1. desember 2014.

Les meir

RISS 2014 – regionar på dagsorden

I år er det regionar som er gjennomgåande tema for RISS, der vi mellom anna ser nærare på kommunereforma. Det er også funne plass til artiklar som ser på kulturinfrastruktur, rekruttering og byutvikling. 

Les meir

Lågt trykk på likestilling

Kvart år kjem Statistisk sentralbyrå (SSB) med ein oppdatert utgåve av Likestillingsindeksen. Dette er dessverre ikkje eit barometer der Møre og Romsdal stikk av med bestemannsprisen. Barometeret målar snarare lågtrykk i fylket vårt. Men vi møter likevel statistikken med ein viss optimisme – i år må vel resultata ha vorte betre?

Les meir

Utviklinga av detaljvarehandelen i Ålesund og Molde – ny rapport frå TØI

Utviklinga av detaljhandelen i Ålesund, Molde og 18 andre norske byar er analysert i ein ny rapport som Transportøkonomisk institutt (TØI) har utarbeidd på oppdrag for Kommunal- og Moderniseringsdepartementet.

Les meir

Foredraga frå konferansen "Berre bli sett men ikkje bli høyrt"

Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal  inviterte til todagars-samling 5. og 6. februar,  med barn og unge i planleggingen som tema. Her kan du lese foredraga frå konferansen:

Les meir

Fokus på barn og unge i planlegginga

I dag opna konferansen Berre bli sett men ikkje bli haurt, som er eit samarbeid mellom fylkeskommunen og Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Les meir

Berre bli sett men ikkje bli høyrt?

5. og 6. februar arrangerer Møre og Romsdal fylkeskommune, i samarbeid med Fylkesmannen i Møre og Romsdal, ei samling for alle kommunalt tilsette med ansvar for barn og unge i planlegginga.

Les meir

Regional planstrategi 2012-2016 – status 2013

I sak U-2/14 vart fylkesutvalet orientert om status i den regionale planlegginga. Den regionale planlegginga skal ligge til grunn for fylkeskommunal verksemd og vere retningsgivande for kommunal planlegging og statleg verksemd i fylket.

Les meir

Gjenreisingsbyen Kristiansund

Kristiansund by fekk i 1940 omfattande skader etter fire dagars intens bombing frå tyske jagarfly. Som eit resultat av dette er Kristiansund i dag ein av Noregs mest særeigne gjenreisingsbyar. Få personar omkom som direkte følgje av bombinga, men store delar av byen vart lagt i ruinar. Ca 800 av i alt 1300 bygningar vart heilt eller delvis øydelagt.

Les meir

Kontaktpersonar

Ole Helge Haugen Ole Helge Haugen
Fylkesplansjef
71 28 02 44 /
Mob. 996 28 055
Send e-post
Ingunn Bekken Sjåholm Ingunn Bekken Sjåholm
Ass.fylkesplansjef
71 28 02 46 /
Mob. 907 46 923
Send e-post
Johnny Loen Johnny Loen
Plansamordnar
71 28 02 43 /
Mob. +4741631775
Send e-post

Om plan- og analyseavdelinga

Plan- og analyseavdelinga sitt samfunnsoppdrag er å styrke den heilskaplege samfunnsplanlegginga i Møre og Romsdal. Sentrale prinsipp for avdelinga sitt arbeid er system, kunnskapsgrunnlag og samordning.

Avdelinga har oppgåver innan planlaging, planrettleiing etter plan- og bygningsloven, karttenester samt statistikk og analyse. Avdelinga leiar arbeidet med regional planstrategi og fylkeskommunen sin overordna plan – Fylkesplan for Møre og Romsdal. 

I tillegg til å vere støttefunksjon for den øvste politiske og administrative leiinga og sektoravdelingane er kommunane avdelinga si viktigaste målgruppe.

The Department for Planning and Analysis