Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Plan og analyse

Fokus på barn og unge i planlegginga

I dag opna konferansen Berre bli sett men ikkje bli haurt, som er eit samarbeid mellom fylkeskommunen og Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Les meir

Berre bli sett men ikkje bli høyrt?

5. og 6. februar arrangerer Møre og Romsdal fylkeskommune, i samarbeid med Fylkesmannen i Møre og Romsdal, ei samling for alle kommunalt tilsette med ansvar for barn og unge i planlegginga.

Les meir

Regional planstrategi 2012-2016 – status 2013

I sak U-2/14 vart fylkesutvalet orientert om status i den regionale planlegginga. Den regionale planlegginga skal ligge til grunn for fylkeskommunal verksemd og vere retningsgivande for kommunal planlegging og statleg verksemd i fylket.

Les meir

Gjenreisingsbyen Kristiansund

Kristiansund by fekk i 1940 omfattande skader etter fire dagars intens bombing frå tyske jagarfly. Som eit resultat av dette er Kristiansund i dag ein av Noregs mest særeigne gjenreisingsbyar. Få personar omkom som direkte følgje av bombinga, men store delar av byen vart lagt i ruinar. Ca 800 av i alt 1300 bygningar vart heilt eller delvis øydelagt.

Les meir

Kommunestatistikken 2013 er tilgjengeleg!

For tredje år på rad har Møre og Romsdal fylkeskommune utarbeidd ein statistikkpakke for kvar kommune i fylket. I år har denne statistikkpakka blitt oppdatert med ein rekke nye tema.

Les meir

Møte i plannettverka

Plan- og analyseavdelinga inviterer til samling i plannettverket for Sunnmøre onsdag 29. januar og Romsdal og Nordmøre 30. januar.

Les meir

Inspirasjon Møre og Romsdal 2013

Her finn du foredraga frå konferansedagane 20. - 21. november

 

Les meir

Regional delplan for villrein – Ottadalen (2. gongs ettersyn)

I medhald av plan- og bygningslova § 8-3 vert forslag til Regional delplan for villrein – Ottadalen lagt ut til andre gongs offentlege ettersyn og høyring.

Les meir

Fylkestatistikken 2013 lagt fram

Mannsoverskotet aukar, men skilnaden i levealder mellom kvinner og menn blir mindre. Det er to av funna i Fylkesstatistikk 2013, som i dag vart presentert av Møre og Romsdal fylkeskommune.

Les meir

Indikatorverktøy for vurdering av måloppnåing av Fylkesplan 2013-2016

Møreforsking Volda har på oppdrag av og i samarbeid med fylkeskommunen utarbeidd eit indikatorverktøy for vurdering av måloppnåing av Fylkesplan 2013-2016. Dokumentet har fått namnet «Måleindikatorar, Fylkesplan 2013-2016».

Les meir

Kontaktpersonar

Ole Helge Haugen Ole Helge Haugen
Fylkesplansjef
71 28 02 44 /
Mob. 996 28 055
Send e-post
Ingunn Bekken Sjåholm Ingunn Bekken Sjåholm
Ass.fylkesplansjef
71 28 02 46 /
Mob. 907 46 923
Send e-post
Johnny Loen Johnny Loen
Plansamordnar
71 28 02 43 /
Mob. +4741631775
Send e-post

Om plan- og analyseavdelinga

Plan- og analyseavdelinga sitt samfunnsoppdrag er å styrke den heilskaplege samfunnsplanlegginga i Møre og Romsdal. Sentrale prinsipp for avdelinga sitt arbeid er system, kunnskapsgrunnlag og samordning.

Avdelinga har oppgåver innan planlaging, planrettleiing etter plan- og bygningsloven, karttenester samt statistikk og analyse. Avdelinga leiar arbeidet med regional planstrategi og fylkeskommunen sin overordna plan – Fylkesplan for Møre og Romsdal. 

I tillegg til å vere støttefunksjon for den øvste politiske og administrative leiinga og sektoravdelingane er kommunane avdelinga si viktigaste målgruppe.

The Department for Planning and Analysis