Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Plan og analyse

Handbok – til hjelp for gjennomføring av Fylkesplan 2013-2016

Som ein del av arbeidet med å gjennomføre Fylkesplan 2013-2016 er det utarbeidd ei handbok for arbeidet med dei gjennomgåande perspektiva i fylkesplanen.

Les meir

Regionale høyringsmøte for ny senterstrukturplan

Fylkesutvalet har vedteke det endelege planprogrammet for ny
senterstrukturplan. Planen skal avklare den overordna senterstrukturen i fylket og gi retningsliner for lokalisering av større kjøpesenter, annan varehandel og servicefunksjonar i byar og tettstader.

Les meir

Fylkesstatistikken rett rundt hjørnet

Fylkesplansjef Ole Helge Haugen serverte smakebitar frå Fylkesstatistikk 2013 for fylkestinget i dag.  --Årets utgåve vil snart gå i trykken, og det spesielle med årets statistikk er at den går litt djupare i analysane enn tidlegare, seier fylkesplansjef Ole Helge Haugen.

Les meir

Regional planstrategi 2012-2016 er godkjent

Miljødepartementet har etter delegert mynde godkjent Regional planstrategi 2012-2016 (T-7/12). Godkjenninga er gjort kjent for fylkeskommunen i brev datert 13. august 2013.

Les meir

Planprogram Regional delplan for attraktive byar og tettstader

Fylkesutvalet har i møte 30. september 2013 - sak U-111/13 - vedteke planprogram for Regional delplan for attraktive byar og tettstader (senterstrukturplan).

Les meir

3 000 fleire sysselsette i Møre og Romsdal dei siste fem åra

Sysselsettinga i Møre og Romsdal har auka med over 3 000 personar frå 2008 til 2012 viser tal frå SSB. Auken er størst innan helse- og sosialtenester, og det er i den kommunale sektoren det veks raskast. Både i industrisektoren og innan jordbruk og fiske registrer vi ein klar nedgang i talet på sysselsette.

Les meir

Nye millionar til sikring av friluftslivområde

Miljødirektoratet har for 2013 gitt tilsegn på over 3,6 millionar kroner til sikring av friluftslivområde i Møre og Romsdal.

Les meir

Heile Vestlandet taper utan fergefri E39

Kommentar frå fylkesplansjef Ole Helge Haugen:
Heile Vestlandet taper utan fergefri E39

Professor Jørgen Amdam er i dag ute i NRK med åtvaringa: “Indre strok på Vestlandet vil bli taparane med eit ferjefritt E39”. Det som manglar i Amdam si analyse er kva som skjer dersom vi ikkje gjer E39 fergefritt?

Les meir

Interkommunalt nybrottsarbeid for sjøareala i Romsdalsfjorden

For første gong blir det utarbeidd ein interkommunal arealplan for sjøområde i Møre og Romsdal. Det er kommunane kring Romsdalsfjorden som har teke initiativ til planarbeidet, og som no har hatt planprogram på høyring. Fylkeskommunen har gitt innspel til planprogrammet.

Les meir

RISS 2013 – Eit delt Møre og Romsdal?

I RISS ønskjer vi gjennom fagartiklar å belyse tema med betyding for samfunnsutviklinga i fylket og den enkelte kommune. I år følgjer vi opp TEMP 2012, der tema var ei todeling i økonomien. I årets utgåve av RISS ser vi nærare på (to-)delinga på andre område som t.d kjønn, geografi, tettstader og grisgrendte strok.

Les meir

Kontaktpersonar

Ole Helge Haugen Ole Helge Haugen
Fylkesplansjef
71 28 02 44 /
Mob. 996 28 055
Send e-post
Ingunn Bekken Sjåholm Ingunn Bekken Sjåholm
Ass.fylkesplansjef
71 28 02 46 /
Mob. 907 46 923
Send e-post
Johnny Loen Johnny Loen
Plansamordnar
71 28 02 43 /
Mob. +4741631775
Send e-post

Om plan- og analyseavdelinga

Plan- og analyseavdelinga sitt samfunnsoppdrag er å styrke den heilskaplege samfunnsplanlegginga i Møre og Romsdal. Sentrale prinsipp for avdelinga sitt arbeid er system, kunnskapsgrunnlag og samordning.

Avdelinga har oppgåver innan planlaging, planrettleiing etter plan- og bygningsloven, karttenester samt statistikk og analyse. Avdelinga leiar arbeidet med regional planstrategi og fylkeskommunen sin overordna plan – Fylkesplan for Møre og Romsdal. 

I tillegg til å vere støttefunksjon for den øvste politiske og administrative leiinga og sektoravdelingane er kommunane avdelinga si viktigaste målgruppe.

The Department for Planning and Analysis