Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Plan og analyse

Presentasjonar frå reguleringskurs

Om lag 90 deltakarar var påmeldt til dagskurset «Bedre reguleringsplaner» som vart arrangert i Skodje 20. og Tingvoll 21. mars.

Les meir

Stadig fleire i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal har lagt bak seg endå eit år med solid befolkningsauke. 2007 markerte året kor veksten  starta, og den har berre auka sidan. I 2012 hadde vi ein folketilvekst på 2 776 personar, eller 1,1 prosent.

Les meir

Invitasjon til reguleringskurs

I samarbeid med Kommunenes Sentralforbund (KS) tilbyr Møre og Romsdal fylkeskommune eindags kurs i reguleringsplanlegging.

Les meir

Fylkesplan 2013-2016

Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal vart vedteken av fylkestinget 11. desember 2012, T-74/12. Fylkesplan 2013-2016 er den overordna regionale planen i Møre og Romsdal. Dei regionale delplanane skal vere forankra i fylkesplanen.

Les meir

Folketalsauke pressar bustadbehovet

Møre og Romsdal fylke passerer 260.000 innbyggarar i løpet av våren 2013 – og veksten vil halde fram. – Utviklinga legg endå meir press på bustadbehovet i fylket, seier fylkesplansjef Ole Helge Haugen.

Les meir

Ny utgåve av Kommunestatistikk på nett

Møre og Romsdal fylkeskommune utarbeidde i 2011 for første gong ein statistikkpakke for kvar kommune i fylket. Denne pakken er no blitt oppdatert med dei nyaste tilgjengelege tala. Her finn ein ei tettpakka samling av nøkkelinformasjon og statistikkar til dømes knytt til folketalsutvikling, sysselsetting og næringsliv.

Les meir

Regional delplan for villrein Ottadalen - høyringskonferanse 8. januar

Regional delplan for villrein - Ottadalen er lagt ut på offentleg ettersyn og høyring. Tysdag 8. januar blir det arrangert ein open høyringskonferanse om planen i Lom.

Les meir

Søknader om sikring for 2013

Søknader om statlege midlar til sikring av friluftslivområde kan sendast fylkeskommunen fram til 20. februar 2013. Søknader skal sendast via Direktoratet for naturforvaltning sitt elektroniske søknadssenter.

Les meir

Presentasjonar frå klimaplankonferansen

Fylkeskommunen arrangerte i samarbeid med Fylkesmannen i Møre og Romsdal regional konferanse om klima- og energiplanlegging i Molde 14. - 15. november. Det er no lagt ut presentasjonar frå konferansen.

Les meir

Offentleg ettersyn av Regional delplan for villrein – Ottadalen

I medhald av plan- og bygningslova §8-3 vert forslag til Regional delplan for villrein – Ottadalen lagt ut til offentleg ettersyn og høyring.

Les meir

Kontaktpersonar

Ole Helge Haugen Ole Helge Haugen
Fylkesplansjef
71 28 02 44 /
Mob. 996 28 055
Send e-post
Ingunn Bekken Sjåholm Ingunn Bekken Sjåholm
Ass.fylkesplansjef
71 28 02 46 /
Mob. 907 46 923
Send e-post
Johnny Loen Johnny Loen
Plansamordnar
71 28 02 43 /
Mob. +4741631775
Send e-post

Om plan- og analyseavdelinga

Plan- og analyseavdelinga sitt samfunnsoppdrag er å styrke den heilskaplege samfunnsplanlegginga i Møre og Romsdal. Sentrale prinsipp for avdelinga sitt arbeid er system, kunnskapsgrunnlag og samordning.

Avdelinga har oppgåver innan planlaging, planrettleiing etter plan- og bygningsloven, karttenester samt statistikk og analyse. Avdelinga leiar arbeidet med regional planstrategi og fylkeskommunen sin overordna plan – Fylkesplan for Møre og Romsdal. 

I tillegg til å vere støttefunksjon for den øvste politiske og administrative leiinga og sektoravdelingane er kommunane avdelinga si viktigaste målgruppe.

The Department for Planning and Analysis