Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Plan og analyse

Kommuneplan samfunnsdel for Molde 2013-2022

Molde kommune har utarbeidd forslag til revidert samfunnsdel av kommuneplanen. Det nye plandokumentet inneheld hovedmål og strategiar for samfunnsutviklinga fram mot 2022, og er på høyring til måndag 13. mai.

Les meir

Liten nedgang i fødselstala siste år

Tal fødde i Møre og Romsdal gjekk ned siste året, frå 2883 fødde i 2011 til 2833 i 2012. Samstundes gjekk talet på døde opp, slik at fødselsoverskotet i 2012 vart redusert til 562, mot 653 i 2011.  

Les meir

Høyring av kommunedelplan E39 Vestnes-Molde

Vestnes, Midsund, Aukra og Molde kommunar har no ute forslag til kommunedelplan for E39 Vestnes-Molde med arm til Gossen (Møreaksen) på offentleg høyring. Høyringsfristen er 1. mai 2013, og fylkeskommunen arbeider no med fråsegn i saka.

Les meir

Anbefalar statleg sikring av ti friluftslivområde

Fylkesutvalet tilrår ti søknader om statleg sikring av friluftslivområde i Møre og Romsdal. Søknadene vil sikre nye område for friluftsliv og rekreasjon i kommunane Kristiansund, Molde, Stranda og Vestnes.

Les meir

Presentasjonar frå reguleringskurs

Om lag 90 deltakarar var påmeldt til dagskurset «Bedre reguleringsplaner» som vart arrangert i Skodje 20. og Tingvoll 21. mars.

Les meir

Stadig fleire i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal har lagt bak seg endå eit år med solid befolkningsauke. 2007 markerte året kor veksten  starta, og den har berre auka sidan. I 2012 hadde vi ein folketilvekst på 2 776 personar, eller 1,1 prosent.

Les meir

Invitasjon til reguleringskurs

I samarbeid med Kommunenes Sentralforbund (KS) tilbyr Møre og Romsdal fylkeskommune eindags kurs i reguleringsplanlegging.

Les meir

Fylkesplan 2013-2016

Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal vart vedteken av fylkestinget 11. desember 2012, T-74/12. Fylkesplan 2013-2016 er den overordna regionale planen i Møre og Romsdal. Dei regionale delplanane skal vere forankra i fylkesplanen.

Les meir

Folketalsauke pressar bustadbehovet

Møre og Romsdal fylke passerer 260.000 innbyggarar i løpet av våren 2013 – og veksten vil halde fram. – Utviklinga legg endå meir press på bustadbehovet i fylket, seier fylkesplansjef Ole Helge Haugen.

Les meir

Ny utgåve av Kommunestatistikk på nett

Møre og Romsdal fylkeskommune utarbeidde i 2011 for første gong ein statistikkpakke for kvar kommune i fylket. Denne pakken er no blitt oppdatert med dei nyaste tilgjengelege tala. Her finn ein ei tettpakka samling av nøkkelinformasjon og statistikkar til dømes knytt til folketalsutvikling, sysselsetting og næringsliv.

Les meir

Kontaktpersonar

Ole Helge Haugen Ole Helge Haugen
Fylkesplansjef
71 28 02 44 /
Mob. 996 28 055
Send e-post
Ingunn Bekken Sjåholm Ingunn Bekken Sjåholm
Ass.fylkesplansjef
71 28 02 46 /
Mob. 907 46 923
Send e-post
Johnny Loen Johnny Loen
Plansamordnar
71 28 02 43 /
Mob. +4741631775
Send e-post

Om plan- og analyseavdelinga

Plan- og analyseavdelinga sitt samfunnsoppdrag er å styrke den heilskaplege samfunnsplanlegginga i Møre og Romsdal. Sentrale prinsipp for avdelinga sitt arbeid er system, kunnskapsgrunnlag og samordning.

Avdelinga har oppgåver innan planlaging, planrettleiing etter plan- og bygningsloven, karttenester samt statistikk og analyse. Avdelinga leiar arbeidet med regional planstrategi og fylkeskommunen sin overordna plan – Fylkesplan for Møre og Romsdal. 

I tillegg til å vere støttefunksjon for den øvste politiske og administrative leiinga og sektoravdelingane er kommunane avdelinga si viktigaste målgruppe.

The Department for Planning and Analysis