Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Plan og analyse

Vekst i talet på bedrifter i fylket

Møre og Romsdal har eit lønnsamt næringsliv. Berre Rogaland og Sogn og Fjordane har ein større del lønnsame føretak uansett bransje i 2009. Hordaland er landets 4. mest lønnsame næringslivsfylke. Slik sett utmerkar Vestlandet seg positivt.

Les meir

Pilotkommunar for universell utforming

I desember 2010 vart kommunane Ålesund, Molde og Kristiansund invitert til å bli "Pilotkommune for universell utforming". Alle dei tre kommunane har no takka ja til utfordringa.

Les meir

Nye retningsliner for forvalting av strandsona

Regjeringa har i statsråd 25. mars lagt fram nye retningsliner for differensiert forvaltning av strandsona.

Les meir

Framleis store utfordringar innan likestilling

17 av kommunane i Møre og Romsdal er blant landets minst likestilte kommunar, medan tre er blant dei mest likestilte i 2010.

Les meir

Sterk vekst i nyetableringar

Talet på nyetableringar i Møre og Romsdal har auka med 12,4 prosent siste året, og plasserer fylket på ein sterk fjerdeplass i den fylkesviseoversikta for 2010.

Les meir

Ny verdsarvpolitikk

Miljøverndepartementet har starta arbeidet med ein ny verdsarvpolitikk, og inviterer alle til å kome med synspunkt på ein eigen blogg om arbeidet.

Les meir

Den rekordhøge folketilveksten held fram

For andre året på rad sett Møre og Romsdal ny rekord i nyare tid når det gjeld folketalsauke. I løpet av 2010 auka folketalet med 2 642 personar. Det tilsvarar ein vekst på 1,1 prosent.

Les meir

Ny reguleringsplanveiledar

Miljøverndepartementet har no utarbeidd ny veiledar for utarbeiding av reguleringsplanar etter plan- og bygningslova

Les meir

Fellesmøte for fylkekommunale råd og utval

Onsdag 16. februar vart det arrangert fellesmøte for folkehelseutvalet, likestillingutvalet, rådet for likestilling av funksjonshemma og eldrerådet der temaet for dagen var universell utforming.

Les meir

Ny portal for kartdata - geoNorge versjon 3 er lansert

geoNorge er ein nasjonal nettstad for kartdata og annan geografisk stadfesta informasjon i Noreg. Søk etter, få informasjon om og tilgang til det som er tilgjengeleg av slik informasjon.

Les meir

Kontaktpersonar

Ole Helge Haugen Ole Helge Haugen
Fylkesplansjef
71 28 02 44 /
Mob. 996 28 055
Send e-post
Ingunn Bekken Sjåholm Ingunn Bekken Sjåholm
Ass.fylkesplansjef
71 28 02 46 /
Mob. 907 46 923
Send e-post
Johnny Loen Johnny Loen
Plansamordnar
71 28 02 43 /
Mob. +4741631775
Send e-post

Om plan- og analyseavdelinga

Plan- og analyseavdelinga sitt samfunnsoppdrag er å styrke den heilskaplege samfunnsplanlegginga i Møre og Romsdal. Sentrale prinsipp for avdelinga sitt arbeid er system, kunnskapsgrunnlag og samordning.

Avdelinga har oppgåver innan planlaging, planrettleiing etter plan- og bygningsloven, karttenester samt statistikk og analyse. Avdelinga leiar arbeidet med regional planstrategi og fylkeskommunen sin overordna plan – Fylkesplan for Møre og Romsdal. 

I tillegg til å vere støttefunksjon for den øvste politiske og administrative leiinga og sektoravdelingane er kommunane avdelinga si viktigaste målgruppe.

The Department for Planning and Analysis