Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Plan og analyse

Sterk vekst i nyetableringar

Talet på nyetableringar i Møre og Romsdal har auka med 12,4 prosent siste året, og plasserer fylket på ein sterk fjerdeplass i den fylkesviseoversikta for 2010.

Les meir

Ny verdsarvpolitikk

Miljøverndepartementet har starta arbeidet med ein ny verdsarvpolitikk, og inviterer alle til å kome med synspunkt på ein eigen blogg om arbeidet.

Les meir

Den rekordhøge folketilveksten held fram

For andre året på rad sett Møre og Romsdal ny rekord i nyare tid når det gjeld folketalsauke. I løpet av 2010 auka folketalet med 2 642 personar. Det tilsvarar ein vekst på 1,1 prosent.

Les meir

Ny reguleringsplanveiledar

Miljøverndepartementet har no utarbeidd ny veiledar for utarbeiding av reguleringsplanar etter plan- og bygningslova

Les meir

Fellesmøte for fylkekommunale råd og utval

Onsdag 16. februar vart det arrangert fellesmøte for folkehelseutvalet, likestillingutvalet, rådet for likestilling av funksjonshemma og eldrerådet der temaet for dagen var universell utforming.

Les meir

Ny portal for kartdata - geoNorge versjon 3 er lansert

geoNorge er ein nasjonal nettstad for kartdata og annan geografisk stadfesta informasjon i Noreg. Søk etter, få informasjon om og tilgang til det som er tilgjengeleg av slik informasjon.

Les meir

Rekord år for eksportbedriftene

Eksportbedriftene i Møre og Romsdal auka inntektene med 6,6 milliardar kroner i 2010 (+24 prosent) samanlikna med året før. Med dette kom verdien på eksporten frå Møre og Romsdal opp i 33,5 milliardar kroner, og ny rekord. Eksporten frå fastlands-Noreg enda på 333,7 milliardar kroner i 2010. Dette er ein auke på 28,7 milliardar kroner (+9,4 %).

Les meir

Stor interesse for konferansen universell utforming i sentrum

Tysdag 30. november inviterte Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal til konferanse om universell utforming på Rica Seilet Hotel i Molde. Det var stor interesse for konferansen med vel 110 deltakarar.

Les meir

Konjunkturbarometeret “TEMP” - framleis høgt aktivitetsnivå

Trass dystre spådomar om industridød og regionale kriser dei siste tiåra, syner årets konjunkturbarometer “TEMP” at vi framleis har høgt aktivitetsnivå i Møre og Romsdal. Det årlige barometeret tar føre seg trendar innan sentrale næringar og samfunnsutvikling i Møre og Romsdal.

Les meir

Konferanse om universell utforming

Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterer  til konferanse om universell utforming på Rica Seilet Hotel i Molde tysdag 30. november.

Les meir

Kontaktpersonar

Ole Helge Haugen Ole Helge Haugen
Fylkesplansjef
71 28 02 44 /
Mob. 996 28 055
Send e-post
Ingunn Bekken Sjåholm Ingunn Bekken Sjåholm
Ass.fylkesplansjef
71 28 02 46 /
Mob. 907 46 923
Send e-post
Johnny Loen Johnny Loen
Plansamordnar
71 28 02 43 /
Mob. +4741631775
Send e-post

Om plan- og analyseavdelinga

Plan- og analyseavdelinga sitt samfunnsoppdrag er å styrke den heilskaplege samfunnsplanlegginga i Møre og Romsdal. Sentrale prinsipp for avdelinga sitt arbeid er system, kunnskapsgrunnlag og samordning.

Avdelinga har oppgåver innan planlaging, planrettleiing etter plan- og bygningsloven, karttenester samt statistikk og analyse. Avdelinga leiar arbeidet med regional planstrategi og fylkeskommunen sin overordna plan – Fylkesplan for Møre og Romsdal. 

I tillegg til å vere støttefunksjon for den øvste politiske og administrative leiinga og sektoravdelingane er kommunane avdelinga si viktigaste målgruppe.

The Department for Planning and Analysis