Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Plan og analyse

–Slik skal vi skape innhaldet i Campus

Kva skal Campus Kristiansund bli best på i Noreg, kva for faglege moglegheiter har vi? Dette var tema på Campuskonferansen 2018, som samla over 100 deltakarar som fekk høyre statusen for eit av dei viktigaste samfunnsprosjekta på Nordmøre.

Les meir

Flyttestraumanes betydning for Møre og Romsdal, 2007-2016

Folketalsutviklinga i fylket og Noreg ser ut til å være på veg inn i ein ny fase. Frå 2017 til 2018 var folketalsveksten den lågaste på 15 år på landsbasis og på 11 år i Møre og Romsdal. 

Les meir

Gå ikkje glipp av Campuskonferansen 2018

27. juni er det Campuskonferansen  i Kristiansund – der får du siste status på eit av Nordmøres viktigast samfunnsprosjekt.

Les meir

Tydelegare forventningar til kommunane om barnerepresentantordninga

Kommunestyret skal etter § 3-3 i plan- og bygningsloven etablere ei særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i all plan- og byggesaksbehandling. Det er stor variasjon i korleis dette er følgt opp i kommunane. 

Les meir

Kommunestatistikk for 2018 er publisert

Årets utgåve av Kommunestatistikk er no tilgjengeleg. Det er utarbeidd ein PowerPoint presentasjon for kvar kommune der du kan sjå korleis utviklinga er på sentrale samfunnsområde. 

Les meir

Ny statistikk om barn og unge sin situasjon i Møre og Romsdal

Kva skjer med talet på barn og unge i kommunane våre? Korleis er skoletilbodet? Kor mange får skoleskyss? Kva fritidstilbod nyttar barn og ungdom? Kor mange unge representantar er det i kommunestyra? Kor nøgde er unge med nærmiljøet sitt?  Dette er blant spørsmåla du finn svar på i det nye statistikknotatet frå plan- og analyseavdelinga. 

Les meir

Felles løft for å gjere Kristiansund til ein studentby

15. april er søknadsfrist for samordna opptak til høgare utdanning. Stortinget har løyvd studieplassar øyremerka Kristiansund, høgskole og fagskole har utvikla nye tilbod, og no kjem det an på kor mange som søkjer tilboda i byen. 

Les meir

Oppfølging av likestilling i fylkesplanen

Fylkesplanen har likestilling og inkludering som gjennomgåande perspektiv. Det er viktig å understreke at likestilling handlar om meir enn kjønn. Også eldre, funksjonshemma, innvandrarar og sårbare grupper er underrepresenterte på ei rekke samfunnsarenaer.

Les meir

Stadig lågare folketalsutvikling i fylket

I dag publiserte Statistisk sentralbyrå (SSB) nye befolkningstal med endringane i 2017 og tala per 1. januar 2018. På landsbasis var folketalsveksten i 2017 på 0,7 prosent, den lågaste sida 2005. I Møre og Romsdal var den på 0,2 prosent. Dette er den svakaste sidan 2007. 

Les meir

Møre og Romsdal blant dei 20 beste regionane i Norden

I ein nyleg publisert rapport frå forskingssenteret Nordregio blir Møre og Romsdal rangert som nummer 19 av 74 nordiske regionar, basert på statistikk om demografiske endringar, tendensar i arbeidsmarknaden, utdanning og økonomiske resultat.

Les meir

Kontaktpersonar

Ole Helge Haugen Ole Helge Haugen
Fylkesplansjef
71 28 02 44 /
Mob. 996 28 055
Send e-post
Ingunn Bekken Sjåholm Ingunn Bekken Sjåholm
Ass.fylkesplansjef
71 28 02 46 /
Mob. 907 46 923
Send e-post
Johnny Loen Johnny Loen
Plansamordnar
71 28 02 43 /
Mob. +4741631775
Send e-post

Om plan- og analyseavdelinga

Plan- og analyseavdelinga sitt samfunnsoppdrag er å styrke den heilskaplege samfunnsplanlegginga i Møre og Romsdal. Sentrale prinsipp for avdelinga sitt arbeid er system, kunnskapsgrunnlag og samordning.

Avdelinga har oppgåver innan planlaging, planrettleiing etter plan- og bygningsloven, karttenester samt statistikk og analyse. Avdelinga leiar arbeidet med regional planstrategi og fylkeskommunen sin overordna plan – Fylkesplan for Møre og Romsdal. 

I tillegg til å vere støttefunksjon for den øvste politiske og administrative leiinga og sektoravdelingane er kommunane avdelinga si viktigaste målgruppe.

The Department for Planning and Analysis