Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Plan og analyse

Mange vil vere med og skape inkluderande lokalsamfunn

- Universell utforming er så mykje meir enn materialistiske tiltak… Universell utforming er eit mål om eit samfunn der alle har plass og alle er velkomen, sa Urtė Karanauskaitė, leiar i Ungdomspanelet i Møre og Romsdal. 

Les meir

-Alle kan bidra til å skape eit inkluderande lokalsamfunn

Møre og Romsdal fylkeskommune og Ørsta kommune arrangerer 25. januar ein konferanse som sett universell utforming og arbeid med å få til inkluderande lokalsamfunn på dagsorden. Interessa for konferansen er stor.

Les meir

Fleire prosjektmidlar til Campus Kristiansund

I økonomiplana for 2018-2021 løyver Fylkestinget i Møre og Romsdal to million kroner i året til Prosjekt Campus Kristiansund for 2018 og 2019 – ei auke på ein million. I tillegg støttar Høgskolesenteret fleire konkrete tiltak på til saman 1,4 million kroner.

Les meir

Ikkje slepp taket

Overskrifta er tatt ordrett frå eit av evalueringsskjemaa som blei levert inn etter eit internseminar om universell utforming på Scandic Seilet, fredag 1. desember.

Les meir

Ungdataundersøkinga gir viktig kunnskap om ungdom i fylket

Ungdata er ei undersøking som gir eit breitt bilde av korleis ungdom har det og kva dei driv med i fritida. I sin bedriftspraksis på plan- og analyseavdelinga har Julie Ulstein Hestholm frå Innovasjon og ledelse på Romsdal vidaregåande skole oppsummert resultata for ungdomstrinnet. 

Les meir

Ytterlegare 30 studieplassar til Kristiansund

- Det er svært gledeleg at det no kjem studieplassar til ingeniørutdanning i Kristiansund. Dette er eit viktig tilbod, og mange aktørar har arbeidd for å sikre finansiering av det, seier Roland Mauseth, prosjektleiar for Campus Kristiansund. 

Les meir

GIS-dagen 2017 markert i Molde

Stor interesse for den internasjonale GIS-dagen 15. november, i år var fagdagen lagt til Molde vidaregåande skole.

Les meir

Kva no, Møre og Romsdal?

Etter ti år med sterk vekst, er folketalsutviklinga i fylket i ferd med å stoppe opp. 

Les meir

Nye studieplassar støttar opp under Campus Kristiansund

Budsjettforslaget frå Regjeringa medfører 30 nye studieplassar til Høgskolen i Molde, øyremerka Kristiansund. Men framleis er det behov for studieplassar til Havteknologistudiet, og prosjektmidlar til Campus Kristiansund (CKSU), fortel campus-prosjektleiar Roland Mauseth.

Les meir

Utviklingstrekka viser framleis behov for omstilling

Fylkesstatistikk for 2017 er no tilgjengeleg. Her blir utviklingstrendar i Møre og Romsdal presentert. I år er nedgangskonjunkturar tydelegare enn vi har sett tidlegare. Nedgangen i talet på sysselsette held fram og fylket har den svakaste folketalsveksten på ti år. Heldigvis ser ein også oppgang på nokre område, slik som eksport frå fylket, midlar brukt til forsking og utvikling, verdiskaping i reiselivsnæringa og delen kvinnelege kommunestyrerepresentantar.

Les meir

Kontaktpersonar

Ole Helge Haugen Ole Helge Haugen
Fylkesplansjef
71 28 02 44 /
Mob. 996 28 055
Send e-post
Ingunn Bekken Sjåholm Ingunn Bekken Sjåholm
Ass.fylkesplansjef
71 28 02 46 /
Mob. 907 46 923
Send e-post
Johnny Loen Johnny Loen
Plansamordnar
71 28 02 43 /
Mob. +4741631775
Send e-post

Om plan- og analyseavdelinga

Plan- og analyseavdelinga sitt samfunnsoppdrag er å styrke den heilskaplege samfunnsplanlegginga i Møre og Romsdal. Sentrale prinsipp for avdelinga sitt arbeid er system, kunnskapsgrunnlag og samordning.

Avdelinga har oppgåver innan planlaging, planrettleiing etter plan- og bygningsloven, karttenester samt statistikk og analyse. Avdelinga leiar arbeidet med regional planstrategi og fylkeskommunen sin overordna plan – Fylkesplan for Møre og Romsdal. 

I tillegg til å vere støttefunksjon for den øvste politiske og administrative leiinga og sektoravdelingane er kommunane avdelinga si viktigaste målgruppe.

The Department for Planning and Analysis