Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Plan og analyse

Er vi klare for mangfaldet i Møre og Romsdal

På ti år er talet på innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre i Møre og Romsdal meir enn tredobla. Korleis skal vi integrere dei på ein god måte?

Les meir

Sikring av friluftslivområde – søknader for 2015

Søknader om statlege midlar til sikring av friluftslivområde kan sendast fylkeskommunen fram til 1. februar 2015, med moglegheit for forlenga frist fram til 15. februar. Søknader skal sendast via Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter.

Les meir

Kommunestatistikk 2014

For fjerde året på rad har Møre og Romsdal fylkeskommune utarbeida ei eiga statistikkpakke særleg retta mot kommunane i fylket. 

Les meir

Regional plan for Dovrefjellområdet - høyring og offentleg ettersyn

Fylkesutvalet har i sak U-110/14 vedteke å legge ut forslag til Regional plan for Dovrefjellområdet til høyring og offentleg ettersyn, i tråd med plan- og bygningslova §§ 5-2 og 8-3. Høyringsfristen er sett til 1. mars 2015.

Les meir

Samarbeidsavtale om barn og unge i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal vil samarbeide om arbeidet for barn og unge i fylket.

Les meir

Presentasjonar frå møterunde om sikring av friluftslivområde

I siste halvdel av oktober vart det arrangert tre møte om sikring av friluftslivområde, i Kristiansund, Molde og Ålesund. Frå kommunane møtte planleggarar, folkehelsekoordinatorar, fagleiarar mfl., og det var også deltaking frå lokalt foreiningsliv.

Les meir

Utsett høyringsfrist til 1. februar 2015

Fylkesutvalet har i møte 17.11.2014 – sak U-128/14 – vedteke å forlenge høyringsfristen for Regional delplan for attraktive byar og tettstader til 1. februar 2015.

Les meir

Gode jobbar og eit utviklande fagmiljø

Det er dette frå- og tilflyttarar med høg utdanning først og fremst er opptekne av, og som byane våre må kunne tilby for å ta «motorrolla» i den regionale utviklinga. Det kjem fram i ein rapport som Møreforsking har utarbeidd for fylkeskommunen.

Les meir

Korleis gjere fylket attraktivt for kvinner?

Ei av Møre og Romsdal sine største utfordringar er ein ubalanse i talet på kvinner og menn. I aldersgruppa 20-39 år er det berre 90 kvinner pr 100 menn.

Les meir

Presentasjonar frå Plankonferansen 2014

Plankonferanse 2014, - felles konferanse om planlegging, bumiljø og folkehelse.  Presentasjonane frå dei faglege innlegga for dagane 4.- 6. november finn du her:

Les meir

Kontaktpersonar

Ole Helge Haugen Ole Helge Haugen
Fylkesplansjef
71 28 02 44 /
Mob. 996 28 055
Send e-post
Ingunn Bekken Sjåholm Ingunn Bekken Sjåholm
Ass.fylkesplansjef
71 28 02 46 /
Mob. 907 46 923
Send e-post
Johnny Loen Johnny Loen
Plansamordnar
71 28 02 43 /
Mob. +4741631775
Send e-post

Om plan- og analyseavdelinga

Plan- og analyseavdelinga sitt samfunnsoppdrag er å styrke den heilskaplege samfunnsplanlegginga i Møre og Romsdal. Sentrale prinsipp for avdelinga sitt arbeid er system, kunnskapsgrunnlag og samordning.

Avdelinga har oppgåver innan planlaging, planrettleiing etter plan- og bygningsloven, karttenester samt statistikk og analyse. Avdelinga leiar arbeidet med regional planstrategi og fylkeskommunen sin overordna plan – Fylkesplan for Møre og Romsdal. 

I tillegg til å vere støttefunksjon for den øvste politiske og administrative leiinga og sektoravdelingane er kommunane avdelinga si viktigaste målgruppe.

The Department for Planning and Analysis