Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kommunestatistikk for 2019 er publisert

Årets utgåve av Kommunestatistikk er no tilgjengeleg. Det er utarbeidd ein PowerPoint presentasjon for kvar kommune der du kan sjå korleis utviklinga er på sentrale samfunnsområde. 

Les meir

Vellukka workshop for Møre og Romsdal si framtid

I samband med oppstart av det regionale planarbeidet for neste fylkestingsperiode, vart det arrangert ein workshop på Scandic Seilet hotell i Molde torsdag 14. mars. 

Les meir

Nyheitsbrev nr 2/2019

Nyttig informasjon til dei som arbeider med planlegging i kommunane. 

Les meir

Oppstart av arbeidet med ny regional planstrategi og fylkesplan – vil du gi innspel?

Fylkesutvalet i Møre og Romsdal vedtok den 25. februar (sak U-9/19) å legge forslag til planprogram for ny regional planstrategi og fylkesplan for Møre og Romsdal 2020 – 2024 ut til høyring. Høyringsfrist vart sett til 12. april. 

Les meir

Fylkeskommunen sitt arbeid med integrering 2018

Integrering er ei overordna prioritering i Fylkesplan for Møre og Romsdal 2017-2020. 

Les meir

Statistikk og kart - kommunevise oversikter

Vi har samla relevant informasjon om kvar kommune på ein stad for gjere det enklare å finne fram for publikum, sakshandsamarar og andre som ønsker å vite meir om kommunar i Møre og Romsdal.

Les meir

Fagnettverk for regional analyse arrangerer BATP-seminar

Fylkeskommunane ønskjer å styrke sitt arbeid med eigenproduserte analysar og regionale kunnskapsgrunnlag. I 2018 sette derfor fylkesrådmannskollegiet ned eit arbeidsutval for å etablere eit fagnettverk for statistikk og analyse.

Les meir

Erfaringar med plansystemet i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal fylkeskommune deltek i eit pilotprosjekt i regi av KS om utviklinga av rolla som regional planmynde.

Les meir

Inkluderande lokalsamfunn

Tingvoll kommune stilte som vertskap då Møre og Romsdal fylkeskommune arrangerte si årlege regionale samling med tema universell utforming 31. januar 2019.

Les meir

Nyheitsbrev nr 1/2019

Vi har samla litt nyttig informasjon for dykk som steller med planlegging i kommunane. Ta gjerne kontakt med oss på plan- og analyseavdelinga dersom du vil vite meir eller har gode tips til tema som vi kan dele med heile planleggarnettverket.

Les meir