Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Møre og Romsdal fylkeskommune > Tenesteområde > Plan og analyse > Nyheiter > Mange gode innspel til Fylkesplan

Kontaktpersonar

Ingunn Bekken Sjåholm Ingunn Bekken Sjåholm
Ass.fylkesplansjef
71 28 02 46 /
Mob. +4790746923
Send e-post

Dokument

Mange gode innspel til Fylkesplan

Møre og Romsdal fylkeskommunen har mottatt 46 høyringssvar til Fylkesplan 2017-2020 

18 av desse var frå kommunar i fylket, men både lokale, regionale og nasjonale aktørar har gitt høyringsuttalar. 

I tillegg vart det halde 2 møter (Ålesund og Kristiansund) der om lag 40 personar deltok og ga innspel til ny Fylkesplan.

Høyringssvara inneheld  mange konkrete innspel som vi tar med oss i vidare planarbeid.

Blant dei temaa som går att i innspela finn vi integrering, samordna bustad-,  areal og transportplanlegging, kollektiv transport, omstilling, statlege arbeidsplassar, marin sektor, høgare utdanning og politikk for fråflyttingskommunar.

Lenke til:

Alle innspela

Vurdering av høyringsinnspel