Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Handlingsprogram

Fylkesplanen er fylkeskommunen sin regionale plan for heilskapleg samfunnsutvikling i Møre og Romsdal.

I følge plan- og bygningslovens § 8-1 skal det for alle regionale planar utarbeidast eit handlingsprogram for gjennomføring av planen. 

Handlingsprogrammet skal vedtakast av regional planmyndigheit, altså fylkestinget. Lovkravet er no endra til at behovet for rullering skal vurderast årleg.

Plan- og bygningslova sin § 3-1 krev at "Planleggingen skal bygge på økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger for gjennomføring og ikke være mer omfattende enn nødvendig.» I tillegg sett kommunelova sin § 44-5 krav om at kommunar og fylkeskommunar i sine økonomiplanar integrerer midlar til oppfølging av planar. Det er også krav til årsbudsjettet (§ 46-4) om at «Kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringar, samt de målsettinger og premisser som årsbudsjettet bygger på, skal komme tydelig fram».

Frå og med 2019 er derfor handlingsprogramma på innsatsområda kultur, kompetanse/verdiskaping og samferdsel integrert i økonomiplanen med budsjett. Vi har samla plan- og budsjettarbeidet i ein prosess og eit dokument. Det må vere ein klar samanheng mellom kva ressursar som er tilgjengeleg og kva tiltak som blir prioritert for å nå måla i fylkesplanen. Dette er ein føresetnad for at fylkesplanen skal fungere som eit godt styringsverktøy for fylkeskommunen.

Både Økonomiplan 2019-2022 og eit utdag av økonomiplanen med kapitla som beskriv hovudmål, resultatmål og prioteringar for 2019 finn du til høgre på nettsida.

Som ein del av verksemdsplanlegginga har fagavdelingane i tillegg utarbeidd interne tiltaksplanar for oppfølginga av hovudmåla og resultatmåla i fylkesplanen. Tiltaksplanane skal også innehalde tiltak som følger opp dei overordna prioriteringane integrering, omstilling og attraktive bu- og arbeidsmarknadsregionar. Avdelingane skal på same måte som før vurdere korleis kvart av tiltaka påverkar fylkesplanen sine gjennomgåande perspektiv barn og unge, klima og miljø og likestilling og inkludering. 

Tiltaksplan for utdanningssektoren finn vi i Kvalitetsplanen som vert rullert årleg og lagt fram for utdanningsutvalet i mai. Det blir rapportert på tiltaka i planen i kvalitetsmeldinga, som vert lagt fram for utvalet i november kvart år.

.

Tiltaksplanar 2019

Regional- og næring    
.    
Kultur     
.    
Samferdsel    
.    

Kontaktpersonar

Ingunn Bekken Sjåholm Ingunn Bekken Sjåholm
Ass.fylkesplansjef
71 28 02 46 /
Mob. 907 46 923
Send e-post

Kontaktpersonar

Kompetanse 
Kariann Dimen Flovikholm
Ass. fylkesutdanningssjef
Tlf. 71 28 03 80

Kultur
Carina Stokke
Rådgivar
Tlf. 71 28 02 92 / mob. 482 62 671

Samferdsel
Janne Lønsethagen
Rådgivar
Tlf. 71 28 04 85 / mob. 915 78 958

Verdiskaping
Øyvind Tveten
Tlf. 71 28 03 57  

Mål og prioriteringar 2019

Utdag av økonomiplanen med kapitla som beskriv hovudmål, resultatmål og prioteringar for 2019