Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Regional planstrategi

Fylkeskommunane er i plan- og bygningslova (§7-1) pålagt å utabeide regional planstrategi (RPS) kvart fjerde år, og den skal vedtakast av fylkestinget i løpet av første året av valperioden. Dette er fylkeskommunen sitt overordna plandokument. Her gjer vi val som påverkar utviklinga i Møre og Romsdal. Dokumentet er styrande for prioriteringa av fylkeskommunen sine ressursar i økonomiplan og budsjetter og skal leggast til grunn for både statleg og kommunal planlegging i fylket.

Det er krav om brei medverking i utabeiding av regional planstrategi. Det skal skje i samarbeid med kommunar, statlege organ, organisasjonar og institusjonar som planarbeidet rører ved.


Nasjonale forventningar til kommunal og regional planlegging 2019-2023 er no vedtatt

Plan- og bygningslova sett krav om at regjeringa kvart fjerde år utarbeider eit dokument med nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging. Dette for å fremje berekraftig utvikling over heile landet.

Les meir

Vellukka workshop for Møre og Romsdal si framtid

I samband med oppstart av det regionale planarbeidet for neste fylkestingsperiode, vart det arrangert ein workshop på Scandic Seilet hotell i Molde torsdag 14. mars. 

Les meir

Oppstart av arbeidet med ny regional planstrategi og fylkesplan – vil du gi innspel?

Fylkesutvalet i Møre og Romsdal vedtok den 25. februar (sak U-9/19) å legge forslag til planprogram for ny regional planstrategi og fylkesplan for Møre og Romsdal 2020 – 2024 ut til høyring. Høyringsfrist vart sett til 12. april. 

Les meir

Erfaringar med plansystemet i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal fylkeskommune deltek i eit pilotprosjekt i regi av KS om utviklinga av rolla som regional planmynde.

Les meir

Oppstart av arbeidet med Regional planstrategi for Møre og Romsdal 2020-2024

Den regionale planlegginga følgjer eit fireårshjul som i så stor grad som mogleg følger fylkestingsperiodane. Vi har derfor som mål at ny regional planstrategi skal bli vedtatt i april 2020 av det nye fylkestinget.

Les meir

Regional planstrategi for Møre og Romsdal 2016-2020 er vedtatt

Fylkestinget vedtok den 11. april Regional planstrategi for Møre og Romsdal 2016-2020 (RPS). Her blir det gjort greie for kva som er Møre og Romsdal sine viktigaste utfordringar og moglegheiter i åra som kjem. 

Les meir

Mange gode innspel til regional planstrategi

Da høyringsfristen gikk ut 1. februar hadde fylkeskommunen mottatt 22 høyringssvar til regional planstrategi. 

Les meir

Regional planstrategi for Møre og Romsdal 2016-2020 er lagt ut for høyring

Har du tankar om kva planar som trengst for å utvikle Møre og Romsdal dei neste fire åra? No ligg forslag til Regional planstrategi ute til høyring. Strategien summerer opp dei største utfordringane og moglegheitene, og vurderer kva planar vi treng for å møte desse.

Les meir

FylkesROS Møre og Romsdal

Regional delplan for samfunnstryggleik og beredskap er ein av planane vedtatt i Regional planstrategi 2012-2016. Den 15. juni gjorde fylkestinget vedtak om endring av status for FylkesROS Møre og Romsdal  (T-sak 31/15)

Les meir

Utviklingstrekk i Møre og Romsdal

Utviklingstrekk i Møre og Romsdal er laga for å ha oppdatert, tilrettelagt og lett tilgjengeleg informasjon om utviklingstrekk på utvalde samfunnsområde i Møre og Romsdal.

Les meir

Kontaktpersonar

Ole Helge Haugen Ole Helge Haugen
Fylkesplansjef
71 28 02 44 /
Mob. 996 28 055
Send e-post
Ingunn Bekken Sjåholm Ingunn Bekken Sjåholm
Ass.fylkesplansjef
71 28 02 46 /
Mob. 907 46 923
Send e-post
Gry Halvorsen Gry Halvorsen
Rådgivar
71 28 02 65 /
Mob. 404 68 389
Send e-post

Regional planstrategi

Planstrategien skal gi ei oversikt over dei største utfordringane og moglegheitene for fylket framover, kva som er fylkets langsiktige mål og kva planar fylkeskommunen skal ha for å møte desse.

Planstrategien skal innehalde ei oversikt over korleis dei prioriterte planoppgåvene skal følgjast opp og opplegget for medverking i planarbeidet.

Planstrategien skal også vise til dei nasjonale føringane som er gitt for den regionale planlegginga og korleis desse skal takast omsyn til i Møre og Romsdal.

Dokument

Regional planstrategi 2016-2020

Utviklingstrekk i Møre og Romsdal
Kunnskapsgrunnlag til Regional planstrategi 2016-2020

Høyringssvar til RPS 2016-2020

Oppfølging av høyringsinnspel 

Presentasjon for hovudutvala (våren 2015) ang evaluering av gjeldande regional planstrategi og innspel til ny

Politisk behandling

Vedtak Regional planstrategi,
sak T-6/16

RPS - høyring,
sak U-110/15

Oppstartsmelding
U-20/15