Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Regional planstrategi

Fylkeskommunen skal minst ein gong kva valperiode og seinast eitt år etter konstituering, utarbeide ein regional planstrategi i samarbeid med kommunar, statlege organ, organisasjonar og institusjonar som blir omfatta av planarbeidet.

Planstrategien skal beskrive dei viktigaste utviklingstrekka og planspørsmåla i heile eller delar av regionen. Den skal ta utgangspunkt i nasjonale mål og rammer, men legge vekt på lokal erfaring og kunnskap i den regionale tilpassinga av politikken. 


Regional planstrategi for Møre og Romsdal 2016-2020 er vedtatt

Fylkestinget vedtok den 11. april Regional planstrategi for Møre og Romsdal 2016-2020 (RPS). Her blir det gjort greie for kva som er Møre og Romsdal sine viktigaste utfordringar og moglegheiter i åra som kjem. 

Les meir

Mange gode innspel til regional planstrategi

Da høyringsfristen gikk ut 1. februar hadde fylkeskommunen mottatt 22 høyringssvar til regional planstrategi. 

Les meir

Regional planstrategi for Møre og Romsdal 2016-2020 er lagt ut for høyring

Har du tankar om kva planar som trengst for å utvikle Møre og Romsdal dei neste fire åra? No ligg forslag til Regional planstrategi ute til høyring. Strategien summerer opp dei største utfordringane og moglegheitene, og vurderer kva planar vi treng for å møte desse.

Les meir

FylkesROS Møre og Romsdal

Regional delplan for samfunnstryggleik og beredskap er ein av planane vedtatt i Regional planstrategi 2012-2016. Den 15. juni gjorde fylkestinget vedtak om endring av status for FylkesROS Møre og Romsdal  (T-sak 31/15)

Les meir

Utviklingstrekk i Møre og Romsdal

Utviklingstrekk i Møre og Romsdal er laga for å ha oppdatert, tilrettelagt og lett tilgjengeleg informasjon om utviklingstrekk på utvalde samfunnsområde i Møre og Romsdal.

Les meir

Statusrapport Regional planstrategi 2014

I sak U-4/15 vart fylkesutvalet orientert om status for Regional planstrategi.

Les meir

Regional planstrategi 2012-2016 – status 2013

I sak U-2/14 vart fylkesutvalet orientert om status i den regionale planlegginga. Den regionale planlegginga skal ligge til grunn for fylkeskommunal verksemd og vere retningsgivande for kommunal planlegging og statleg verksemd i fylket.

Les meir

Regional planstrategi 2012-2016 er godkjent

Miljødepartementet har etter delegert mynde godkjent Regional planstrategi 2012-2016 (T-7/12). Godkjenninga er gjort kjent for fylkeskommunen i brev datert 13. august 2013.

Les meir

Regional planstrategi 2012 - 2016

Fylkestinget i Møre og Romsdal vedtok i sak T-7/12 Regional planstrategi 2012-2016.

Les meir

Høyringsmøter Regional planstrategi

Det er halde to opne høyringsmøter vedkomande Regional planstrategi 2012-2016. Møta var lagt til Kristiansund 18. oktober og Ålesund 28. oktober. Om lag 60 personar deltok.

Les meir

Kontaktpersonar

Ole Helge Haugen Ole Helge Haugen
Fylkesplansjef
71 28 02 44 /
Mob. 996 28 055
Send e-post
Ingunn Bekken Sjåholm Ingunn Bekken Sjåholm
Ass.fylkesplansjef
71 28 02 46 /
Mob. +4790746923
Send e-post
Oddny Wiggen
Rådgivar
71 28 02 38 /
Mob. +4790664446
Send e-post

Regional planstrategi

Regional planstrategi   2016-2020 (RPS) har som målsetting å styrke fylket sin samla   attraktivitet og medverke til vekst og utvikling, livskvalitet og folkehelse.

RPS tek stilling til kva planoppgåver som skal prioriterast i perioden 2016-2020.

Dokument

Regional planstrategi 2016-2020

Utviklingstrekk i Møre og Romsdal
Kunnskapsgrunnlag til Regional planstrategi 2016-2020

Høyringssvar til RPS 2016-2020

Oppfølging av høyringsinnspel 

Presentasjon for hovudutvala (våren 2015) ang evaluering av gjeldande regional planstrategi og innspel til ny

Politisk behandling

Vedtak Regional planstrategi,
sak T-6/16

RPS - høyring,
sak U-110/15

Oppstartsmelding
U-20/15